Skip to content

Brief aan B&W van 13 juni 2020

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wassenaar
t.a.v. de heer C.J.M.W. Wassenaar/ mevrouw L. de Ridder
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
Betreft: Zonnepanelen en cultureel erfgoed / Presentatie van de Stichting Buurkracht van 8 juli jl.
Geachte mevrouw De Rider, geachte heer Wassenaar,
Zoals u weet beijvert de Vereniging van Vrienden van Wassenaar zich al tientallen jaren voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente.
De Vrienden van Wassenaar ondersteunen het streven om zonnepanelen en zonnecollectoren te plaatsen waar dat esthetisch verantwoord is en wanneer rekening wordt gehouden met de beschermde status van Rijks- of Gemeentemonumenten, met beeldbepalende panden en met het onderdeel zijn van een “beschermd dorpsgezicht”.
In de presentatie van de heer van der Kroft voor de Stichting Buurkracht over de collectieve aanschaf van zonnepanelen op 8 juli jl., waaraan vertegenwoordigers van buurtverenigingen meewerkten, is helaas onjuiste en onvolledige informatie gegeven over het aanvragen van omgevingsvergunningen.
Een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd indien het pand:
==onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht;
== de status heeft van Rijks- of Gemeentelijk monument;
== beeldbepalend is (categorie 3 en 4 van de GIP lijst).
Er zijn in Wassenaar twee door het Rijk aangewezen beschermde dorpsgezichten, namelijk een groot deel van het centrum en Wassenaar-Zuid.
Voor eigenaren is het dus van belang om tijdig na te gaan of hun pand voldoet aan één of meerdere van bovengenoemde criteria.
Op de website van gemeente staan kaarten met de begrenzing van de beschermde dorpsgezichten en zijn lijsten beschikbaar van alle monumenten en beeldbepalende panden.
Bovendien zijn zonnepanelen in beginsel niet toegestaan op rietgedekte daken (brandgevaar) en op daken met bijzondere dakbedekkingen, zoals o.a. natuur leisteen.
We zouden het op prijs stellen als de gemeente op haar website duidelijke en volledige informatie verschaft, zoal hiervoor bedoeld.
Bij brief van 27 mei jl. hebben De Vrienden reeds uw aandacht gevraagd voor de tekortkomingen in de vergunningcheck met alle onbedoelde gevolgen daarvan en gevraagd om correctie van deze tekortkomingen.
Met vriendelijke groeten,
J.J. Bakker
w.g.
(voorzitter)

Back To Top