Skip to content

Nieuwsbrief 28-2-2023 – Gemeentewerf

Nu een nieuw college wordt gevormd is het verstandig het dossier “Gemeentewerf” te bespreken in deze nieuwsbrief. Wat is er tot nu toe bereikt? Het hoofddoel is nog steeds bouwen, inclusief sociaal, op dit terrein dat eigendom van de gemeente is. Hiervoor moeten eerst alle gemeentelijke activiteiten op de werf zijn uitgeplaatst, voordat de sanering van de grond kan starten. Dus wat staat het aanstaande college, naast de uitplaatsing van taken, te wachten?

De toekomstige saneringskosten zijn er één van. Want deze hebben straks invloed op de bouwplannen. Moeten deze volledig worden terugverdiend door de bouwopbrengsten, inclusief realisatie van sociale woningbouw of zonder deze? Bij veel eerdere gemeentelijke bouwplannen sneuvelde de volledige sociale bouwopgave.

Verder heeft de gemeente een saneringsplan uitgewerkt en dit is op 11 januari met bewoners uit de directe omgeving gedeeld. Zij hoorden op welke wijze de sanering is uitgewerkt en konden daarover vragen stellen. Tijdens deze bewonersavond kwam, gelijk aan de eerdere bijeenkomst op 22 september vorig jaar, opnieuw de mogelijkheid naar voren voor bodemonderzoek in de eigen achtertuin. Alleen na aandringen door de bewoners bood de gemeente alsnog alle aanwonenden de mogelijkheid aan om hun privé tuin te laten onderzoeken, indien dit nog niet was gebeurd. Hiervoor zijn alle bewoners met aangrenzende tuinen eind februari benaderd om zich uiterlijk 3 maart te melden voor het bodemonderzoek. Deelnemers krijgen zo alsnog de informatie over mogelijke gevolgen van de grondvervuiling van de werf naar hun eigendom. Jammer dat bewoners hierop opnieuw moeten aandringen, vinden de vrienden.

De sanering van de werf zelf is dus op 11e door de gemeente toegelicht: Waar is welke vervuiling op de werf en tot hoe diep wordt deze gesaneerd? Soms wordt tijdens de sanering aanvullend onderzoek toegepast om te weten of alle vervuilde grond voldoende is weggehaald. Ook de invloeden tijdens en ná de sanering voor de plaatselijke grondwaterstand kwamen aan de orde. Over het laatste, de ná monitoring, blijven bij de bewoners zorgen bestaan.

Een discussie ontstond over de zorgvuldigheid van het bodemonderzoek en het vertrouwen in de sanering. Wie controleert het saneringsplan op kwaliteit? Dit is Omgevingsdienst in Den Haag die het plan toetst aan de landelijke milieu wetgeving. Het plan van de uitvoerder is gecontroleerd en akkoord bevonden meldde de gemeente. Voor de bewoners zelf is dit niet voldoende, omdat zij bij de gemeente hebben moeten aandringen tot een zorgvuldig onderzoek en sanering van de gehele werf voordat er kan worden gebouwd. De gemeente is verantwoordelijk om deze ernstige vervuiling aan te pakken. Het gaat om het belang van de huidige en toekomstige bewoners op en rond de werf. Vandaar dat van verschillende zijden wordt gesuggereerd om een second opinion te vragen bij zo een complexe vervuiling in ons dorp. Voor de Vrienden van Wassenaar is deze bodemsanering een “ereschuld” aan het dorp.

Back To Top