Skip to content

Inspreektekst 4 december 2018 Cie Bestuur & Middelen

Invulling taakstelling van €400.000 op de WODV

 Inspreek notitie

Dank u voorzitter voor de gelegenheid om in te spreken. Mijn naam is Wim Tordoir. Ik ben Lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. In het recente verleden heeft onze Vereniging ingesproken bij de behandeling van drie voor Wassenaar zeer belangrijke beleidsdocumenten:

  • Ontwerp Paraplubestemmingsplan cultureel erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed;
  • Ontwerp Structuurvisie Wassenaar 2025   Landgoed aan zee;
  • Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024   Naar een erfgoedzorg voor iedereen.

Bij die gelegenheden hebben de Vrienden van Wassenaar hun nadrukkelijke steun uitgesproken voor het beleid dat in deze documenten is vastgelegd. Wij waren bijzonder verheugd over de goede voornemens en hebben complimenten uitgedeeld aan de auteurs. In het geval van de Structuurvisie hebben wij de hele Raad gefeliciteerd met het resultaat dat door alle leden werd gedragen. Maar we hebben wel steeds de aantekening gemaakt dat papier geduldig is en dat het aankomt op de uitvoering.

Die uitvoering zou nu ernstig in de knel kunnen komen door de taakstelling die vanavond hier behandeld wordt.

Onze waarnemend voorzitter, de heer Bart van Leeuwen, heeft recent nog ingesproken m.b.t. de begroting voor 2019. Wij steunen het streven om een sluitende begroting te realiseren en hebben dus ook in beginsel begrip voor maatregelen die uit dat streven voortvloeien. Uit de stukken valt op te maken dat wordt voorgesteld dat de maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd: €100.000 bezuinigen in 2019, €200.000 bezuinigen in 2020, €300.000 in 2021 en €400.000 in 2022.

Waarom zou door deze bezuinigingen het behoud van het karakter van ons dorp in de knel kunnen komen?

De voorgestelde maatregelen lijken ten koste te gaan van kennis en kunde op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. Nog meer dan nu al het geval is, zou de gemeente zichzelf de mogelijkheden ontnemen om plannen en veranderingen inhoudelijk te toetsen. We weten allemaal uit recente sloop en nieuwbouw hoe belangrijk het is dat de gemeente plannen kan toetsen aan méér dan alleen het bestemmingsplan. De vraag is of de gemeente wel genoeg kennis, kunde en instrumentarium behoudt om de kwaliteit te waarborgen. De Vrienden dringen er daarom op aan om de Raad zorgvuldig en volledig te informeren welke concrete maatregelen zijn voorzien voor de eerder genoemde kalenderjaren vooral hoe de bezuinigingen zijn verdeeld in de tijd en per taakveld.

Wij dringen er bij de leden van de commissie op aan om een goed inzicht te verwerven in de effecten van de bezuinigingen en de inbreuk daarvan op alle prachtige en breed gedragen beleidsvoornemens die vastgelegd zijn in de drie eerder genoemde documenten en die veel menskracht en geld hebben gekost om ze op te stellen.

Tot slot wensen wij de leden van de commissie veel wijsheid bij de behandeling van het voorliggende voorstel.

WFT 1.12.2018

Back To Top