Skip to content

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 19 april 2018 om 19.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar,

(aangenomen op Algemene Ledenvergadering (ALV) dd 25 arpil 2019)

 Aanwezig: 65 leden en daarbij 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 6 leden van het Algemeen Bestuur, totaal 76.

 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De enorme opkomst wordt zeer op prijs gesteld.

 1. Notulen van de ALV van 21 juni 2017                                                                                  

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.                                                                                          

 1. Ingekomen en verzonden stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden H. van Zuylen van Nijevelt, van Hövell tot Westerflier, Paulides, Hogewind, De Jager, De Vos van Steenwijk, Lubsen, Stallinga, Van der Graaf, Wassenaarse Volkstuindersvereniging.

Algemene Bestuursleden: Binnen Klingen – heer Jaap van Dijk, Nieuw Wassenaar – de heer Ate Meijer.

Er zijn behoudens de Uitnodiging van 23 maart 2018 waarbij toegevoegd zijn de Jaarcijfers over 2017 en de Begroting voor 2018 alsmede de Agenda voor deze Algemene Ledenvergadering geen verdere stukken voor deze vergadering verzonden.

 1. Jaaroverzicht

Voorzitter Lintjer geeft in vogelvlucht een uitgebreid verslag van een intensief en feestelijk Jubileumjaar. 2017 was het Chinese jaar van de Haan en dat was toepasselijk op het Wassenaarse waar veel werd “gekraaid”. Aan het begin van het jaar nam burgemeester Charlie Aptroot het over. Bij de eerste raadsvergadering onder zijn leiding spraken de Vrienden in en riepen op tot gezond bestuur en zelfstandigheid van Wassenaar. Uit de peiling die in de zomer gehouden werd onder de bewoners (een initiatief van en uitvoering door de Vrienden), bleek dat meer dan 80% vóór zelfstandigheid van deze gemeente is. Ook kwam uit de peiling dat men zich veilig wil voelen in Wassenaar, dat de groene buffer bij Valkenburg behouden moet worden, dat er geen permanente bebouwing aan het strand mag komen en de N44 ondertunneld moet worden.

Daarnaast werd “Vijftig jaar Vrienden” feestelijk gevierd. De maandelijkse satellietevenementen die vooraf gingen aan de Slotmanifestatie op 5 november en voorbereid werden door een goed geoliede Jubileumcommissie onder leiding van Dagelijks Bestuurslid Wim Tordoir, bleken steeds zeer succesvol te zijn. Vanwege het verzoek om dergelijke evenementen te blijven organiseren heeft het Dagelijks Bestuur besloten de komende jaren in ieder geval twee jaarlijks excursies te organiseren.

De Slotmanifestatie met panel-leden Jaap Smit (Commissaris van de Koning), Annemarie Jorritsma en Simon Kooistra over Civil Society onder leiding van debatleider Philip Walkate bleek zeer nuttig en educatief vanwege de discussie over zelfstandigheid. Vooral naar aanleiding van de prikkelende opmerkingen van de Commissaris.

Een greep uit de overige dossiers en onderwerpen waar de Vrienden zich aktief voor hebben ingezet zijn Avalex (met name het ophalen van tuinafval), onze bijdrage aan het beleid aangaande de nieuwe visie op het Cultureel Erfgoed, de samenwerking en bijdragen aan de Structuurvisie (die buitengewoon goed werd voorbereid en in overleg met vele instanties tot stand is gekomen). Vervolgens de noodzaak tot ondertunneling van de N44, de groene buffer bij Valkenburg (in samenwerking met de Stichting Valkenburg Groen), het behoud van Huize Den Deyl (kritisch meedenken over de financiële haalbaarheid van diverse opties op de lange termijn alsmede inspreken daarover), de uitdunning van het Ganzenhoekbos (waar een evenwichtig compromis is gesloten tussen de Stichting, de Vrienden en Staatsbosbeheer en de Provincie tot tevredenheid van één ieder).

Het huidige jaar 2018, is het jaar van de “Hond”. Dat staat voor harmonie en idealen. Buitengewoon toepasselijk ook voor het politieke en bestuurlijke Wassenaar. De Vrienden pleiten daarom ook dit jaar voor een open en stabiele bestuurscultuur, financiën die op orde zijn en de bereidheid tot operationele samenwerking.

De Vrienden zijn overtuigd dat de harmonie op bestuursniveau in grote mate aanwezig is zodat deze idealen daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden.

Voor de goede orde verzoekt de voorzitter alle leden om de presentielijsten, die op de tafels in de zaal liggen, te tekenen.

 1. Financiën
  1. Jaarrekening 2017

De penningmeester, de heer van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd en verzonden zijn in het overzicht van baten en lasten over 2017 en 2016. Concluderend merkt de penningmeester op dat de contributieontvangsten ruim boven het budget bleken te zijn waarvan vooral de “Club van 50”- inkomsten meer dan 50% hoger waren (tegenover de begrootte 50 leden werden het er 88 en bovendien was de gemiddelde ontvangst per betalend lid hoger dan vooraf begroot).

De kosten van het gehele lustrumjaar met de maandelijkse evenementen en de Slotmanifestatie waren nauwelijks hoger dan voorzien. De publicatiekosten die over 2017 gemaakt zijn, vielen lager uit. Al met al is daarmee het Eigen Vermogen weliswaar gedaald van Euro 7.294 naar Euro 4.764 maar was dat een mindere daling dan verwacht ondanks de eenmalige grote uitgave van Jubileumkosten. Los van het Lijsttrekkersdebat dit jaar, staan er voor 2018 geen grootse evenementen op stapel zodat het Eigen Vermogen de komende jaren weer kan stijgen. Wel neemt de penningmeester en het Dagelijks Bestuur de aanbeveling van de Kascommissie over om een uitgavenpost te begroten voor eventueel nagekomen lustrumkosten en voor toekomstige feestelijkheden, zoals over 5 jaar een lustrumviering.

  1. Begroting 2018

De penningmeester licht vervolgens de Begroting 2018 toe.

Was er in 2017 nog een negatief saldo van Euro 2.530, in de Begroting voor 2018 wordt een positief saldo van Euro 400 begroot. In de begroting is dus een voorziening getroffen deels voor nagekomen posten en deels om alvast te sparen voor een volgend lustrum. Los van de uitgaven voor het Lijsttrekkersdebat op 14 maart dit jaar, waarvoor zaalhuur en een vergoeding voor de debatleider reeds zijn betaald, gaat het de rest van dit jaar om meer reguliere en beperkte uitgaven.

De penningmeester is qua ledencontributies voorzichtigheidshalve uitgegaan van een aantal van 80 leden van de Club van Vijftig. Dat levert een bedrag van Euro 4000 aan inkomsten op voor die groep. Voorts is voor de overige betalende leden, uitgegaan van 320 betalende leden voor 2018 met een gemiddeld contributiebedrag van Euro 22.

Het onderhoud van de website vergt meer kosten waardoor de uitgaven daarvoor ruimer worden begroot. Door de stijging van het aantal leden mét mailadres, heeft het Dagelijks Bestuur veel kunnen bezuinigen. Dit uit zich in de vermindering van portokosten en minder drukkosten. De Dagelijks Bestuursleden bezorgen de brieven aan leden met alleen een postadres, persoonlijk, ieder in zijn een eigen wijk. Wel dient iedere verzending opgemaakt te worden en de overige zendingen voor de restant postadressen te worden afgedrukt waardoor enige kosten genoodzaakt zijn. Hiervoor gebruiken wij de diensten van de heer Mulder die ons al jarenlang bijstaat en adviseert. De bedoeling is door middel van expertise die aanwezig is binnen het Dagelijks Bestuur deze kosten evenwel nog verder te doen dalen.

Verslag kascommissie

De heer Jacobson doet verslag van de werkzaamheden van de Kascommissie. Hij constateert dat het Dagelijks Bestuur erin is geslaagd om de inkomsten op een structureel hoger niveau te brengen vooral vanwege een verhoogd aantal leden van de “Club van Vijftig”. De inkomsten zijn zelfs 40% hoger dan in 2016!

Tevens waren de Jubileumkosten minder dan voorzien mede vanwege de vorig jaar getroffen voorziening. Vanwege het feit dat het Dagelijks Bestuur in staat was hogere inkomsten te genereren en te zorgen voor verdere besparingen waardoor de forse Jubileumkosten uit de lopende cashflow konden worden gefinancierd, verdient het Dagelijks Bestuur een groot compliment.

Op basis van de deugdelijke administratie over het Jaar 2017, wordt een positieve verklaring afgelegd en stelt de heer Jacobson voor om décharge te verlenen aan het Bestuur.

Rotatie Kascommissieleden en Décharge bestuur

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met applaus begroet. De voorzitter verklaart dat het Bestuur hierbij is gedechargeerd en legt uit dat er jaarlijks geroteerd wordt met leden bij de Kascommissie. Hij vraagt de zaal of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om in de toekomst in de Kascommissie zitting te nemen. Zij zich kunnen opgeven bij het Dagelijks Bestuur.

De voorzitter meldt dat de heer Jacobson nu aftreedt als lid van de kascommissie. De heer Lettinga volgt de heer Jacobson op. Mevrouw Nelisse is nog een jaar lid van de kascommissie en zal leidend zijn. De leden zijn akkoord met de installatie van de heer Lettinga.

 1. Aftreden voorzitter John Lintjer

Zoals de leden hebben kunnen zien, staat het aftreden van de voorzitter van de Vereniging op de agenda.

Over een mogelijke opvolger is al uitgebreid gesproken binnen het Dagelijks Bestuur maar omdat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden, zal Bart van Leeuwen in de tussentijd optreden als waarnemend-voorzitter. De zoektocht naar een actieve en betrokken Wassenaarder en tevens deskundige voorzitter gaat door.

De leden worden zo spoedig mogelijk bericht zodra een opvolger bekend is en suggesties zijn natuurlijk welkom.

De voorzitter draagt na deze woorden de voorzittershamer over aan de heer Bart van Leeuwen, die vice-voorzitter is. Na mooie woorden aan het adres van John Lintjer waarbij hij de twaalf jaar voorzitterschap benoemt, één van de langst zittende voorzitters die de Vrienden hebben gehad, somt hij een aantal hoogtepunten op in die twaalf woelige jaren. Voorts roemt hij zijn actieve en kundige leiderschap en zijn sturing en vooruitziende blik tijdens het Jubileumjaar met de vele populaire evenementen en als klap op de vuurpijl de succesvolle en drukbezochte Slotmanifestatie op 5 november 2017. En begin dit jaar werd op 14 maart ook nog een Lijsttrekkersdebat georganiseerd met als gevolg de grootste opkomst tot nu toe. Duidelijk is dat het werk voor de Vrienden wekelijks veel tijd kost en het is vanwege persoonlijke omstandigheden dat John daarom met spijt afscheid neemt. De voorzitter bedankt hem bijzonder hartelijk.

De waarnemend voorzitter kondigt aan dat de vergadering hiermee nog niet ten einde is. Kort vóór de ALV is namelijk een Algemeen Bestuursvergadering gehouden. Tijdens die vergadering is een voordracht gedaan om de heer Lintjer het erelidmaatschap van de Vereniging toe te kennen (conform de Statuten is een voordracht vereist ook namens de AB-leden).

Het voorstel om John Lintjer tot erelid te maken is omdat zijn inspanningen in de afgelopen twaalf jaar voor de Vereniging zodanig groot en waardevol zijn geweest dat hij het erelidmaatschap meer dan verdient. Daarmee is punt 6a op het laatst toegevoegd aan de agenda van deze Algemene Ledenvergadering. Alleen op deze manier bleef dit voorstel een verrassing.

Applaus vanuit de overvolle zaal volgt waarmee de leden instemmen met het toekennen van het erelidmaatschap aan John Lintjer.

Aan John Lintjer en zijn vrouw Jenny worden vervolgens een grote bos bloemen overhandigd en tevens een schitterend gedenkbord om hem te danken voor zijn werk als voorzitter en te feliciteren met zijn toegekende erelidmaatschap.

John Lintjer neemt nog wel de gelegenheid te baat om één ieder hartelijk te danken voor de samenwerking en bedankt vooral de Dagelijks Bestuursleden voor hun grote inzet voor Wassenaar dat een bijzondere plaats heeft in de volle Randstad en groen en bewoonbaar moet blijven.

 1. Rondvraag

Na deze feestelijkheden zijn er geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting

De heer Van Leeuwen sluit daarom om 20.15 uur de vergadering, zodat na een korte pauze waarnemend-burgemeester Frank Koen zijn toespraak kan houden.

Back To Top