Skip to content

GESPREKSVERSLAG (opgesteld door de gemeente) Participatietraject Groene Zone Wassenaar

Onderwerp: Vereniging van Vrienden van Wassenaar
Locatie: Raadhuis De Paauw Datum: 09 september 2020
Aanwezigen: Dhr. J.J. Bakker – voorzitter van de Vereniging Vrienden van Wassenaar (hierna VVW) Kees Wassenaar – wethouder Arjan Kaashoek – communicatieadviseur De Wijde Blik
Bijlage(n): geen
Reeds op 13 mei jl. heeft de VVW een brief verstuurd over de Nota. De huidige nota is deels al aangepast naar aanleiding van deze brief, de hoofdpunten van de brief vormen evengoed nog wel de basis voor dit gesprek. Communicatie en verwachtingsmanagement Volgens de VVW leeft in Wassenaar bij veel mensen het beeld dat er weinig voortgang zit in de Groene Zone. Dit heeft meerdere oorzaken. Het project kost ontegenzeglijk tijd en de gemeente is deels afhankelijk van andere partijen, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk. Toch is er al veel voortgang gemaakt. Wat er tot nu toe is bereikt, heeft een plek gekregen in de huidige Nota van Uitgangspunten, waarin ook de eerder ingebrachte wensen en zorgen zoveel mogelijk zijn verwerkt. De heer Bakker adviseert intensiever over het project te communiceren om aan te geven waar het project staat en daarbij ook tussentijdse ‘successen te vieren’. Niet iedereen ziet zijn of haar inbreng terug. Uiteraard kon niet alles worden overgenomen in de Nota. Volgens de VVW kan er nog beter worden teruggekoppeld waarom iets wel of niet is opgenomen in de Nota. Deels gaat het om inbreng die te gedetailleerd, te concreet is voor een nota die gaat over uitgangspunten. In dat geval moet duidelijk worden gemaakt dat invulling later volgt. De VVW hoopt dat de gemeente de inwoners en ondernemers van Wassenaar het vertrouwen kan geven dat de gemeente actief stuurt op het project, goed onderhandelt met samenwerkingspartners en het gebied tijdig veilig stelt voor de toekomst om te voorkomen dat vanwege een onduidelijke status alsnog gaandeweg (verder) verrommelt. Nota van Beantwoording | Participatietraject Groene Zone 65 Pagina 2 van 3 Onderbouwing Nota Een ander belangrijk punt voor de VVW is dat de Nota volgens hen beter moet worden onderbouwd. In de eerste plaats met actuele feiten en cijfers van de huidige situatie. In de tweede plaats met actueel beleid van andere overheden: de VVW wijst erop dat het project al lang loopt en soms wordt verwezen naar beleid van jaren geleden, dat inmiddels heel goed veranderd zou kunnen zijn. In de derde plaats zou de VVW graag meer financiële onderbouwing zien. Nu roept de Nota bij de VVW vragen op over de financiële haalbaarheid. De forse Rijksbijdrage is immers in 2012 geschrapt en niet overgeheveld naar de Provincie. De wethouder geeft aan dat de ingrepen inderdaad veel geld kosten. Een deel zal van de Provincie komen, een deel vanuit de exploitatie van de Projectlocatie Valkenburg (denk aan compenserende en mitigerende maatregelen die daar nodig zijn) en ongetwijfeld zal er ook een deel voor rekening van de gemeente Wassenaar komen. Over de financiën kan nog betrekkelijk weinig worden gedeeld in de Nota. De samenwerkingsafspraken, ook de financiële, hebben recentelijk meer vaart gekregen bij de partners. Arjan Kaashoek ziet een spanningsveld tussen enerzijds de wens om meer uit te zoeken en de Nota nader te detailleren en te onderbouwen en anderzijds de wens om zaken terug te koppelen naar zowel de bevolking als de gemeenteraad, die hier nadrukkelijk om vraagt. Volgens de heer Bakker is dat een kwestie van goed uitleggen waarom het langer duurt. De heer Bakker ziet juist een spanningsveld tussen enerzijds daadkracht tonen en alvast onderdelen van de uitvoering naar voren halen en anderzijds zaken uitonderhandelen met andere partners. De wethouder benadrukt dat het bij het naar voren halen van de uitvoering gaat om zaken die al geregeld zijn. Daar wordt dus niets mee ‘weggegeven’. Verder ziet hij samenwerken niet louter als onderhandelen en gelooft hij in een goede balans tussen krediet opbouwen en zaken afdwingen op het juiste moment. Inhoudelijke punten Tot slot wordt kort een aantal meer inhoudelijke punten aangesneden, waarbij in grote lijnen wordt verwezen naar de genoemde brief van 13 mei jl. Agrarische functie De VVW adviseert om een landbouwdeskundige te vragen om advies over de toekomst van het boerenbedrijf. Vanwege stikstof en andere ontwikkelingen kan het verstandig zijn om dit mee te nemen in de overwegingen. Dit lijkt de wethouder een goede suggestie. Verkeer De VVW vraagt zich sterk af of de voorgestelde verkeersontsluiting van de Projectlocatie Valkenburg stand kan houden. De wethouder geeft aan dat de gemeente sterk heeft aangedrongen op deugdelijk onderzoek cq. conclusies op dit punt. Ook heeft de gemeente zich er hard voor gemaakt dat de Mient Kooltuin niet rechtstreeks vanuit de Projectlocatie Valkenburg wordt ontsloten ; ook zijn de acties van de gemeente gericht op afwaardering van de N441 . Drones De dronewereld is een jonge sector, de VVW wijst erop dat de regels uit 2015 die worden aangehaald wellicht in de tussentijd zijn veranderd. Dit is het onderzoeken waard. Tot besluit 66 Pagina 3 van 3 De heer Bakker dringt tot slot er nog op aan om consequenties van eventuele keuzes goed inzichtelijk te maken. Dat dit eventuele strijdigheid van diverse belangen of wensen zichtbaar maakt, hoort daarbij. Denk aan hoe ecologische wensen zich verhouden tot de jacht. Ook vraagt de heer Bakker de om consequent te zijn bij gemeentelijke uitspraken over kwaliteiten van het gebied, ook in het licht van het Bestemmingsplan. Mogelijk volgt naar aanleiding van dit gesprek nog een aangepaste of aanvullende brief van de VVW. De wethouder dankt de heer Bakker voor zijn komst en zijn inbreng.

Back To Top