Skip to content

Inspreeknotitie Raadsvergadering van 18 juni 2019 | Vaststelling van de Jaarstukken 2018

Betreft het voorstel van B&W van Wassenaar aan de Raad tot vaststelling van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Wassenaar in de Raadsvergadering van 18 juni 2019.

Zeer Geachte Raadsleden, mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,

Graag richten De Vrienden van Wassenaar het woord tot U ter gelegenheid van de behandeling van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Wassenaar in deze Raadsvergadering.

In een eerdere vergadering van de Commissie Beheer en Middelen, zijn de betreffende stukken aan de orde gesteld en besproken.
Door omstandigheden zagen de Vrienden op dat moment geen gelegenheid op die vergadering in te spreken. Vandaar dat we dat nu doen.

Ons inspreken vandaag komt toevalligerwijs kort na de aangekondigde voordracht van een nieuwe burgemeester in onze gemeente. Daarom willen De Vrienden allereerst deze Raad gelukwensen met de voordracht tot benoeming van Leendert de Lange tot burgemeester van Wassenaar.
Naar ons oordeel een uitstekende keuze vooral ook omdat de Heer de Lange al een voortreffelijke staat van dienst heeft als voormalig wethouder in ons dorp.
Wij wensen hem alle goeds en sterkte toe in zijn nieuwe functie.

Maar nu ter zake.
De jaarstukken 2018 tonen een eindresultaat, vóór bestemming, van € 7,7 miljoen.
Na bestemming resulteert een netto resultaat van € 2,9 miljoen, dat aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd. Het Eigen Vermogen van de gemeente muteert aldus van € 60,5 miljoen eind 2017 naar € 64,5 miljoen per eind 2018.
Voorwaar een mooie prestatie dat getuigt van behoedzaam opereren door het College.
Maar ….. naast dit compliment hebben De Vrienden nog wel een enkele vraag c.q. opmerking.

Ten eerste de zogenaamde Leges Rijnlandroute. Dit betreft een, naar wij aannemen, eenmalige opbrengst van netto € 3,3 miljoen. Echter er is, zo lezen wij, sprake van een mogelijk geschil met de projectontwikkelaar omtrent de invorderbaarheid.
In zo’n geval zou dan een Voorziening getroffen moeten worden ten laste van het resultaat voor bijvoorbeeld een percentage van dit bedrag. Hier lezen we niets over. Integendeel, zo staat geschreven, het gehele bedrag wordt in een Egalisatie Reserve gestort. Wordt deze Reserve geleidelijk over de komende jaren, ten gunste van het resultaat geboekt?
Zonder toelichting blijven hier twijfels rijzen!
Welke structurele gedragslijn wordt hier nu gevolgd te meer omdat grote posten in het geding zijn?

Ten tweede valt op dat een Reserve “ Versterken Bestuur en Realisatiekracht” wordt ingesteld met een dotatie voor een bedrag van € 500.000 ten laste van 2018.
In 2019 wordt hier alvast € 150.000 aan onttrokken !

Deze actie roept vragen op te meer omdat gespecificeerde uitleg en toelichting over deze cijfers ontbreekt.
We praten per slot over significante bedragen.
In het verleden heeft onze gemeente meerdere bestuurskrachtonderzoeken gehad. Vele rapporten zijn gepubliceerd. Veel geld is aan adviesbureau’s uitgegeven.
De Vrienden willen graag de nadruk leggen op de noodzaak om NU een einddoel te bereiken, om nu een ECHTE permanente verbeterde Bestuurskracht te realiseren.
Géén “stip aan de horizon”, maar een levensgroot en glanzend eindbeeld, daar moeten we op aansturen.
De Raadsnotitie schrijft en ik citeer: “een richting gevend besluit wordt genomen in de Raadsvergadering van 18 juni“.
Welnu onder punt 7 van de agenda komt dit aan bod.

De Vrienden juichen dit toe, ondersteunen een richtinggevend besluit en hopen van harte dat het gemeentebestuur een ferme en definitieve stap zet om solide bestuurskracht te bestendingen.
Een bittere noodzaak voor het voortbestaan van een zelfstandige gemeente.

Onze nieuwe burgemeester zal er een hele klus aan hebben, maar laten wij allemaal, in gezamenlijkheid, onze schouders eronder zetten. Dan gaat het zeker lukken !

Met dank voor uw aandacht.

Bart van Leeuwen
penningmeester en vice-voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

Wassenaar, 18 juni 2019

Back To Top