Skip to content

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 16 november 2022

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar d.d. 16 november 2022 om 19.30 uur in de Warenar (Persijnzaal) te Wassenaar
(goedgekeurd en vastgesteld in de ALV dd 24-4-2023)

Aanwezig: 50 geregistreerde leden
Met kennisgeving afwezig: 4 leden.

1. Welkom, opening door voorzitter Jacob Jan Bakker
De voorzitter, Jacob Jan Bakker, heet iedereen van harte welkom bij deze ALV. We hebben een korte vergadering, waarin de  belangrijkste onderwerpen zijn de financiën voor 2023 en het afscheid van bestuursleden. Niettemin wil hij bij deze opening graag van de gelegenheid gebruik maken om kort stil te staan bij activiteiten in het afgelopen jaar. Hij beperkt dit tot de volgende 7 zaken.

 1. De wijziging van de statuten, een belangrijke modernisering voor de vereniging. Daarbij is o.a. een adviesraad ingesteld (in plaats van het algemeen bestuur) bestaande uit vertegenwoordigers van buurtverenigingen en andere maatschappelijke organisaties binnen de vereniging en is de benoeming van een tijdelijk bestuurder bij belet en ontstentenis van het bestuur geregeld, zodat continuïteit is verzekerd. Dit zijn zaken die nog open staan. Oud-voorzitter John Lintjer is bereid deze functie van tijdelijk bestuurder op zich te nemen. De vertegenwoordigers voor de adviesraad worden voor een bijeenkomst in januari 2023 uitgenodigd.
 2. Warenar: Hier is veel energie in gestoken. Op de gemeentebegroting 2023 is hiervoor €1 mln. uitgetrokken. De voorzitter hoopt dat dit een goede deal mogelijk maakt, zodat het theater en de dorpshuisfunctie van de Warenar voor Wassenaar behouden kunnen blijven.
  Hij is blij dat we eindelijk weer in de Warenar bijeen kunnen komen, weer in ons normale ritme kunnen komen en als vereniging de dingen kunnen doen waarvoor we zijn opgericht.
 3. De Paauw en Bronovo. Hierover wil hij graag bij het agendapunt afscheid van Wim Tordoir wat over wil zeggen.
 4. Verkeersonderzoek: De Vrienden zetten zich al jaren in om de verkeerssituatie binnen Wassenaar te verbeteren en sluipverkeer te weren. Het is positief dat het nieuwe college en de nieuwe raad hier serieus werk van wil maken.
 5. Verkiezingsdebat 2022: De Vrienden vinden dit een goede traditie, een fenomeen dat voor herhaling vatbaar is.
 6. Valkenhorst: De Vrienden zetten zich ook voor dit dossier al jaren stevig in o.a. om een voldoende groene zone te behouden, voor een zgn. afwaardering van de Katwijkseweg en om drones boven Wassenaarsgebied te voorkomen, maar met behoud van de mogelijkheden voor de bewoners van Valkenhorst om in Wassenaar te recreëren, winkelen en sporten etc. Dit dossier blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp voor Wassenaar en De Vrienden, temeer omdat De Vrienden net als de gemeente beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan van Katwijk. Daarenboven is echter ook een dialoog met Katwijk nodig is. Daarom zijn we blij dat we straks wethouder Bart Boon te gast hebben.
 7. Actie tegen de extra OZB-verhoging: Het bestuur van De Vrienden miste transparantie en een deugdelijke onderbouwing voor de noodzaak tot de extra OZB lastenverzwaring vanaf 2023. De raad heeft nu besloten dat deze extra verhoging in 2023 niet door gaat.

  Hiermee besluit hij zijn korte terugblik.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Colette Hofman deelt desgevraagd mee dat er berichten van verhindering zijn ontvangen van de leden Ph. Leembruggen, F. Basters, P. van Rijn en R. van der Graaf.

3. Notulen van de ALV’s van 2 mei 2022
De voorzitter stelt de notulen van de speciale ALV inzake de statutenwijziging en de reguliere ALV van 2 mei jl.  aan de orde. Hij vraagt of er tekstuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag zijn. Op verzoek van de heer Van Rossem wordt zijn naam gecorrigeerd en de naam van de historische vereniging. Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen van beide vergaderingen bij acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.

4. Financiën
Verwachte realisatie 2022 en begroting 2023
Marius Winters, penningmeester, licht de notitie met hierin de begroting 2023 en de verwachte realisatie 2022 toe. Wat de begroting 2023 betreft is hij uitgegaan van ca. 400 leden en een totale opbrengst van €10.000. In de uitgaven zijn de bedragen voor bijeenkomsten en  publicaties wat hoger dan in begrotingen de afgelopen jaren. De voorzitter zal hierop later terugkomen. We willen nl. wat meer bijeenkomsten en meer communicatie met leden en niet-leden. De financiën over 2022 komen nader aan de orde in de voorjaarsvergadering bij de bespreking van de jaarrekening 2022.

Het uiteindelijk resultaat wordt begroot op €2.850. Met als gevolg dat we eind 2023 dan een besteedbaar vermogen zullen hebben van ca. €30.000.

Er zijn geen vragen. Met algemene instemming wordt de begroting 2023 van de vereniging van Vrienden van Wassenaar goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting

5. Bestuurszaken
Aanwijzing bestuurder bij belet of ontstentenis bestuur ( art. 8, lid 6, statuten)
Onder luid applaus stemmen de leden in met de aanwijzing van oud-voorzitter J. Lintjer als bestuurder bij belet en ontstentenis conform artikel 8, lid 6 van de statuten.
De voorzitter dankt de heer Lintjer en de leden voor hun vertrouwen.

Aftreden bestuurslid:
– aftreden van Dhr. W. Tordoir bestuurslid
De voorzitter memoreert de toespraak van de burgemeester bij gelegenheid van de koninklijke onderscheiding die Wim Tordoir eerder dit jaar heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Wim een man van grote verdienste is. Hij wil zich nu concentreren op de  rol van Wim bij De Vrienden van Wassenaar, waar hij meer dan 8 jaar bestuurslid is geweest. Hij wil twee recente activiteiten er uit lichten. Allereerst zonnepanelen, waar De Vrienden voorstander van zijn, maar waarvoor Wassenaar geen duidelijke regels had, wat Wim zorgen baarde. Hij heeft er mede voor gezorgd dat  de gemeenteraad eind 2022 een beter beleid heeft vastgesteld voor plaatsing van zonnepenalen op cultureel erfgoed en in het beschermde dorpsgezicht en dat dit beleid door zijn oplettendheid recent (eindelijk ook) is gepubliceerd in het Gemeenteblad, waarmee het rechtskracht verkreeg. Aandachtsgebieden van Wim lagen o.a. op het terrein van het cultureel erfgoed en uit dien hoofde heeft hij zich voor De Vrienden er voor ingezet dat de aanbouw van de Paauw niet is doorgegaan. Ook participeert hij in de Klankbordgroep cultureel erfgoed; dit blijft hij namens De Vrienden doen. Het andere onderwerp lag wat meer op het sociale vlak, waar traditioneel de vereniging minder aandacht voor had. Binnen het bestuur van de Vrienden agendeerde hij de dreigende sluiting van ziekenhuis Bronovo. Dit baarde veel Wassenaarders zorgen. Wim heeft eraan bijgedragen dat de ontwikkelingen rond Bronovo in de Wassenaarse politiek niet vergeten werden. Hij onderhield daartoe ook de contacten met de “Stichting Houd Bronovo Open” en met de wijkvereniging Benoordenhout. Het staat nu op het netvlies van ons bestuur en de gemeente.
Wim interrumpeert  de voorzitter met een verheugende mededeling die hij recent heeft vernomen van de voorzitter van de “Stichting Houd Bronovo Open” nl. dat de aanvankelijk in 2024 en later gewijzigd in 2030  voorgenomen sluiting van Bornovo definitief van de baan is en dat het ziekenhuis voor onbeperkte termijn open blijft. Voorlopig is dus dit dossier tot een goed einde gekomen.
Tot slot een persoonlijke noot. De voorzitter memoreert het bezonken oordeel van Wim na afloop van discussies in het bestuur en de rust die dat bracht in het bestuur en vaak  ook leidde tot het opvolgen hiervan. Het bestuur zal dit, je inbreng en gedegen voorbereiding van vergadering en je harde werken voor De Vrienden gaan missen. De voorzitter dankt Wim hiervoor en overhandig hem het traditionele cadeau (lokaal kaasmandje) en een bos bloemen.

Benoeming bestuurslid Mark Knevel
Na een korte introductie door de voorzitter gaan de leden akkoord met de benoeming van Mark Knevel tot bestuurslid van de vereniging van Vrienden van Wassenaar conform art. 8,lid 1, statuten. Hij wordt met applaus door d leden verwelkomd.

Aftreden en benoeming voorzitter
aftreden van Dhr. J.J Bakker tot voorzitter en benoeming Dhr. Th. Overdevest tot voorzitter
Tot slot stelt de voorzitter zijn eigen aftreden aan de orde en de voordracht voor zijn opvolger, Theo Overdevest, waar hij erg blij mee is. Theo is iemand met zijn wortels en hart in het dorp, met veel contacten op alle niveaus. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in hem als nieuwe voorzitter. De leden stemmen bij acclamatie in met de benoeming Theo Overdevest tot voorzitter (conform artikel 8, lid 1, statuten) van de vereniging van Vrienden van Wassenaar.

Vervolgens neemt de nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering over.

De nieuwe voorzitter spreekt Jacob Jan Bakker toe, zijn afscheid doet hem een beetje pijn. Jacob Jan is voorzitter vanaf 25 april 2019 en heeft de omslag gemaakt naar een bestuur met een andere signatuur met een breder draagvlak in alle delen van Wassenaar. Hij heeft goed gebruik gemaakt van zijn netwerk uit zijn raadsperiode en zo is hij zelf in het bestuur terecht gekomen. Als voorzitter gaf hij  iedereen de ruimte om zijn inbreng te leveren waarna hij tot besluitvorming kwam. Vervolgens benoemt hij een paar wapenfeiten. Allereerst burgerparticipatie, waar hij zich ook als gemeenteraadslid voor inzette. Als De Vrienden zullen we kritisch blijven op hoe de gemeente hier daadwerkelijk  invulling aan zal geven, een aspect waar Jacob Jan Bakker altijd aandacht voor vroeg. Ook memoreert hij in dit verband zijn aandacht voor zorgvuldigheid in het proces van besluitvorming bijv. m.b.t. Valkenhorst en het dossier “Ammonslaantje naast 39”. Een ander item waar hij veel energie in stak was de voorgenomen wijziging van het kapvergunnenstelsel. Mede door zijn toedoen namens De Vrienden  is een ingrijpende en complexe wijziging van het kapvergunningenbeleid voorkomen. Tot slot dankt hij Jacob Jan voor de sturing die hij heeft gegeven aan De Vrienden en de prettige samenwerking in het bestuur onder zijn leiding en overhandigt ook hem het traditionele cadeau (lokaal kaasmandje) en een bos bloemen. Jacob Jan dank de leden voor de plezierige bijeenkomsten en wenst de vereniging het allerbeste in de toekomst.

De nieuwe voorzitter wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn focus voor de toekomst te delen en met name de items die prioriteit hebben de komende periode. De vrienden zullen in beginsel het bestaande beleid voortzetten. Daarnaast wil de nieuwe voorzitter de communicatie met leden intensiveren en daarbij de niet-leden meenemen. Dit o.a. via de website, de gedrukte nieuwsbrief en maandelijks digitale updates en redactionele artikelen in DWK, om ook zichtbaarder te zijn voor anderen en hen te informeren en te enthousiasmeren voor het lidmaatschap. Werving van nieuwe leden is een belangrijk doel.

Vervolgens benoemt hij het belang van de adviesraad. Het bestuur wil de buurtverenigingen blijven betrekken, wil horen wat er speelt in de buurten, hun adviezen  en klankbordfunctie blijven nodig voor beleid en acties van de vereniging. De buurtverenigingen kunnen binnenkort een uitnodiging tegemoet zien. Verder geeft hij aan dat er nog een vacature in het bestuur is en dat het bestuur open staat voor tips om deze te vervullen.

Tot slot benoemt hij de belangrijkste thema’s voor het komende jaar voor De Vrienden en licht deze nader toe. Het betreft verkeer, leefbaarheid en wonen, energietransitie, groene gordel om Wassenaar, m.n. Valkenhorst en het gemeentebestuur die de centrale, rode lijn voor De Vrienden is, zij besturen immers ons dorp en zij zijn verantwoording schuldig aan de burgers. We zullen het gemeentebestuur kritisch (blijven) volgen en contact met college en raad onderhouden. De adviesraad zullen we hierbij graag betrekken.

6. Rondvraag /Sluiting
Dhr. van Leeuwen dankt het bestuur voor het vele werk dat afgelopen jaren is verzet. Verder zou hij graag ook de Warenar op het prioriteitenlijst zien. De Vrienden hebben zich afgelopen jaren ingezet voor het behoud van het theater en het dorpshuis Warenar. Hij geeft het bestuur mee om er voor te zorgen te participeren in overleggen met de gemeente over de toekomst van de Warenar. Verder lijkt het hem nuttig om de adviesraad te betrekken bij de ledenwerving. Mw. Hibbert vult aan dat de buurtverenigingen hierbij een rol zouden kunnen spelen. Zelf was zij lid van de buurtvereniging en De Vrienden voordat de verhuisdozen waren uitgepakt.

De heer Kapteijn vraagt aandacht voor de omvang van sociale woningbouw op Valkenhorst, die ook voor Wassenaarders van belang kan zijn. Verder vraagt hij aandacht voor de steentjes voor het nieuwe centrum. Wat gaat daarmee gebeuren?

Verder informeert Dhr. L’ami naar de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de uitbreiding van de Amerikaanse school, waar hij zich zorgen over maakt. Hij verzoekt goed te letten op de argumenten voor deze uitbreiding. En past dit wel in de groene zone? Hij verzoekt dit item aan de focuslijst toe te voegen en dit dossier kritisch te volgen.

Dhr. Smulders vraagt aandacht voor het behoud/herstel van de Perzische tuin, waarvoor De Vrienden zich ook in het verleden hebben ingezet; het is een belangrijk stuk erfgoed, waar bij de gemeente geen schot in zit.

De nieuwe voorzitter geeft een korte reactie op deze vragen, suggesties en wensen sluit vervolgens de vergadering  om de deuren te laten openen voor niet leden voor de aansluitende openbare bijeenkomst over Valkenhorst en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk.

Back To Top