Skip to content

Inspreektekst van De Vereniging van Vrienden van Wassenaar tijdens de hoorzitting van de Raad van State d.d. 28 mei 2024

Onderwerp: Bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst (CHW) Katwijk , Dossiernummer: 202205246/1/R3

 

  1. Onze Vereniging ’s grootste zorg was en is nog steeds, dat de Katwijkse bouwopgave wordt uitgevoerd met onvoldoende zekerheid over de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom hebben wij bezwaar gemaakt. De Vrienden van Wassenaar zijn teleurgesteld dat de beroepsschriften, door de aanwezige appellanten ingediend, geen aanleiding gaven voor de gemeente Katwijk om deze hoorzitting te voorkomen.

Zo zijn de afgelopen maanden een uitgelezen kans geweest om bijvoorbeeld met de gemeente Wassenaar tot juridisch geborgde afspraken te komen.

Het afgekondigde herstelbesluit van begin dit jaar deed de hoop iets opleven. Op één van de overwegingen van De Vrienden is geacteerd, maar een overkoepelende herziening van het bestemmingsplan ontbrak helaas.

Weliswaar zijn er gesprekken geweest tussen beide gemeentes, maar de eis van Wassenaar voor juridische borging van de afspraken, ging Katwijk blijkbaar te ver. Een eis overigens die begrijpelijk is gezien de punten 3.34 en 3.59 uit het Verweerschrift van Katwijk, waarbij de bestuurlijke afspraken uit het verleden door Katwijk niet opportuun worden verklaard.
Een bijzondere opvatting naar onze mening. Evenals dat die geen ‘derdenwerking’ zouden hebben. Wij verzoeken uw college hierover het licht te laten schijnen.

Geen juridisch geborgde nieuwe afspraken dus. Ergo blijft ons beroepsschrift op tafel liggen.

Mede naar aanleiding van het Verweerschrift van Katwijk een paar verduidelijkingen.

  1. Ten eerste het niet betrekken van relevante ontwikkelingsvoornemens in het gebied, aangeduid als Zijlhoek-de Woerd, noch bij de MER, noch bij het bestemmingsplan. In dit aan Valkenhorst grenzende gebied zouden volgens de gebiedsvisie van 29 september 2022 circa 2000 woningen dienen te komen. Gevoegd bij de bouwplannen in het aangrenzende Valkenhorst van 5600 woningen spreken we straks over een ‘dorp’ met de bevolkingsomvang van bijna het huidige Wassenaar.

 

Volgens het Verweerschrift is de feitelijke situatie anders dan bij Valkenhorst; om er een paar te noemen: nu glastuinbouw en vele eigenaren. Die situatie is echter niet relevant. Relevant zijn de intenties met dat gebied. En de intentie is woningbouw of zoals in de gebiedsvisie, paragraaf 9, valt te lezen “een combinatie van hoogwaardig wonen en werken”.

 

Wij constateren verder dat in de gebiedsvisie een duidelijke relatie met Valkenhorst wordt gelegd. Zo lezen we in paragraaf 8.2.2 “op deze manier zijn de woonmilieus in Zijlhoek en de Woerd complementair aan woongebied Valkenhorst”.

 

 

 

Deze ontwikkeling had in het bestemmingsplan Valkenhorst en in de MER dan ook een rol moeten spelen. Denk alleen al aan de druk die 7500 huishoudens uitoefenen op verkeer, natuur en milieu in

plaats van 5600. Nog meer verstening vereist meer recreatie, uitloopgebieden, stilte gebieden, om maar een paar zaken te noemen. Onder andere door een robuustere – dus bredere – groene zone

tussen de gemeentegrens met Wassenaar en de eerste woningen van Woongebied-2. Dit is niet gebeurd en maakt het bestemmingsplan in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Wij verzoeken uw college het bestemmingsplan te vernietigen en Katwijk in de gelegenheid te stellen om de gewenste ontwikkelingen in de Zijlhoek en de Woerd in een nieuw plan te integreren.

 

  1. Ook het verweerschrift schept geen duidelijkheid over de reden om in een bestemmingsplan een woongebied op te nemen waar nog geen stedenbouwkundig raamwerk en kwaliteitsboek voor is opgesteld en vastgesteld door de raad van Katwijk. Alleen via beleidsregels zijn abstracte contouren beschikbaar voor het woongebied-2.

Bij woongebied-2 kan derhalve gesproken worden over een incomplete bestemmingsplaninvulling en daarmee rechtsonzekerheid over toekomstig gebruik, functies en integrale afweging met belanghebbenden, zoals buren. Alleen bouwhoogten en maximale oppervlakten zijn in dit deel van het plan genoemd, de bouwregels zijn zeer beperkt. Dat Katwijk bestuurlijk kiest voor één heel groot bestemmingsplan Valkenhorst, verschoont deze niet van zorgvuldige ruimtelijke plannen.

Opmerkelijk is dat Katwijk in haar eigen raadspresentaties voor de zone “Groen Woonmilieu” een maximale bouwhoogte van 15 meter aangeeft, terwijl het vastgestelde plan bij artikel 11.4.2, lid h, onder voorwaarden een bouwhoogte van 40 meter mogelijk maakt. Deze “open” optie van 40 meter creëert rechtsonzekerheid.

Wel vastgelegd is de uiterste bouwgrens in het zuiden; dus aan de gemeentegrens met Wassenaar en daarmee een einde makend aan de discussie over de bufferbreedte. Het heeft er alle schijn van dat Katwijk dat als belangrijkste doel ziet van het bestemmingsplan woongebied-2 en de andere fundamentele zaken als ‘open normen’ bestempelt.

Open normen dienen voldoende concreet en objectief te worden begrensd. Wij verzoeken de rechtbank te oordelen of daarvan sprake is en daarbij de uitspraak van 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2-22:2388 te betrekken, evenals een planhorizon van 20 jaar. En dit in relatie tot de rechtszekerheid.

Objectief gezien is woongebied -2 nog niet rijp om vast te leggen in een bestemmingsplan.

 

  1. Tot slot: volgens het verweerschrift is ons beroep op de nota ruimte van 2005 ongegrond, omdat die nota op 13 maart 2012 is vervangen door de SVIR.

Wij tekenen echter aan, dat voorafgaande aan die datum, de plannen over Valkenhorst volop in ontwikkeling waren en dus de nota Ruimte nog actueel was.

 

Back To Top