Skip to content

Notulen Algemene ledenvergadering 28 juni 2017

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 28 juni 2017 om 19.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar

 

Aanwezig: 71 leden inclusief 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 3 leden van het Algemeen Bestuur.

  1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De enorme opkomst wordt zeer op prijs gesteld.

De voorzitter doet voorts aan allen het verzoek om de questionnaire die binnenkort verspreid wordt, in te vullen. Deze questionnaire mag naar anderen gestuurd worden en wordt ook naar alle wijkverenigingen gezonden. De burgemeester is omtrent de questionnaire van te voren op de hoogte gesteld en de uitslag van de questionnaire zal tijdens de Slotmanifestatie op zondag 5 november besproken worden. Bij deze nodigt de voorzitter meteen alle aanwezigen uit om met ons het 50-jarig bestaan officieel te vieren tijdens de Slotmanifestatie op 5 november 2017 hier in de Warenar.

  1. Notulen van de ALV van 21 juni 2016                                                                              

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.                                                                                          

  1. Ingekomen en verzonden stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Van Rij, Van Zuylen van Nijevelt, Hendrickx, Overdevest, Slats, Van Lith, de Vos van Steenwijk, Binnendijk, van Leembruggen en algemene bestuursleden Steinebach (Groot Deijleroord) en Baart (Backershagen). Er zijn behoudens de Nieuwsbrief met de agenda geen verdere stukken voor deze vergadering verzonden.

  1. Bestuursaangelegenheden

Voorstel tot toetreden mevrouw de Roij-Weekers

Het voorstel om mevrouw De Roij-Weekers te laten toetreden tot het Dagelijks Bestuur wordt met applaus uit de zaal aangenomen.

Mevrouw Overdevest-Sprenkels is vorig jaar tot het Dagelijks Bestuur toegetreden doch heeft vanwege een ernstige hersenoperatie geen werkzaamheden kunnen doen.

  1. Financiën
    1. Jaarrekening 2016

De penningmeester, de heer van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd zijn in de Nieuwsbrief van juni 2017. Uit de jaarcijfers over 2016 blijkt dat het financieel een mooi jaar was met een netto resultaat van € 390 met als grootste kostenpost het Lustrum ten bedrage van € 4.091,- waarin

€ 4000 als voorziening was opgenomen.

De post “ Club van Vijftig leden” was begroot op een totaal van 40 leden maar het werden er zelfs 63.

Voor de reguliere contributie-ontvangsten waren er 283 betalende leden met een gemiddeld betaald bedrag van € 21,–. Alles bij elkaar waren de contributie-inkomsten met in totaal € 9435 hoger dan verwacht en een duidelijke verbetering ten opzichte van 2015.

Voor wat de kosten betreft voor bijeenkomsten en vergaderingen (huur van de Warenar), geldt dat die lager waren dan begroot omdat er in 2016 slechts eenmaal gebruik is gemaakt van een ruimte in plaats van de 3 keer die voorzien was. Daardoor is er een veel lager bedrag uiteindelijk in rekening gebracht voor deze post.

De post Publikaties (waar vorig jaar tijdens de ALV discussie over was) is dit jaar lager uitgevallen. De toezegging tijdens de vorige ALV om over 2016 minder drukkosten te maken, is opgevolgd. Het merendeel van de Nieuwsbrieven wordt nu per mail verstuurd. Dit is mogelijk geworden omdat de meeste leden inmiddels een mailadres hebben opgegeven.

Overigens was de nieuwe Brochure die vorig jaar gemaakt is, niet begroot maar de Brochure levert veel bekendheid met de Vrienden en daardoor nieuwe leden op.

De secretariaatskosten over 2016 tonen een gemiddeld beeld in vergelijking met voorgaande jaren. Op basis van deze gunstige cijfers over 2016 heeft het Dagelijks Bestuur besloten een hogere voorziening voor het Lustrum van dit jaar te treffen (van € 4000, begroot was € 800).

De penningmeester meldt nog een aantal belangrijke punten.

Als eerste is het ledenaantal min of meer gelijk gebleven per eind 2016 ten opzichte van 2015, maar in het voorjaar 2017 zijn de dubieuze debiteuren benaderd. De afspraak is dat als een lid gedurende 3 jaar geen contributie betaalt, dit lid geschrapt kan worden van de ledenlijst. Daarom zijn in totaal 50 brieven uitgegaan met een laatste herinnering voor betaling. Daarvan hebben er 2 leden alsnog betaald. Een verklaring voor het gegeven dat van het overige deel niets meer is vernomen, is waarschijnlijk het feit dat zij verhuisd of overleden zijn en dat dit niet door is gegeven aan onze administratie.

In de tweede plaats een mededeling over het huidige betalingsgedrag: 77% van de leden betaalt de jaarlijkse contributie. Het DB gaat ervan uit dat dit percentage hoger komt te liggen vanwege de “opschoningsaktie”.

Als laatste doet de penningmeester een oproep aan alle leden om een mailadres aan ons toe te sturen. Dit in verband met het verder verlagen van de drukkosten en het vergemakkelijken van het contact met de Vereniging.

De heer Daae vraagt of de wijkverenigingen ook contributie betalen.

De penningmeester antwoordt bevestigend. Hij merkt daarbij op dat er enkele verenigingen zijn die een aantal jaren niet hebben betaald. Er zijn er echter ook die Euro 50 betalen.

  1. Begroting 2017

De penningmeester licht vervolgens de Begroting 2017 toe.

Hij is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een aantal van 50 leden van de Club van Vijftig. Dat levert een bedrag van € 2500 inkomsten op voor die groep. Voorts is in plaats van 283 overige betalende leden, uitgegaan van 300 betalende leden voor 2017 met een gemiddeld contributiebedrag van € 21. Het komt immers voor dat leden een bedrag van ofwel € 20, 25, 40 of soms nog een ander bedrag overmaken. Vandaar dit gemiddelde.

Met het Jubileum dit jaar waarbij de sponsor-inkomsten in totaal € 1745 bedragen (ING en Van Lanschot), zijn er nog andere inkomsten. Zoals de vacatiegelden van mevrouw Detiger die ons jaarlijks een bedrag overmaakt ivm haar deelname aan de zgn. Meyendel-vergaderingen. Dit bedrag is voor 2017 ingeschat op € 200.

Het aantal vergaderingen en bijeenkomsten is hoger begroot dan voor 2016 en wel op 3 maal.

Er wordt 3 maal een digitale Nieuwsbrief voorzien voor de post Publikaties. Het uitgangspunt voor de Begroting is dat er eenmaal per jaar een gedrukt exemplaar wordt toegezonden.

Voor het Lustrum in 2017 worden kosten ingeschat ten bedrage van totaal ongeveer € 15000. Naast de alreeds in 2016 getroffen voorziening en betaalde kosten

(tbv € 4091) wordt derhalve een kostenpost begroot van € 10.520 voor 2017.

De penningmeester licht toe dat de afgelopen jaren vanwege de reguliere contributie-betalingen en gematigde uitgaven, weliswaar een aardige vermogenspositie is opgebouwd, maar dat een bijzondere Lustrumviering (50 jarig Jubileum!) een grote uitgavenpost rechtvaardigt en dus deze positie zal aantasten.

Weliswaar daalt het Eigen Vermogen door dit evenement naar plm € 2000, maar het gaat om een eenmalig groot evenement. Vanaf volgend jaar zullen we weer “normaal” draaien en de vermogenspositie weer op peil brengen.

Inmiddels hebben wij vanaf januari iedere maand al mooie satellietevenementen gehad, die zeer succesvol waren.

Rest nog het Slotevenement op 5 november toe te lichten. Op zondag 5 november zal in de Warenar een laatste evenement worden gehouden waarvoor de Commissaris van de Koning wordt uitgenodigd en er een programma wordt voorbereid waar een discussie over de “Civil Society” en over de Toekomst van Wassenaar wordt gepresenteerd. Ook wordt gezorgd voor amusement en drankjes met muziek. Voor die dag is Euro 2500 begroot. Het lustrumboek dat wordt geschreven zal dan ook worden aangeboden en de kosten daarvoor zijn begroot op Euro 8.000.

De voorzitter licht toe dat de Begroting van 2017 dit jaar aan de late kant wordt gepresenteerd (het is nu al eind juni) maar vindt dat de cijfers die begroot zijn daardoor realistischer, in het moeilijk inschatbare Lustrumjaar. Hij vraagt of er nadere vragen en/of opmerkingen zijn.

Vanuit de zaal komt de vraag of het Dagelijks Bestuur volgend jaar de Begroting eerder kan presenteren, bijvoorbeeld in februari, aan het begin van het jaar. De Voorzitter zegt toe te proberen de Begroting volgend jaar eerder te presenteren en dankt de penningmeester voor zijn toelichting.

Verslag kascommissie

De heer Jacobson doet verslag (zie bijlage: Verklaring van de Kascommissie 2016) en stelt voor om het Bestuur te dechargeren.

Rotatie Kascommissieleden en Décharge bestuur

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met applaus begroet. De voorzitter verklaart dat het Bestuur hierbij is gedechargeerd en legt uit dat er jaarlijks geroteerd wordt met leden bij de Kascommissie. Hij vraagt de zaal of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om in de toekomst in de Kascommissie zitting te nemen. Zij zich kunnen opgeven bij het Dagelijks Bestuur.

De voorzitter meldt dat mevrouw Van Deursen nu aftreedt als lid van de kascommissie. Mevrouw Nelisse is gevraagd om haar plaats in te nemen. De heer Lettinga is gevraagd om te zijner tijd de heer Jacobson op te volgen. De heer Jacobson is nog een jaar lid van de kascommissie. De leden zijn akkoord met de installatie van mevrouw Nelisse.

  1. Rondvraag

De voorzitter verzoekt alle leden om de presentielijsten die op de tafels in de zaal liggen, te tekenen.

Voorts kondigt de voorzitter aan dat hij binnen enkele minuten de Burgemeester, de heer Charlie Aptroot, zal verwelkomen. De burgemeester komt aansluitend aan onze Algemene Ledenvergadering en zal zijn visie geven op de toekomst van Wassenaar. De voorzitter benadrukt hierbij dat de Vrienden van mening zijn dat de Gemeente zich heel goed zelf kan besturen. Na het Bestuurskrachtonderzoek van BMC heeft de benoemde waarnemend burgemeester twee taken meegekregen van de Commissaris van de Koning. De eerste is de financiële situatie en de begroting op orde krijgen en de tweede is de bestuurscultuur binnen de Gemeente verbeteren. De burgemeester pakt deze zaken nu aan en heeft als doel dat het bestuurlijk apparaat in optima forma functioneert. Tijdens de Slotmanifestatie van 5 november 2017 zal de burgemeester eveneens aanwezig zijn en zal de voortgang van dit proces weer aan de orde komen.

Graag kondigt de voorzitter ook al het Lijsttrekkersdebat aan dat een week vóór de Verkiezingen op 14 maart 2018 gehouden zal worden. Het Verkiezingsdebat is een traditie van de Vrienden en hij vraagt de leden deze datum alvast te noteren.

De heer Berckelaer vraagt of het Bestuur bekend is met de roofoverval op de Lijsterlaan eerder dit jaar en merkt op dat de veiligheid in Wassenaar een ernstige zaak is. De politie is naar zijn mening tekort geschoten.

De voorzitter antwoordt dat de Vrienden op de hoogte zijn van deze overval en dat de insteek van de politie is om geen informatie te verstrekken om de bevolking niet onnodig te alarmeren. Dat is eerder ook al gebeurd in een periode dat er veel inbraken waren.

De heer Driedonks sluit zich aan bij de heer Van Berckelaer en suggereert de burgemeester hieromtrent vanavond vragen te stellen.

Overigens complimenteert de heer Driedonks het DB met de voortreffelijke notulen om vervolgens te vragen hoe het met de “Drones” staat.

De voorzitter geeft aan dat dit echt een vraag voor de burgemeester is. Hij licht toe dat het gebied dat bestemd is voor Drones aan de Noordrand van Wassenaar zou komen te liggen. Er moet wel een groene buffer blijven tot Katwijk. Door wethouder Maat is het Bureau Strootman Landschapsarchitekten ingehuurd om een plan te ontwikkelen om de groene buffer in te richten.

De heer Driedonks geeft aan dat de veiligheid ook in het geding is.

De heer Lubsen is positief over alle aktiviteiten door de Vrienden in het kader van AVALEX. Hij verzoekt dit onderwerp hoog op de agenda te laten staan. Zo is er op de Konijnenlaan heel veel groen. Er staan 15 eiken in zijn tuin en de meeste bladeren vallen pas in december. De huidige nieuwe regeling van éénmaal per week groen ophalen geldt tot eind november. Daarna is er tot 1 april slechts eens in de twee weken groenophaal. Hij verzoekt de Vrienden dit goed in de gaten te houden en dit beleid in dit opzicht bij te sturen.

De Voorzitter zegt toe dit onderwerp aktief in de gaten te houden. Er zijn keuzes gemaakt die inderdaad bij grote delen van Wassenaar niet goed vallen.

De heer Ten Arve sluit zich graag aan bij de heer Lubsen en vraagt nog waarom de lelijke blauwe papierbak er is gekomen. Ook wil hij de Vrienden attenderen op een kastje dat op de Lange Kerkdam is opgehangen door de Gemeente om het aantal auto’s te registreren. Bij navraag werd hem gezegd dat het hem niets aangaat.

Tot slot complimenteert hij het Dagelijks Bestuur van de Vrienden van Wassenaar met het mooie Lustrumprogramma en doet dat namens alle leden.

De voorzitter dankt hem voor de complimenten en reageert dat de blauwe papierbak al jaren in gebruik is. Eerst alleen in bepaalde wijken maar nu in heel Wassenaar. De opmerking over het kastje op de Lange Kerkdam met de reactie van de Gemeente neemt het DB graag mee.

 

  1. Sluiting

De heer Lintjer sluit om 20.25 uur de vergadering.

Back To Top