Skip to content

Inspreeknotitie t.b.v. Raadsvergadering over de Programmabegroting 2023-2026 op dinsdag 8-11-2022 van de vereniging van Vrienden van Wassenaar

Voorzitter, geachte leden van de raad, dames en heren,

Mijn naam is Jacob Jan Bakker. Ik sta hier namens de vereniging De Vrienden van Wassenaar.

Allereerst wil ik de wethouder van financiën danken voor de tijd en moeite die hij heeft genomen om aan enkele leden van het bestuur van de vereniging mondeling toelichting te geven op de begroting 2023. Dank daarvoor.

Helaas heeft die toelichting onze zorgen over deze begroting en met name over de onderbouwing van de lastenverzwaring niet weggenomen.

Het college stelt voor om de lasten voor inwoners en bedrijven structureel met meer dan 4 miljoen euro te verzwaren. Niet alleen voor volgend jaar, maar voor altijd!

Dat is meer dan 300 euro per jaar voor een gemiddeld Wassenaars huishouden. 300 euro. We leven volgens de krant inmiddels in een compensatie-maatschappij, maar hier valt bijna niet tegenop te compenseren!

En de vraag is dan: is deze lastenverzwaring noodzakelijk voor het behoud van de leefbaarheid of de zelfstandigheid van ons dorp?
In ons artikel hebt u kunnen lezen dat het antwoord daar op volmondig Nee is. De omvang is geen probleem. Ruim 40 procent van de gemeenten is kleiner dan Wassenaar. Weinig gemeenten staan er financieel zo goed voor als Wassenaar dus dat kan ook geen reden zijn voor een gedwongen fusie en de raad functioneert naar behoren dus ook dat is geen reden voor irritatie bij de commissaris van de koning.
Leden van de vereniging zijn daarom op zoek gegaan naar de echte reden voor de enorme lastenverzwaring. Het antwoord hebben ze helaas niet gevonden.

In de begroting staan veel mooie woorden over alles wat de gemeente doet en gaat doen. Het meeste daarvan is nuttig en nodig. Daarover geen twijfel. Dat doen we al en daarvoor heeft de gemeente ook de mogelijkheden zonder grote lastenverzwaring.

Misschien is het college geschrokken van de vorige begroting. De vastgestelde begroting voor 2022. Daarin staat dat er netto 2,5 miljoen aan de reserves zal worden onttrokken om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Daar kan je van schrikken want geen gemeente zou dat lang volhouden. Maar het klopt ook niet. Jaar op jaar zien we dat het resultaat uiteindelijk mee valt en dat Wassenaar helemaal niet inteert op het eigen vermogen. Helemaal niet omdat telkens blijkt dat de inkomsten meevallen en dat de uitgaven minder hoog zijn dan begroot: Onderuitputting schijnt dat te worden genoemd. Plannen die toch niet of minder snel gerealiseerd worden, niet vervulde vacatures etcetera.

In de informatiebrief bij de Mei-circulaire die op 28 juni verscheen hebt u kunnen lezen dat het bruto voordeel voor 2022 ten opzichte van de begroting wordt geraamd op 2,87 miljoen. Wèg begrotingstekort, wèg de noodzaak voor een netto onttrekking uit de reserves. Het is niet gezegd dat het weer zo gaat, maar dit zijn de feiten.

En dan nu de noodzaak voor hogere uitgaven. Hogere uitgaven waar u over beslist.

U hebt de begroting ongetwijfeld minstens zo goed doorgespit als ik. U hebt dus ook kunnen zien dat bijvoorbeeld de uitgaven voor Bestuur en Middelen in 2 jaar met 5 miljoen toenemen volgens deze begroting. Ik vraag u :

  • Waar gaat het geld heen?
  • Is het wel nodig?
  • Zijn er geen alternatieven? Kan het ook anders?
  • Waar is de onderbouwing?

Een ander voorbeeld: de stijging van de uitgaven voor jeugdzorg. Die zou 1,9 miljoen bedragen, maar de uitgaven zijn al enkele jaren stabiel op ongeveer 6 miljoen. Waarvoor dient dan die plotselinge stijging? Rekenfout misschien?

Wensen voor verbetering zoals de communicatie en de dienstverlening aan de inwoners kunnen mogelijk ook op een andere manier worden bereikt. Vraag bijvoorbeeld de Rekenkamer eerst eens een onderzoek te doen naar de doelmatigheid van de dienstverlening

In deze begroting zijn legio voorbeelden te vinden van stijgingen van uitgaven waarvoor de onderbouwing mist. Daarbij schort het in deze begroting als geheel aan transparantie.

Kortom, dames en heren: Wassenaar staat er volgens alle indicatoren financieel goed voor. De noodzaak tot ingrijpen ontbreekt. Nut en noodzaak van de lastenverzwaring zijn onvoldoende aangetoond en u dient dit af te wegen tegen de vraag of u inwoners en bedrijven daarmee wil opzadelen. Er zijn voldoende mogelijkheden om ons mooie dorp mooi te houden zonder die extra inkomsten. Deze begroting kent geen motto, maar wanneer u er toch één aan wil hangen dan is de suggestie om de oude slogan: “niet meer maar beter” te gebruiken.

Dank u voor uw aandacht.

Back To Top