Skip to content

Inspreeknotitie: Programmabegroting 2019 ev. jaren van de Gemeente Wassenaar op 30/10/2018

INSPREEK-NOTITIE;   Raadsvergadering Programmabegroting 2019 ev. jaren van de Gemeente Wassenaar op 31/10/2018, Raadhuis De Paauw.

Geachte leden van het College, geachte raadsleden en overige aanwezigen, geachte Mijnheer/Mevrouw de Voorzitter,

Mijn naam is Bart van Leeuwen, waarnemend voorzitter èn penningmeester van de Vrienden van Wassenaar. Ik dank U voor de gelegenheid om in te spreken en vertel U dat ik in mijn notitie 3 punten wil aansnijden.Ik begin meteen met het eerste punt.(*) Dit betreft mijn waardering voor de inspanning zijdens het college om in deze begroting voor 20199 en volgende jaren, een omslag tot stand te brengen.Enerzijds om tav de verwerking van mutaties in de reserves helderheid te scheppen (afschrijvingen lopen nu door de exploitatie ) anderzijds om een exploitatiesaldo voor 2019 neer te leggen dat positief oogt. Ik zeg bewust “oogt” , omdat er wel € 2,0 miljoen aan de reserves wordt onttrokken.Het begrotings-document 2019 telt 246 bladzijden en is door die omvang, ondanks de leeswijzer en de samenvatting op blz 14 t/m 17, niet erg toegankelijk voor de gemiddelde burger.Zelfs voor de financieel onderlegde Wassenaarder is het een hele puzzel.En dat brengt mij meteen op punt 2.(*) Mijn kritische noot op dit aspect is de helderheid en inzichtelijkheid van de begroting .

Ik veroorloof mij om te zeggen dat in het bedrijfsleven een financiële samenvatting uit 5 elementen moet bestaan, namelijk

  • De verwachte exploitatie –uitkomst voor het lopende jaar
  • De begrote uitkomst voor het nieuwe jaar
  • De balans
  • Het investeringenoverzicht , en
  • De cash-flow

Voor inzicht in de mutaties in de reserves moet ik naar blz. 183 en zelfs naar blz. 223 en blz. 229 voor meer detail. Een complete balansweergave (activa en passiva) ontbreekt. Uitleg en toelichting bij het verloop van de voorzieningen (die lopen terug van €18,0 miljoen naar €15,0 miljoen in 2022) ontbreekt evenzeer.Een principieel standpunt omtrent de hantering van de Bestemmingsreserves in de toekomst, mis ik. Een opmerking dat de helft van de kapitaallasten reserve naar de Algemene Reserve gaat, oogt onvolledig. (zie blz. 224). Wat zijn de plannen met de rest voor de komende jaren? 

Daarin tegen blijkt dat over de jaren de Totale Reserves op het niveau blijven van €53,0 miljoen, en dat stemt tot terechte tevredenheid.Nog even een suggestie mbt woord-keuze; wanneer reserves worden aangesproken, is het gebruikelijk om te spreken van “het ten laste brengen van …..” . De term “er wordt over reserves beschikt “ werkt m.i. verwarrend. Mijn aanbeveling is derhalve: overweeg om in de samenvatting voortaan kort en bondig de financiële kernwaarden te benoemen en het verloop daarvan toe te lichten.Nu mijn laatste punt. (*) Dit betreft de voorgenomen investeringen, zoals genoemd worden een onderwijshuisvesting, de Warenar, De Paauw, en de Sporthal.De eerste vraag is boekhoudkundig: zijn dit allemaal activeerbare projecten of betreft het ook Groot Onderhoud? In het laatste geval komen deze kosten ten laste van de Voorzieningen, neem ik aan. De financiële dekking van deze investeringen komt uit de lopende middelen, lezen we. Het aangaan van schulden wordt niet voorzien! Daarom creëert de mededeling“ ….dit biedt een kans om om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te dekken …..~” (zie DWK van vorige week) verwarrend. Vooral omdat nu juist de kapitaal-lasten reserve wordt opgedoekt. De interpretatie van de term “kapitaallasten” roept vraagtekens op. Bij een kaspositie van €26. 6 miljoen wordt een gedegen cashflow projectie een strikte vereiste. Ook moet rekening gehouden worden met alsdan oplopende afschrijvingen. Tot zover mijn kanttekeningen bij de investeringen. Voorzitter, Ik sluit af.

De Vrienden wensen onze wethouder van Financiën heel veel sterkte toe de komende jaren bij het uitvoeren van zijn beleid en staan klaar om steun of ondersteuning te geven wanneer daar behoefte aan is.

Ik dank U.

Bart van Leeuwen, wnd voorzitter Vrienden van Wassenaar     30/10/2018    

  

Back To Top