Skip to content

INLOOPSESSIE FORMATIE 16 MEI 2022 INSPREEKTEKST VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR

1

Centrale thema’s zijn de noodzaak van een goede communicatie en participatie.

Communicatie over voorgenomen beleid, beleid in uitvoering en over resultaten van participatie.

Ga vaker de straat op om te horen wat er speelt in de wijken. Wat houdt de burger bezig. Leg uit waar je mee bezig bent.

Probeer eens te experimenteren met burgerberaden.

Zoek de buurtverenigingen meer op. Over heel Wassenaar ligt een dicht netwerk van deze verenigingen. Gemeente schijnt moeite te hebben goed contact met ze te onderhouden, alhoewel ze wel haar best doet (ANWB, Duindigt). Wederzijds vaak geen goed gevoel over het contact.

Participatieverordening bevat goed aanzetten om de betrokkenheid van de burger te vergroten en bij de voorkant al te betrekken. Het komt nu op de uitvoering aan. Is iedere ambtenaar (en politicus) wel voldoende doordrongen van wat deze verordening betekent?

Goede communicatie vereist bij invoering van de Omgevingswet. Belangrijk dat ambtelijk Wassenaar is voorbereid op implementatie van deze wet.

Op ingediende zienswijzen die richting B&W gaan wordt meestal wel gereageerd of ze worden met een reactie meegenomen in een nota die gehecht wordt aan een beleidsvoornemen. Inspreekteksten richting de Raad en de Commissies verdwijnen in een zwart gat. Er wordt nauwelijks op gereageerd. Frustrerend en demotiverend voor de opstellers.

Beter een negatief antwoord dan geen antwoord.

Hangt samen met bestuurscultuur waarbij voornemens van B&W al besproken zijn met de (coalitie)partijen alvorens Commissie- en Raadsbehandeling plaatsvindt. Inspreken heeft geen zin meer, want uitkomst ligt al grotendeels vast. Alleen een daadwerkelijk dualisme kan dit voorkomen.

Kortom neem uw burger serieus.

Overigens het gaat soms ook goed, zoals Klimaattafels, Isolatieacties en WEC.

 

2.

Verkeer: als verkeersveiligheid en terugdringen sluipverkeer de uitgangspunten zijn waarom is het dan toch zo moeilijk om tot effectieve maatregelen te komen?

Veel tijd verspild de afgelopen jaren.

Denken partijen echt dat met 30 KM zonering en afwaardering van de Rijksstraatweg het sluipverkeer zal worden ontmoedigd?

Het lijkt dat de hele discussie over deze onderwerpen niet meer gedreven wordt door het uitgangspunt: sluipverkeer terugdringen. Integendeel het lijkt erop dat partijen er zich bij neerleggen en nog slechts de stromen willen reguleren.

Onvoldoende wordt rekening gehouden met de gevolgen voor onze infrastructuur van bouwontwikkelingen om ons heen.

 

3

De Groene randen van ons dorp.

Van vele kanten rukt de bebouwing op.

Valkenhorst is een majeure uitdaging voor ons dorp. Straks wonen daar 20.000 mensen. Dat heeft een effect op Wassenaar.

Voorkomen dat de te smalle groene buffer groene karakter verliest. Schrikbeeld: dorpje Kethel boven Schiedam.

Uiterste pogingen moeten worden gedaan om de Katwijkse bebouwingsplannen te ‘matigen’.

Ontwikkeling groene buffer vereist een integrale aanpak. Allerlei ad hoc plannetjes, zoals industrieterrein achter de Kaswatering, moeten worden voorkomen.

Ook kritisch kijken naar ontwikkelingen aan andere kant van het dorp bij Duindigt. Het is een desolate boel momenteel. Dus initiatieven ter verbetering aanmoedigen, maar wel in goed overleg met de buurt en zonder ‘groenverlies’.

Back To Top