Skip to content

Betreft: Spreekrecht Raadsvoorstel Ontwerpvisie Ammonslaantje – Maaldrift Commissie Fysieke Leefomgeving d.d. 12-2-2024

Geachte leden van de commissie,

Voor het eerst sinds de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van Wassenaar om de bouw van een woning naast Ammonslaantje 39 toe te staan vernietigde, nu ruim een jaar geleden, vergadert uw commissie over dit bijzondere stukje Wassenaar.
En wel over de vraag of uw raad een nieuwe Ontwerpvisie, met een nieuwe ruimtelijke onderbouwing, vrij zou moeten geven voor inspraak. Een procedurevergadering dus. Over de inhoudelijke ruimtelijke afweging vergadert uw raad nadat de inspraak is afgerond.

Het is voor de vereniging de Vrienden van Wassenaar niet gebruikelijk om in te spreken bij een procedurevergadering. Maar het procesverloop over het Ammonslaantje tot nu toe én het huidige collegevoorstel, roepen bij de Vrienden zoveel vragen op, dat wij die graag vóór de beraadslaging in deze commissie door middel van deze inspraak aan u voorleggen.

In de hoop dat, in het debat dat u zo dadelijk gaat voeren, deze vragen ook daadwerkelijk besproken en beantwoord worden.

Want de vrienden vertrouwen er nu op dat wanneer de gemeenteraad gelegenheid geeft tot inspreken of het inbrengen van een zienswijze, de raad deze inbreng ook in de debatten en besluitvorming laat meewegen. Niet dat de Vrienden, of willekeurig andere inspreker, de wijsheid in pacht heeft. Maar ervaringen uit het recente verleden moeten u toch ook geleerd hebben dat niet valt uit te sluiten dat insprekers een punt hebben. En dat luisteren naar insprekers de besluitvorming kan verbeteren of zelfs vóórkomen dat de gemeente Wassenaar bij de Raad van State in haar hemd staat.

Wij hebben zoals gezegd grote twijfels bij de argumenten om opnieuw het voorstel in procedure te brengen.

Het is namelijk niet zo dat, zoals in het voorstel van het college staat, de Raad  van State de gemeenteraad heeft opgedragen om opnieuw een besluit te nemen over het Ammonslaantje. De gemeenteraad mag zelf kiezen of ze een besluit neemt.
De Raad van State schrijft: “Het is aan de gemeenteraad of en zo ja welk besluit ze neemt”.
Dan blijft alleen het beroep op de samenwerkingsovereenkomst die met de initiatiefnemer is gesloten over. Het collegevoorstel lijkt te suggereren dat, op basis van betrouwbaar bestuur, de overeenkomst nagekomen moet worden en dat verdichting aan het Ammonslaantje dus onvermijdelijk is. En inderdaad: overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Maar de Vrienden vermoeden dat het college geen overeenkomst mag sluiten waarin het zich verplicht het ruimtelijk beleid te wijzigen. Het is aan de gemeenteraad om het beleid vast te stellen. Een overeenkomst met een resultaatsverplichting lijkt ons niet rechtsgeldig.

Er kan wel sprake zijn van een inspanningsverplichting. Maar is daar al niet aan voldaan met het vorige voorstel, dat door de meerderheid van uw raad werd gesteund, maar door de Raad van State is vernietigd? Hoe ver gaat de inspanningsverplichting?

Daarbij is het De Vrienden opgevallen dat niet de initiatiefnemer maar het college de opdrachtgever is voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. Afgezien van de vraag of de gemeenteraad voor deze uitgave geen toestemming had moeten geven, is het voor de Vrienden onduidelijk wat nu het algemeen belang is van de uitgave, aangezien het hier toch in de eerste plaats om een particulier initiatief gaat. Of moeten we deze kosten zien als een verkapte schadevergoeding aan de initiatiefnemer voor het vernietigde besluit? En hoeveel kosten is de gemeente bereid nog meer te maken, wanneer ook dit nieuwe voorstel sneuvelt? Hetzij in de gemeenteraad, hetzij bij de Raad van State.

In de derde plaats, hoe je het ook went of keert het toestaan van één of meerdere woningen aan het Ammonslaantje betekent verdichten. De Raad van State heeft een dikke streep gezet onder de onnavolgbare redenering dat je kunt verdichten en de openheid kan bewaren. Het voorstel spreekt nu van een “beperkte verdichting”. Maar een beperkte verdichting botst niet alleen met het huidige bestemmingsplan, maar ook met de contouren van het nieuwe beleid zoals dit nu in het ontwerp-programma “Groene Zone” geformuleerd staat en bij u bekend. In informatiebrief 2024-010 brengt het college dit nota bene zelf onder de aandacht van de gemeenteraad.

Onze slot vraag aan u:
“Weet de gemeenteraad zeker dat ze dit voorstel voor inspraak wil vrijgeven?”

Wij zullen het debat in uw commissie met belangstelling volgen. Hier of thuis.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van De vereniging van Vrienden van Wassenaar

T.P.M. Overdevest
(voorzitter)

Back To Top