Skip to content

Brief aan Stichting Buurtkracht van 13 juni 2020

Aan:

– De stichting Buurkracht/ Team Buurkracht Wassenaar Centrum (buurkrachtwassenaar.centrum@gmail.com)
– Buurtvereniging Centrum, t.a.v. de heer B. Doorn (ldoorn@xs4all.nl)
– Buurtvereniging Nieuw Wassenaar, t.a.v. de secretaris (nieuwwassenaar@outlook.com)
– Wijkgemeenschap Groot Deijleroord, t.a.v. C.G.F. van der Kroft (cgfkroft@planet.nl)

Betreft: Zonnepanelen en cultureel erfgoed / Presentatie van de Stichting Buurkracht van 8 juli jl.
Geachte dames en heren,
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar beijvert zich al tientallen jaren voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente door deelname aan werkgroepen, het indienen van zienswijzen en inspreken in vergaderingen van de Gemeenteraad en zijn commissies. Ook is de vereniging vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed.
De Vrienden van Wassenaar ondersteunen het streven om zonnepanelen en zonnecollectoren te plaatsen waar dat esthetisch verantwoord is en wanneer rekening wordt gehouden met de beschermde status van Rijks- of Gemeentemonumenten, met beeldbepalende panden en met het onderdeel zijn van een “beschermd dorpsgezicht”.
In de presentatie van de heer van der Kroft voor de Stichting Buurkracht over de collectieve aanschaf van zonnepanelen op 8 juli jl., waaraan vertegenwoordigers van buurtverenigingen meewerkten, is helaas onjuiste en onvolledige informatie gegeven over het aanvragen van omgevingsvergunningen.
Een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd indien het pand:
==onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht;
== de status heeft van Rijks- of Gemeentelijk monument;
== beeldbepalend is (categorie 3 en 4 van de GIP lijst).
Er zijn in Wassenaar twee door het Rijk aangewezen beschermde dorpsgezichten, namelijk een groot deel van het centrum en Wassenaar-Zuid.
Voor eigenaren is het dus van belang om tijdig na te gaan of hun pand voldoet aan één of meerdere van bovengenoemde criteria.
Op de website van gemeente staan kaarten met de begrenzing van de beschermde dorpsgezichten en zijn lijsten beschikbaar van alle monumenten en beeldbepalende panden.
Bovendien zijn zonnepanelen in beginsel niet toegestaan op rietgedekte daken (brandgevaar) en op daken met bijzondere dakbedekkingen, zoals o.a. natuur leisteen.

We zouden het op prijs stellen indien u deze aanvullende informatie zou willen delen met de Buurkrachtdeelnemers en met leden van uw buurtvereniging om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen.
Tot slot. De Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft op 14 juni jl. de Raad gevraagd om de ontwikkeling van een zonnepanelenbeleid te bevorderen dat in overeenstemming is met de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024.
We hebben hierover ook de wethouders mevrouw L. de Ridder en de heer C.J.M.W. Wassenaar, geïnformeerd. Tevens hebben wij hun aandacht gevraagd voor de tekortkomingen in de vergunningcheck in deze.
Met vriendelijke groeten,
J.J. Bakker
w.g.
(voorzitter)

Back To Top