Skip to content

Inspreektekst van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar t.b.v. de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving op 7 december 2023 over het ontwerp Versterking Dorpskern Wassenaar

Geachte voorzitter en geachte commissieleden,

Mijn naam is Theo Overdevest, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar.

Voor de Vrienden is leefbaarheid en woongenot het wezen van onze vereniging. Daar horen bij onze stranden en bossen, goede sportvoorzieningen, veiligheid en goed functionerende publieke voorzieningen. Maar ook een centrum met een divers winkelaanbod en horeca voor ieders portemonnee.  Met meer fietsnietjes, op de juiste plaatsen, en extra groen door bomen, ontstaat straks een ander straatbeeld. Een centrum dat je zogezegd ‘omarmt’.

De pandeigenaren bepalen het winkelaanbod en welke horeca erin komt. Maar de gemeente kan wel sturen met vergunningen en door te faciliteren. En dat spreekt ons als Vrienden aan in het voorliggende voorstel. Het gaat niet meer alleen om stenen, bomen en bankjes, maar over het bestrijden van leegstand, het creëren van woonruimte en een beter parkeerbeleid om maar een paar zaken te noemen. Pandeigenaren die willen investeren in de transformatie van hun panden worden door de gemeente naar de subsidiepotten geleid. Deze integrale aanpak juichen wij toe.

Is het inrichtingsplan uit 2020 ideaal? Dat raakt aan de basisvraag of dit plan het centrum echt aantrekkelijker zal maken voor bezoekers en bewoners. Wij hadden om die reden graag wat meer creativiteit gezien. Maar we begrijpen de wethouder die in navolging van de ondernemers niet nog meer vertraging in het proces accepteerde. Bovendien, extra aankleding door bijvoorbeeld kunstwerken kan altijd nog toegevoegd worden.

De wethouder verdient onze complimenten voor de wijze waarop hij creatief bezig is om de kosten van het project verder te drukken door onder andere de RVO-subsidie aan te boren. Het is prijzenswaardig hoe hij erin geslaagd is veel pandeigenaren te overtuigen om vrijwillig de beurs te openen met als enige tegenprestatie een rehabilitatie van het centrum. Wij gaan er daarbij vanuit dat dat ook nu en in de toekomst de enige tegenprestatie zal zijn. Trouwens de deelnemers aan het co-financieringstraject verdienen onze hulde. Dat soort voorbeelden maakt dat het beter wonen is in een dorp dan in een anonieme stad.

Hebben de Vrienden dan niets om over te mopperen?
Mopperen niet, maar wel twee opmerkingen. Ten eerste vergeet met de focus op de uitvoering van dit plan niet ook de zorgen van nu van bewoners en bezoekers op te lossen, zoals overlast door jeugdigen, rondslingerend vuilnis en overlast door horeca. Ten tweede moeten we constateren dat het project ‘bruto’ in prijs verdubbeld is sinds 2020. Het gaat om veel belastinggeld. Er mag dan verwacht worden dat er meer informatie dan nu in het Raadsvoorstel zou zijn opgenomen over de kosten. Enerzijds om de burger en de  Raad te overtuigen van de robuustheid van de schattingen en anderzijds om een goede voortgangscontrole en evaluatie mogelijk te maken. We hoeven niet te weten hoeveel elk fietsnietje kost. Maar er is een middenweg tussen dit en de totalisering die we nu krijgen.

We zullen het inhoudelijke debat in uw raad met belangstelling volgen.

 

Back To Top