Skip to content

Commissie Fysieke Leefomgeving van 7 februari 2022; kwestie Valkenhorst

Aan de Gemeenteraad van Wassenaar
t.a.v. de Commissie Fysieke Leefomgeving
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: Commissie Fysieke Leefomgeving van 7 februari 2022; kwestie Valkenhorst

Geachte commissieleden,
U wordt verzocht aan de agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving van 7 februari toe te voegen “de reactie van Katwijk op de zienswijze van Wassenaar op het bestemmingsplan Valkenhorst” (Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Valkenhorst en met name bijlage 21: de nota van zienswijzen). Het komt de Vrienden voor dat er alle aanleiding voor is dat uw commissie de ontstane situatie voor Wassenaar bespreekt na de teleurstellende reactie van Katwijks B&W in genoemde publicaties en het overleg op 20 januari jl. hierover in een Katwijkse Commissievergadering. Tijdens het spreekrecht op 20 januari heeft de burgemeester namens B&W gereageerd. De Vrienden zijn er niet van op de hoogte dat de spreekrechttekst, die nogal wat vragen oproept, in een openbare vergadering is afgestemd met de gemeenteraad en derhalve lijkt ons deze reactie een andere overweging om dit onderwerp te agenderen. Onder verwijzing naar de brief van 1 februari jl. van de Stichting Valkenburg Groen zou uw Commissie in het overleg met het college aandacht dienen te geven aan de volgende onderwerpen:

1.
Op 13 juli 2021 heeft uw Raad op advies van het college van B&W (aanvullende) voorwaarden verbonden aan het besluit om in te stemmen met 600 extra woningen in Valkenhorst en bovendien deze voorwaarden opgenomen in de zienswijze op het bestemmingsplan Valkenhorst. Katwijk is niet inhoudelijk ingegaan op deze voorwaarden, omdat ze “niet passen in de bestuurlijke afspraken”. Daarmee is het Raadsbesluit van 13 juli niet in werking getreden. Naar aanleiding daarvan de volgende vragen:
– In welke juridische situatie bevindt Wassenaar zich nu in relatie tot het Katwijkse bestemmingsplan?
– Zijn er gesprekken gaande met Katwijk over de aanvullende voorwaarden?
– Klopt het dat Katwijk in de zienswijzennota de aanvullende voorwaarden alleen maar koppelt aan de uitbreiding met 600 woningen en niet beoordeelt als bezwaren tegen het bestemmingsplan?
– Waarom heeft de burgemeester tijdens het inspreken op 20 januari jl. in Katwijk met geen woord gerept over de aanvullende voorwaarden?
– Welke stappen worden gezet om uit de ontstane situatie te geraken?
– Zal Wassenaar een op schrift gestelde reactie opstellen richting Katwijk naar aanleiding van Katwijks commentaar op de zienswijze?

2.
De burgemeester verklaarde op 20 januari jl. in Katwijk blij te zijn met de toezegging om in de randzone de maximale bouwhoogte terug te brengen van 30 meter naar 15 meter. In de zienswijze van Wassenaar op het bestemmingsplan was opgenomen dat in de randzone slechts topwoningen worden gerealiseerd. Dit brengt ons tot de volgende vragen:
– Beseft ons bestuur dat 15 meter de hoogte is van een flatgebouw met 4 verdiepingen?
– Vanwaar de tevredenheid, terwijl dergelijke flatgebouwen in strijd zijn met het groene zonebeleid?
– Waarom gaat Wassenaar hiermee akkoord en is niet verder onderhandeld?
Binnenkort gaat de gemeenteraad van Katwijk beslissen over het bestemmingsplan. Is de indruk correct dat Raad en College ‘de strijd hebben opgegeven’? Of is er sprake van stille diplomatie om de Wassenaarse voorwaarden en belangen te realiseren?
Afschrift van deze brief is ook aan het college van B&W gestuurd.

Met vriendelijke groeten,
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,
w.g.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top