Skip to content

NOTULEN ONLINE ALV DE VRIENDEN D.D. 20-01-2022

Notulen Online Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar d.d. 20 januari 2022 om 19.30 uur via MS Teams

(aangenomen in de ALV d.d. 2 mei 2022)

 

Online aanwezig: 22  leden waarvan 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 3 leden van het Algemeen Bestuur.

 

 1. Welkom, opening en vaststellen agenda

De voorzitter, Jacob Jan Bakker, heet de deelnemers aan deze online ALV hartelijk welkom.
Hij deelt mee dat het de bedoeling was deze vergadering, waarin het jaarrekening over 2020 wordt besproken, fysiek in november 2021 te houden, maar omdat dit door de corona-maatregelen niet mogelijk was, is deze uitgesteld naar vandaag in de hoop dat de lockdown voorbij zou zijn. Dat is niet het geval. Omdat het intussen om oude cijfers gaat en er ook bestuursmutaties zijn, hebben we gemeend dat de vergadering online door zou moeten gaan. Het voor de fysieke vergadering geplande optreden van burgemeester De Lange en wethouder Bloemendaal  wordt verplaatst naar de voorjaarsvergadering medio april. Ook de ALV over de statutenwijziging vindt dan plaats. We hopen dat we dan weer een gezellige leden-bijeenkomst kunnen houden in de Warenar.

Er hadden zich 34 leden aangemeld en 7 leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
Om deze bijzondere vorm van vergaderen goed te laten verlopen, zal deze geschieden met behulp van een power point presentatie.

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor de huisregels voor deze online vergadering en geeft hij een toelichting op de stemprocedure.

2. Ingekomen/ verzonden stukken en mededelingen

Mw. Hofman deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de volgende 7 leden, te weten:  Niek Klooster, Frank Basters, Luc Demarteau, Monique van Deursen, Daan de Roos, Sonja Hibbert en Emmy van der Wilk. Verder zijn er geen mededelingen of ingekomen berichten.

 1. Notulen van de Online ALV van 17 december 2020

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 17 december 2020 aan de orde, ook dit was een digitale vergadering. Hij vraagt of er tekstuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag zijn. De vraag van  de heer Leembruggen over het verkeer wordt bij agendapunt 4 door de voorzitter besproken.
De notulen worden bij acclamatie zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Beknopt jaaroverzicht van de vereniging

De voorzitter geeft een overzicht van de volgende activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
1.`   Zonnepanelen: duidelijkheid!
Dit onderwerp liep al in 2020; er was veel onduidelijkheid over de spelregels over het plaatsen van zonnepanelen binnen en buiten beschermd dorpsgezicht en op/bij monumenten en beeldbepalende panden. Wat mag en wanneer is hiervoor een vergunning vereis? We hebben het college en raadsleden hierop aangesproken om duidelijkheid te verschaffen. Het heeft even geduurd, maar

 

 

 

uiteindelijk heeft de raad in zijn vergadering van 14 december jl. de nieuwe criteria vastgesteld. We blijven als Vrienden de implementatie van dit nieuwe beleid volgen.

 1. Verkeer: grote inzet, mager resultaat
  Het pessimisme dat de heer Leembruggen uitsprak is bewaarheid geworden. Grote inzet en goede samenwerking van meerdere dorpsbewoners en organisaties zoals De Vrienden, Keer Verkeer en de Ondernemersvereniging in de door de gemeente in het leven geroepen klankbordgroep om het verkeersprobleem in de goede richting te leiden. Maar het onderzoek dat op verzoek van de gemeente werd gedaan was ondeugdelijk, gaf geen goede informatie en geen antwoord op de vragen over aanpak van opstoppingen, sluipverkeer e.d. die bij Wassenaarders leven. Door De Vrienden en anderen is hier herhaaldelijk op gewezen. Positief is dat de raad ook kritisch was over het onderzoek en het realisatieplan Verkeer en de wethouder gevraagd heeft er nog eens over na te denken en de burgers te raadplegen. Het verhaal is dus nog niet af.
  Verder deelt de voorzitter mee dat De Vrienden zich niet meer bemoeid hebben met de discussie met het college over een aantal kleinere maatregelen in het realisatieplan, die in de ogen van De Vrienden onvoldoende effect zouden sorteren. Als bestuur hebben we besloten dat we ons voorlopig afzijdig houden in afwachting van nieuwe voorstellen van het college. Helaas hebben we de gemeente niet kunnen overtuigen om actief op te treden met korte termijnmaatregelen experimenten, zoals bijv. een doseerinstallatie en nummerbordregistratie bij de Katwijkseweg en niet te wachten op wat de Rijnlandroute oplevert.
  Dit was wel het hoofdonderwerp van het jaar.
 2. De Warenar: blijven hopen op een mooie toekomst!
  Hier is er wel uitzicht op een goed resultaat, hoewel het dossier helaas een wethouder de kop gekost heeft, omdat het allemaal te lang duurde. Haar vertrek heeft dit in de ogen van De Vrienden verder vertraagd.

Stand van zaken is dat er een intentieovereenkomst is gesloten die ons hoop geeft op het behouden van de Warenar en haar theater- dorpshuisfunctie. Maar het heeft financieel nog wel wat voeten in de aarde om het rond te krijgen.

 1. Gemeentewerf: luisteren naar omwonenden is ook een vak.
  Een van de weinige plekken in Wassenaar waar gebouwd kan worden, maar er is een historisch probleem met bodemvervuiling, waar de gemeente lange tijd te weinig serieus aandacht aan heeft besteed. De gemeente wilde op “schone plekken” beginnen met woningbouw (project Stokstaartjes) en negeerde de zorgen van omwonenden. Hun verzet heeft succes gehad en door hun inzet hebben de raad en de gemeente hieraan gehoor gegeven en zal eerst een grondig onderzoek plaatsvinden van het hele terrein. Burgerparticipatie heeft hierbij een duidelijke rol gespeeld.
 2. ANWB, Duindigt en BRONOVO: komt het goed aan weerskanten van de dorpsgrens?
  Aan de zuidkant van ons spelen steeds meer ontwikkelingen.
  In de buurtvereniging Duindigt maken veel buurtgenoten zich druk over de nieuwe plannen rond Duindigt.
  Op het ANWB-terrein zal gebouwd worden; hierover is goed contact met de Haagse buurtverenigingen in die buurt, die grote zorgen hebben over o.a. bouwhoogte en verkeers-/ parkeerdrukte. Voorstellen voor een grenscorrectie, die dit gebied bij Den Haag moesten inlijven, hebben het gelukkig niet gehaald in de gemeenteraad van Den Haag. De bouwlocatie levert een belangrijke bijdrage aan de Wassenaarse woningbouwopgave. Voor De Vrienden was geen actieve inzet nodig, omdat de betrokkenen uit de buurt goed de weg weten te vinden naar de Wassenaarse politiek.
  Tot slot memoreert de voorzitter de ontwikkelingen rond Bronovo. Duidelijk is dat veel Wassenaarders in enige vorm het ziekenhuis Bronovo met een spoedeisende hulp willen laten voortbestaan. Er zijn allerlei initiatieven. Onze rol hierbij is tweeërlei: partijen met elkaar in contact brengen, zoals de Wassenaarse huisartsen en initiatiefnemers. En te zorgen dat het gemeentebestuur goed op de hoogte is van de ontwikkelingen en ervoor zorgt met collega’s in Den Haag en omliggende gemeenten dat het dossier in de aandacht blijft en wordt bewaakt.

 

 

 

 

 1. Omgevingsplan Groene zone: te beperkt, te kort door de bocht?
  Dit is een lopende kwestie. De gemeente is van plan hierover eind januari 2022 rondetafelgesprekken te gaan houden. De Vrienden zijn niet enthousiast over de beperkte gebiedsvisie groenen zone, omdat de wethouder zich beperkt tot een stedenbouwkundige visie. De groene zone is voor Wassenaar een belangrijk gebied, waarbij verschillende aspecten spelen zoals bedrijfsvestigingen, recreatie, cultuurhistorie, ecologie en Hiervoor moet de gemeente een grondig integraal plan maken, waarin alle aspecten aan bod komen. We zullen als Vrienden dan ook een zienswijze indienen.
 2. Woningbouw in Wassenaar: Van een visie naar een plan?
  Er is een woonvisie in Wassenaar die dateert van een aantal jaar geleden.

We zien dat de afgelopen periode weinig vaart gemaakt is door het college met het opstellen van een uitvoeringsplan voor woningbouw in Wassenaar. Dat leidt tot onrust bij buurtverenigingen wanneer er dan min of meer onverwacht plannen gepresenteerd worden zonder dat duidelijk is hoe die passen in een groter geheel. De voorzitter verwacht dat woningbouw in Wassenaar een hoofdonderwerp wordt voor De Vrienden in 2022.

N.a.v. van het vorenstaande vraagt de heer Lely aandacht voor de gemeentewerf. Hij is betrokken geweest bij het in 2019 door de gemeente formeel tot burgerinitiatief verklaarde project Stokstaartjes van FWO. Het is begrijpelijk dat omwonenden kritisch waren; het is een gevoelig dossier vanwege de vervuilde grond. Teleurstellend is dat ondanks verschillende dure studies er nog geen steen gebouwd is en alles stil lijkt te zijn gevallen.

Hij is blij dat De Vrienden woningbouw als hoofditem noemen in 2022 en hoopt dat hierin de “tanden gezet worden”. Hij biedt aan graag mee te denken en te helpen in deze.

Ook de groene zone is zo’n weerbarstig dossier; als voorzitter van Rozenstein heeft hij daar meermalen overleg over gevoerd. Er is werk aan de winkel. Hij wenst het bestuur alle succes.
De heer Leembruggen brengt naar voren dat verkeer een belangrijke rol zal spelen in de gemeenteraadsverkiezingen. Hij hoopt dat in het eventueel lijsttrekkersdebat verkeer een belangrijk onderwerp is zodat van alle fracties gehoord kan worden hoe zij er over denken.

De voorzitter antwoordt hierop dat recent overleg is gevoerd met 8 lijsttrekkers, die hebben toegezegd deel te gaan nemen aan een door De Vrienden te organiseren lijsttrekkersdebat op 2 maart as.; hopelijk in de Warenar, maar anders wordt het debat digitaal georganiseerd.
De heer Verkleij, bestuurslid van Weteringpark 1, vraagt aandacht voor de verkeersoverlast van vliegverkeer van Schiphol, dat toeneemt als door de woningbouw van Katwijk de groene zone smaller wordt en de ruimte waarover gevlogen kan worden smaller wordt en er steeds meer vliegverkeer over Wassenaar gaat komen. Dit is een aandachtspunt waar hij weinig over hoort of leest.
Mevrouw van Rossem vult aan dat dit komt omdat er geen vliegveld meer is bij Valkenburg, zodat er lager overgevlogen mag worden; heel Wassenaar heeft hier last van.
Daarom belangrijk punt.

De voorzitter beaamt dat dit een belangrijk punt is en een van die aspecten waarom de gebiedsvisie breder ingestoken moet worden. Over geluidsoverlast en andere verstoringen staat niets in de gebiedsvisie. Hij hoopt dat buurtvereniging Weteringpark zich actief zal opstellen in de rondetafelgesprekken van de gemeente.

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat De Vrienden de leden over deze rondetafelgesprekken nog zullen informeren.

 

 1. Financiën
  – jaarrekening 2020; begroting 2021

De penningmeester, Bart van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd zijn in het Financieel Verslag over 2020. Door corona is de verantwoording van deze rekening uitgesteld en ernstig vertraagd. Op 9 november jl. zijn de jaarcijfers gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Toen is, gelet op het feit dat 2021 bijna verstreken was, ook een schatting over 2021 en de begroting

 

 

 

 

2022  gepresenteerd. Het resultaat 2020 wordt daarom gespiegeld aan het budget 2020 alsmede aan het budget 2021.

De baten in 2020 zijn met een bedrag van €11.510 bijna op het budget van € 11.800 uitgekomen. Voor 2021 is de tendens doorgetrokken en werd rekening gehouden met een iets lager totaal aan baten van € 10.904.

Aan de lastenzijde is het merendeel van de kostenposten onder de begroting gebleven, afgezien van de dotatie Bestemmingsreserve, omdat veel geplande activiteiten door de Corona-beperkingen geen doorgang hebben kunnen vinden.

Het geprojecteerde overzicht laat zien dat 2020 hierdoor werd afgesloten met een veel beter resultaat € 7.225 dan was begroot (€ 3.410).
Eind 2020 werd de begroting voor 2021 opgesteld waarbij we de verwachting hadden dat we weer meer activiteiten zouden kunnen ontplooien; ook werd rekening gehouden met een update van de website. M.b.t. de dotatie bestemmingsreserve verviel het deel voor het oprichten van een beoogd burgerplatform, omdat dit voorlopig niet door zou gaan. De lasten voor 2012 werden geraamd op €7.670 en het resultaat op  €3.270.

–      verwacht resultaat 2021; begroting 2022

En wat zijn de verwachtingen voor 2021 en 2022?
De penningmeester licht toe dat in de schatting 2021(in oktober opgesteld) aan de contributiekant iets meer “club van €50- leden” telt, nl. 68 (begroot 65). Wel is er een lichte afname van het aantal overige betalende leden. Een meevaller zijn de hogere inkomsten (€500 i.p.v. €100) uit vakatiegelden voor deelname aan vergaderingen van de belangengroep Meijendel. De lasten zullen ook lager uitvallen dan begroot, omdat er weer geen bijeenkomsten hebben plaatsgevonden; de verwachte €2.150, zal nog lager uitvallen omdat de ALV op 18 november niet is doorgegaan en hiermee wel rekening gehouden was.

Het geschatte budget 2022 ligt in lijn met het geschatte resultaat 2021 en dit is ook het geval met de lastenkant, met dien verstande dat  er geen sprake meer is van extra kosten voor de website en er een extra dotatie voor het aanstaande lijsttrekkersdebat wordt gedaan.
Op verzoek van de heer Leembruggen geeft de penningmeester ook inzicht in de balanspositie. Eind 2020 is het eigen vermogen €16.499; dit wordt geschat €20.309 eind 2021. De bestemmingsreserve 2020 bedraagt €4.300 en wordt eind 2021 geschat op €5.900.

–      verslag kascommissie / décharge bestuur
De heer Leembruggen leest namens de kascommissie, bestaande uit de heer. L. Demarteau en hemzelf, de brief van de kascommissie voor. De kascommissie heeft onderzoek gedaan naar de juistheid van de cijfers over het boekjaar 2020 en financiële verslaglegging hiervan.
De kascommissie stelt de Algemene Vergadering voor om het bestuur en daarmee de penningmeester te dechargeren voor de rekening en verantwoording over het jaar 2020.

In de brief is per abuis vermeld dat alleen wordt voorgesteld de penningmeester te dechargeren.

Bij acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend en worden de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden.

De heer Leembruggen bedankt tot slot Bart van Leeuwen voor de plezierig samenwerking in deze en zijn inspanningen voor duidelijker leesbare informatie voor de burgers over de gemeentelijke financiën, waarin hij veel met Bart is opgetrokken. De weg ten goede is ingeslagen, maar we zijn er nog niet. Bart van Leeuwen dankt de heer Leembruggen op zijn beurt voor zijn lovende woorden.

– benoeming leden kascommissie 2022
De penningmeester licht toe dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 de heer Luc Demarteau na 2 jaar zal terugtreden uit de kascommissie en vanaf dat moment voor het boekjaar 2021 zal worden opgevolgd door mevrouw Maria Bellekom-Vogels. De heer Demarteau wordt hartelijk bedankt voor de bewezen diensten de afgelopen 2 jaar. Mevrouw Bellekom-Vogels wordt van harte welkom geheten.

 

 

 

 

 

– vaststelling contributie 2022
Het voorstel is deze ongewijzigd te handhaven op de minimaal €20.

Hiermee wordt ingestemd. Leden van “de Club van 50” zijn wij zeer dankbaar voor hun hogere bijdrage.

 1. Bestuursmutaties Dagelijks Bestuur
 • Aftreden van Dhr. Bart van Leeuwen als bestuurslid en penningmeester
  De voorzitter sluit zich in eerste instantie graag aan bij de woorden van de heer Leembruggen. Bart heeft aangegeven te willen stoppen met het bestuurslidmaatschap. Bart heeft vanaf medio 2014 ruim 7 jaar het penningmeesterschap binnen het dagelijks bestuur vervuld. Dat heeft hij uitstekend gedaan; nimmer zijn er serieuze opmerkingen gemaakt of discussies geweest over zijn financieel beleid en beheer. Dat geeft een gerust gevoel en is een geruststelling voor een vereniging.
  De financiën waren niet het enige dat Bart gedaan heeft. Hij had ook de dossiers verkeer en de Warenar onder zijn hoede en heeft lange tijd de coördinatie van de columns in De Wassenaarse Krant op uitstekende wijze gedaan.
  De heer Tordoir vult aan dat Bart na het aftreden van voorzitter John Lintjer in april 2018 tot het aantreden van de huidige voorzitter in april 2019 ook waarnemend voorzitter is geweest, wat een hele klus was, dat hij op geweldige wijze heeft gedaan.

Tot slot deelt de voorzitter mee dat er nog officieel afscheid van Bart wordt genomen tijdens de voorjaarsvergadering in april.  Op dit moment wil hij hem in ieder geval al vast heel hartelijk danken voor zijn inzet en inspanningen voor De Vrienden en zijn constructieve bijdragen in het bestuur.

– Benoemingen in het Dagelijks Bestuur:
De voorzitter deelt mee dat deze voordrachten aan het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd in de vergadering op 9 november 2021, die hiermee heeft ingestemd.

–    benoeming van Dhr. M. Winters tot bestuurslid en penningmeester
De voorzitter deelt mee dat de heer Winters zeer actief in het Wassenaarse vrijwilligerswerk is en gepokt en gemazeld is in de financiën. We zijn blij dat hij dit wil doen.

De heer Winters stelt zich vervolgens kort voor. Hij geeft aan 40 jaar in Wassenaar te wonen en komt uit het Noorden van het land. Hij was tot zijn pensioen 2 jaar geleden o.a. werkzaam bij de Rijksrekenkamer en de NATO. Hij doet vrijwilligerswerk voor de Kracht voor Wassenaar, Vluchtelingenwerk, de Jazz sociëteit en nu ook penningmeester bij De Vrienden. Hij ziet zichzelf voorlopig niet doen wat Bart allemaal gedaan heeft wat de inhoudelijke dossiers betreft. De financiën zal hij goed en transparant doen.

–      benoeming van Dhr. J. de Roij tot bestuurslid
De voorzitter deelt mee dat de echtgenote van Jan de Roij eerder al bestuurslid is geweest. Een tijdje later bleek dat Jan ook bereid was in het bestuur te komen. Hij draait al een geruime tijd mee in het bestuur en heeft zich een zeer actief bestuurslid getoond. Hij heeft o.a. de coördinatie van de columns overgenomen van Bart en is druk met Valkenhorst en de groene zone.
De heer De Roij geeft aan dat het al heel vertrouwd aanvoelt. Een zaak waar hij zich ook me bezig gehouden heeft is de wijziging van de statuten. Vanwege lock down kunnen we niet fysiek bij elkaar komen om zo’n wezenlijk stuk met elkaar te bespreken. Daarom is dit uitgesteld naar april.  Verder attendeert hij erop dat hij recent ook in de aanloop naar de verkiezingen namens De Wassenaarse Krant publiceert over onderwerpen die daarmee verband houden om mensen aan te zetten om te gaan stemmen; hij vindt dat de leden dit moeten weten. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en zal dit t.z.t. nog evalueren. Hij is tot zijn pensionering 2 jaar geleden werkzaam geweest in binnen- en buitenland in diverse functies voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft zich met allerhande onderwerpen bezig gehouden. Hij woont 17 jaar in Wassenaar.

Saskia Ettema-Walkate vertelt tot slot een anekdote over haar kennismaking met Jan en Madeleine de Roij op een “Welkom Terug bijeenkomst” van de gemeente in relatie tot hun bestuursfuncties voor De Vrienden.
Bij acclamatie wordt ingestemd met deze benoemingen.

 

Tot slot geeft  Bart van Leeuwen aan, kort terugblikkend op zijn jaren penningmeesterschap, dat het met De Vrienden en in het bestuur heel prettig, vruchtbaar en constructief samenwerken was.
Hij is dankbaar voor de positieve sfeer waarbinnen hij zijn invulling heeft kunnen geven.

 

 1. Rondvraag /Sluiting

De heer Lintjer staat stil bij het aftreden van Bart. Hij was content dat Bart indertijd het bestuur kwam versterken en dankt Bart voor de uitstekende manier waarop hij het waarnemend voorzitterschap op zich heeft genomen, toen hij geheel onverwacht moest terugtreden. Al met al dankt hij Bart voor zijn fantastische inzet voor onze vereniging.

Bart van Leeuwen doet de aanbeveling, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, om als De Vrienden te anticiperen op de coalitievorming en een soort manifest  met aandachtspunten op te stellen, dat in de coalitiebesprekingen meegenomen zouden moete worden, waarmee De Vrienden meteen een statement afgeven waarvoor zij staan.

De voorzitter dank de heer van Leeuwen voor zijn voorstel.

Mevrouw Van Rossem vraagt aandacht van De Vrienden voor het besluit van het college van B&W om vergunning te verlenen aan Dunea om in het hart van Meijendel diverse werkzaamheden uit te voeren. Zij noemt in dit verband de actiegroep Hart voor Meijendel die zich ernstig zorgen maakt om de natuur van Meijendel die letterlijk met voeten getreden wordt; het is er te druk waardoor de natuur wordt overbelast.
De heer Hogewind merkt op dat de gemeente wil kijken naar oplossingen voor  bereikbaarheid, hetgeen voor de verkeerssituatie goed nieuws is. Verder geeft hij aan dat de wijkvereniging Park De Kieviet graag met alle partijen in gesprek blijft; er zijn contacten met Dunea, de gemeente en de actiegroep. Hij heeft goede hoop dat alle partijen er uiteindelijk gezamenlijk uit zullen komen. Hij heeft de inruk dat er alles aan wordt gedaan om de problemen op te lossen, maar dat kan niet van vandaag op morgen.
Op verzoek van de heer Tordoir geeft Madeleine de Roij als vertegenwoordiger namens De Vrienden in de belangenraad Meijendel haar kijk op de situatie. Zij geeft aan dat Dunea het aantal bezoekers uitgebreid monitort en onderzoekt hoe zij het bezoek beter kunnen spreiden. Zij onderhouden contact met andere (natuur)organisaties. Ook de schade aan de natuur wordt bekeken. De meeste mensen komen slechts op 20% van het oppervlak van Meijendel. Haar indruk is dat de extreme drukte weer wat afneemt. Voor alle natuurgebieden (en niet alleen Meijendel) speelt dat het door de corona-maatregelen drukker is geworden. Dunea treft ook plannen voor extra maatregelen m.b.t. veiligheid van wandel- en fietspaden; hierbij worden verkeersdeskundigen ingeschakeld. Om de drukte te temperen en te sturen worden ook diverse communicatiemogelijkheden onderzocht (matrixborden, info op de website etc.). Het is een on going proces.

De voorzitter dankt de sprekers en deelt mee dat in de eerstkomende vergadering van het dagelijks bestuur hierop wordt teruggekomen; we zullen u daarna berichten wat we gaan doen.

De voorzitter sluit af en hoopt allen te zien bij het verkiezingsdebat op 2 maart in de Warnar en bij de ALV in april. Dan willen we graag de statutenwijziging met u te bespreken.

Hij dankt de leden voor hun bijdrage aan deze vergadering.

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de online ALV.

Back To Top