Skip to content

Brief aan de fractievoorzitters van 17 augustus 2020

Aan
de voorzitter van de VVD-fractie,
L.N.M. van Doeveren MSc
de voorzitter van de CDA-fractie,
drs. R. Everard
de voorzitter van de Lokaal Wassenaar! -fractie,
F.G. Weyn RA
de voorzitter van D’66-fractie,
R. (Ritske) Bloemendaal
van de Gemeenteraad van Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
Betreft: Nota zonnepanelenbeleid (vervolg)
Geachte voorzitters van de fracties van de VVD, CDA, Lokaal Wassenaar! en D’66,
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft op 14 juni jl. aan de leden van de Gemeenteraad per brief gevraagd om een zonnepanelenbeleid te ontwikkelen dat een goede balans biedt tussen de noodzaak van de energietransitie, waarin zonnepanelen een belangrijke rol spelen, enerzijds en de bescherming van ons cultureel erfgoed anderzijds.
Wethouder Wassenaar heeft in een reactie per e-mail op 17 juni jl. laten weten dat hij de ontwikkeling van de nota zonnepanelenbeleid op zijn prioriteitenlijst heeft gezet, maar wijst daarbij ook op het tekort aan personeel.
Nu de Stichting Buurkracht, aangesteld door de gemeente, met succes de belangstelling voor collectieve inkoop van zonnepanelen heeft gewekt en ook een leverancier daartoe heeft geselecteerd in samenwerking met vertegenwoordigers van enkele buurtverenigingen, is het noodzakelijk om op korte termijn de nota zonnepanelenbeleid door de Raad te laten vaststellen, zodat rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en transparantie bij de vergunningverlening gewaarborgd is.
De Vrienden verzoeken u om uw invloed uit te oefenen om spoedig tot het gewenste en noodzakelijke beleid te komen. De talrijke voorbeelden van dergelijke beleidsnota’s in andere gemeenten en de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid zullen hierbij zeker behulpzaam zijn.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Vereniging van Vrienden van Wassenaar
w.g.
J.J. Bakker,
voorzitter

Back To Top