Skip to content

INSPREEK-NOTITIE betreffende agendapunt 8, aangaande scenario’s ontwikkeling locatie Gemeentewerf/-kantoor, van de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving op 27 september 2021

Aan Gemeente Gemeenteraad van Wassenaar
t.a.v. de Commissie Fysieke Leefomgeving
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

INSPREEK-NOTITIE betreffende agendapunt 8, aangaande scenario’s ontwikkeling locatie Gemeentewerf/-kantoor, van de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving op 27 september 2021

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

De Vrienden van Wassenaar maken hierbij graag gebruik van de gelegenheid om te reageren p het raadsvoorstel “Gemeentewerf” dat vanavond voorligt.

Met dit voorstel neemt dit college een goed initiatief om de ontwikkeling van de gemeentewerf en het gemeentekantoor te starten. Midden in het dorp bouwen en op een plek met de alom bekende bodemgeschiedenis toont moed en ambitie. Dat is positief.

Als wij naar het voorstel kijken omvat dit drie thema’s namelijk: participatie, scenario 1 en bodemsanering.

Participatie
Dit item is voor De Vrienden bij grote veranderingen in de leefomgeving een basisrecht. Hiervan zien we iets terug in het voorstel.

“Via samenwerking wil de gemeente in gesprek gaan met buurtbewoners over bodemonderzoek, bodemsanering, bebouwing en verkeer. B&W wil bij de Havenstraat starten met ontwikkelen, waarbij een bouwstudie klaarligt met beperkte hoogte, een gevel die terugloopt én een wat terug gelegen bebouwing.“

De Vrienden gaan ervan uit dat in het startdocument het participatietraject steviger en beter is verankerd.

De nadruk in dit besluit ligt duidelijk op bouwen vanaf de westzijde van het plangebied. De Vrienden verwachten dat in het startdocument de ontwikkeling en de samenhang van het totale gebied beter is uitgewerkt. Een integrale gebiedsontwikkeling biedt meer zekerheid, dan de meerdere malen genoemde organische vorm. Hier zit ook de zorg van de buurt. Een bodemonderzoek bepaalt normaliter de mate van de sanering, terwijl in dit voorstel de bouwontwikkeling de mate van sanering bepaalt.

Dus EERST GRONDIG SANEREN EN DAN PAS BOUWEN.

Scenario 1
Allereerst is het goed om te ervaren dat een scenario is uitgewerkt, dat kan voldoen aan een financieel rendement en voldoet aan de woonvisie van ons dorp. Bouwen binnen Wassenaar is nodig, vinden ook De Vrienden. Jammer alleen om in het voorstel te lezen waarom scenario 1 wel gekozen moet worden en niet waarom keuze 2 juist een B keuze zou zijn. Verder betreuren De Vrienden het dat in de overwegingen van het besluit over de bodemverontreiniging met geen woord wordt gerept.

Is dit een vergissing?

Sanering na bodemonderzoek
Hierover geven de geboden documenten te weinig informatie.

De volgende twee vragen worden na het lezen van de stukken onvoldoende beantwoord en blijven boven dit plan zweven.

  1. Wordt de gehele werf eerst onderzocht en daarna pas het saneringsprogramma opgesteld?
  2. Is de gevraagde € 82.500 inclusief het bodemonderzoek en wordt deze volgens NEN 5740 uitgevoerd? Voor het gehele projectplan en kennis van de grond is dit bedrag behoorlijk laag.

Het voorstel meldt verder dat lichte en matige verontreinigingen worden ingezet om de groene taluds te vormen. Hergebruik van gronden bespaart natuurlijk kosten, maar kan dit volgens de nationale milieuwetgeving? Daarom is een grondig bodemonderzoek hier noodzakelijk. Ook omdat opsteller BuroS/L uitgaat van een verontreinigingssituatie die voornamelijk is gebaseerd op gedateerde onderzoeken van 20 jaar oud. En “verwacht” dat de werkelijke omvang mogelijk kleiner is.Verklaart dit de onzekerheidsmarge van de saneringskosten met 25%? Dit gaat om een perceel waar we straks mensen willen laten wonen en zullen laten opgroeien!

Ons devies ook bij dit plan:
Ga eerst meten en daarna is bekend waar de ontwikkelingskansen binnen het plan liggen.
Hiermee eindigt onze schriftelijke inbreng en danken De Vrienden u voor uw aandacht.

Graag stellen we nog wel een aanvullende vraag aan uw voorzitter: “Op welke wijze zijn inspreekteksten straks op de website van de gemeenteraad terug te vinden ?”

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,

w.g.
Theo Overdevest
(bestuurslid)

Back To Top