Skip to content

Brief: Bestrijding overlast eikenprocessierups

Geacht college,

Inmiddels zijn de acute problemen die de eikenprocessierups veroorzaakt voor dit jaar achter de rug.
Van de buurtvereniging Buurtvereniging Groot Haesebroek en Oud Wassenaar kregen wij positieve berichten over de wijze waarop de gemeente gereageerd heeft op vragen uit de buurt en over de maatregelen die de gemeente heeft genomen naar aanleiding van meldingen van eiken waarop de rupsen waren aangetroffen. Graag willen wij de gemeente daarmee complimenteren.

Gaarne vragen wij uw aandacht voor de bestrijding van de overlast en de gezondheidsproblemen die de eikenprocessierups veroorzaakt voor het volgende en latere jaren.
Zoals bekend is de verspreiding van de eikenprocessierups en daarmee de overlast die deze soort veroorzaakt het afgelopen jaar sterk toegenomen. Waar de soort eerder vooral in het zuiden van het land werd aangetroffen, heeft de rups , en daarmee de overlast, zich nu verder naar het noorden verplaatst. De kans is daarom groot dat de verspreiding volgend jaar weer groter is.
De website van de gemeente Wassenaar heeft in juni de inwoners opgeroepen (d.d. 26-06-2019), eiken waarop de rups zich bevindt te melden bij de gemeente. Op de website staat: “Daarom is het van belang dat de gemeente locaties van nesten van deze rupsen zo snel en volledig mogelijk in kaart brengt. Deze bomen worden door de gemeente gemarkeerd met een rood-wit lint. Op locaties waar de eikenprocessierupsen direct zorgt voor gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld bij scholen of winkelcentra) schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze te verwijderen. Op particulier terrein is de betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.”
Ervaringen in gemeenten waar de rups zich eerder vestigde wijzen uit, dat bij onvoldoende bestrijding de verspreiding van de rupsen en het aantal aangetaste bomen toenemen met steeds meer overlast en gezondheidsproblemen voor inwoners tot gevolg. Het beleid van de gemeente Wassenaar om besmette bomen te laten melden, om besmette bomen die op particulier terrein staan niet door de gemeente te laten behandelen en bomen die op gemeentelijke grond staan alleen te behandelen wanneer zij dicht bij scholen en winkels staan, lijkt onvoldoende om toename van de overlast te voorkómen. Dit op basis van ervaringen elders, zoals de gemeente Ede.

 

Meerder gemeenten (ook in Zuid-Holland, zoals de gemeente Teijlingen) zijn gestart met planmatige bestrijding waarbij de gemeente de eiken periodiek laat controleren. Dit in aanvulling op particuliere meldingen.
Vervolgens bieden meerdere gemeenten aan de besmette bomen die op particuliere grond staan te laten behandelen door gemeentelijke c.q. van gemeentewege ingehuurde diensten (bijvoorbeeld de website van de gemeente Den Haag meldt hierover: “De gemeente laat de nesten binnen enkele dagen verwijderen door een professioneel bedrijf.” Met deze aanpak wordt voorkómen dat haarden bij particulieren niet of onprofessioneel worden behandeld.
Tenslotte treffen meerdere gemeenten in het voorjaar preventieve maatregelen door bomen die in de omgeving van eerdere haarden staan te laten bespuiten met biologische middelen en door nestkasten voor mezen op te hangen zodat het natuurlijk evenwicht kan worden hersteld.
Nu de eikenprocessierups ook in Wassenaar voor overlast en gezondheidsproblemen zorgt c.q. heeft gezorgd en het reële gevaar bestaat dat door onvoldoende ingrijpen het probleem groter wordt verzoeken wij de gemeente zich actiever op te stellen en voor het komende seizoen de volgende maatregelen te nemen:
– Preventieve maatregelen te nemen om verdere verspreiding van de eikenprocessierups te voorkomen, o.a. door het plaatsen van mezenkasten.
– Planmatige inventarisatie en bestrijding van haarden in aanvulling op particuliere meldingen,
– De bestrijding van haarden in bomen, niet alleen bij scholen en winkelcentra, maar ook elders langs de openbare weg en bij particulieren door professioneel gecertificeerde bedrijven te laten uitvoeren.
– Voor de bestrijding samenwerking te zoeken met terreinbeheerders zoals Dunea en SBB en landgoedeigenaren.
Gaarne vernemen wij uw reactie op ons verzoek,

De vereniging Vrienden van Wassenaar
Namens deze,

 

J.J.Bakker
(voorzitter)

Afschrift van deze brief is gestuurd aan de gemeenteraad.

Back To Top