Skip to content

Notitie t.b.v. Commissie Fysieke Leefomgeving d.d. 5-9-2022 van de vereniging van Vrienden van Wassenaar inzake Inspraak Valkenhorst

Geachte leden van de commissie Fysieke Leefomgeving,

Mijn naam is Mark Knevel en namens de vereniging Vrienden van Wassenaar spreek ik in op een onderwerp dat tot onze verrassing nu niet op uw agenda staat: Valkenhorst.

Het belang van Valkenhorst is u bekend. Waar de gemeente Wassenaar voor het grootste deel ‘af’ is en het besturen vooral draait om verstandig beheren nemen de raden van Katwijk en Wassenaar nu ingrijpende beslissingen die het aanzicht van de noordrand van Wassenaar en het zuiden van Katwijk de komende decennia zullen bepalen.

In het coalitie-akkoord ‘Zelfbewust, Duurzaam en Realistisch’ hebben de coalitiepartijen afgesproken te blijven streven naar een buffer van tenminste 1500 meter tussen de bebouwing van Katwijk en Wassenaar. De coalitie wil dit bereiken door ik citeer: ‘ Het aanwenden van de goede connecties’.

Vijf dagen na de presentatie van het coalitieakkoord op 30 juni stelde de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingplan Woongebied Valkenhorst vast. Hierin bestemt de gemeente Katwijk het grondgebied van het huidige vliegveld Valkenburg tot het de gemeentegrens met Wassenaar tot wonen. Wanneer dit bestemmingsplan onherroepelijk wordt is elke kans op een buffer van tenminste 1500 meter verkeken.

Het lijkt de Vrienden onmogelijk een door de gemeenteraad van Katwijk goedgekeurd bestemmingsplan nog met ‘goede connecties’ van tafel te krijgen. Wil de gemeente Wassenaar de hoop op een brede buffer levend houden dan kan dat alleen wanneer de Raad van State het plan vernietigd. De termijn om tegen het bestemmingsplan in beroep te gaan loopt tot donderdag 8 september en de Vrienden hadden verwacht dat u een gedeelte van deze avond zou gebruiken om te beslissen of u tegen het bestemmingsplan in beroep zou gaan. Een beslissing die de Stichting Valkenburg Groen en De Vrienden al genomen hebben. Wij zijn van mening dat de gemeente Katwijk onze zienswijze ten onrechte hebben afgewezen.

De Vrienden erkennen overigens dat er sprake is van een buitengewoon complexe situatie. Op korte termijn kan de brede buffer alleen in leven blijven door een procedure bij de Raad van State waarbij de gemeenten Wassenaar en Katwijk onvermijdelijk tegenover elkaar zullen komen te staan. Mocht de Raad van State het bestemmingsplan vernietigen dan is er alleen hoop op een beter bestemmingsplan wanneer Katwijk en Wassenaar inderdaad ‘een goede connectie’ hebben.

De algemene verwachting is dat de rest van ’22 en geheel ’23 zullen opgaan aan de procedures bij de Raad van State. Wij willen er bij u in deze eerste vergadering van uw commissie in dit nieuwe politieke seizoen voor pleiten dat u deze periode niet op uw handen gaat zitten en passief de uitspraak van de RvS afwacht maar dat u deze periode gebruikt om:

  • Actief te streven naar de goede connectie met raad van Katwijk. En hier ook een strategie voor te ontwikkelingen. Katwijk en Wassenaar hebben een lange termijn belang bij een goede ruimtelijke inrichting van het gebied. Dit in tegenstelling tot het RvB;
  • De integrale gebiedsvisie voor de noordrand van Wassenaar op te stellen. Zodat u naar Katwijk en het RVB helder heeft wat u met de noordrand van Wassenaar wilt;
  • Te voorkomen dat in een smalle zone ook nog een vlieggebied voor drones komt;
  • De Katwijkse ontwikkelingen met betrekking tot de Zijlhoek/De Woerd en het Valkenburgse meer actief te volgen;
  • Een visie ontwikkelt hoe de gemeente Wassenaar wil gaan omgaan met haar nieuwe buren.
  • Te voorkomen dat de ontsluiting van Valkenhorst via Wassenaar loopt. De afwaardering van de Katwijkse weg.

Wij hopen dat u als raad samen met het college het Valkenhorst dossier de komende jaren de aandacht zult geven die het verdient. Valkenhorst stelt ons dorp voor een enorme uitdaging. Uw inzet is onmisbaar. En wij verwachten het onderwerp vaak op uw agenda terug te kunnen vinden.

Wij zullen als Vrienden het dossier Valkenhorst intensief blijven volgen en daarbij ongevraagd van advies blijven voorzien.

We wensen u veel wijsheid toe.

Mark Knevel

Back To Top