Skip to content

Betreft: Sociaal Kernteam Wassenaar

Aan de fractievoorzitters van de formerende partijen
cc heer Tigelaar

Betreft: Sociaal Kernteam Wassenaar

Beste Fractievoorzitters,

In verband met de vorming van een nieuw college willen de Vrienden van Wassenaar uw aandacht vragen voor de zorgen die bij ons bestaan over de totstandkoming van het Sociaal Team Wassenaar. De zorgen hebben betrekking op de gebrekkige besluitvorming in de gemeenteraad en het ontbreken van belangrijke randvoorwaarden voor een goed functionerend team.

Op 18 januari 2023 is de Raad geïnformeerd over de start van het Sociaal Team Wassenaar per 1 januari 2023. De inrichting van het Sociaal Team is een belangrijke beleidswijziging van de gemeente in het sociaal domein, die van belang is voor een groot aantal – vaak kwetsbare – Wassenaarders. In de bijlage bij deze brief is een overzicht gegeven van de besluitvorming in de Raad.

Opvallend is dat de beleidswijziging, inclusief aanleiding, gekozen oplossing en concrete doelstellingen, niet is besproken in de Raad. Het besluit is alleen in de Commissie M&M besproken op basis van een presentatie. In de daaropvolgende discussie ging de aandacht met name uit naar de rol van de SMOW in het functioneren van het Sociaal Team. Welke problemen worden opgelost, wat een en ander betekent voor de burger, wat de beoogde prestaties zijn van de nieuwe organisatie zijn niet aan de orde geweest. Kwantitatieve gegevens zoals verwachte aantal aanvragen per soort, noodzakelijke menskracht, (extra) uitgaven, beoogde besparingen zijn in de stukken of in de discussie niet aan de orde geweest.

In de informatiebrieven die in 2022 aan de raad zijn gestuurd, zijn een aantal randvoorwaarden genoemd voor een succesvol Sociaal Team. Aan geen van de randvoorwaarden was bij de start voldaan: er is geen convenant tussen de samenwerkende organisaties, een noodzakelijk geacht geautomatiseerd systeem ontbreekt nog, werkprocessen zijn nog niet beschreven, duidelijkheid over operationele aansturing en het beleggen van casus en procesregie ontbreekt nog, etc.  De inwoners van Wassenaar zijn bovendien nog niet geïnformeerd over de nieuwe aanpak en een communicatieplan is er nog niet.

Een belangrijk aspect in de formatieonderhandelingen is de bestuurscultuur. Wij maken ons zorgen over de gang van zaken bij de besluitvorming over het Sociaal Team. Er zijn onvoldoende waarborgen gecreëerd voor een succesvolle implementatie van een Sociaal Team en voor een realistische, heldere evaluatie in de toekomst.

In de hoop en verwachting dat deze problematiek uw aandacht krijgt in de formatie, verblijf ik,

met vriendelijke groet
Namens het bestuur van De Vrienden van Wassenaar
w.g.
Theo Overdevest
voorzitter

Bijlage bij brief van 8 februari 2023 aan fractievoorzitters van de formerende partijen
Naar een sociaal kernteam Wassenaar

1 In januari 2022 wordt met een informatiebrief de nota Integrale dienstverlening sociaal domein aan de Raad gestuurd. In de brief/nota wordt een beeld gegeven van de visie van de gemeente op de integrale dienstverlening bij de uitvoering van de wettelijke taken binnen het sociaal domein. De gemeente wil – om de vindbaarheid en effectiviteit van het maatschappelijk aanbod te verbeteren – een sociaal kernteam oprichten. In dit team wordt een integrale samenwerking tussen de gemeentelijke sociaal domeinloketten en alle preventieve organisaties verstevigd en geregeld in een eenduidig werkproces. Er wordt een tijdelijk kwartiermaker aangesteld met de opdracht om met behulp van een projectorganisatie een aantal cruciale resultaten te bereiken.

2 In juni 2022 wordt de Raad met een informatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de inrichting van het Sociaal kernteam. In deze nota staat beschreven hoe het college van B&W zich de  organisatie van het Sociaal team voorstelt.

Het team zal de toegang en aansturing bepalen van de diensten die nu worden uitgevoerd door organisaties die in Wassenaar werkzaam zijn in het sociaal domein zoals SMOW, Kwadraad, MEE, SAD, JGZ. Kredietbank, GGD, Voorschoten (jeugdconsulenten) en Leidschendam (WenI)

Verder wordt aangekondigd dat de komende tijd wordt gewerkt aan de invulling van de randvoorwaarden, de huisvesting, werkprocesbeschrijvingen, aansturing en een registratiesysteem. Ook zal de samenwerking met alle partners worden geconcretiseerd.  Met de invulling van de randvoorwaarden en de financiële consequenties kan de voorgenomen inrichting een definitieve vorm krijgen. In november zal de Raad, aldus B &W, over de (on)mogelijkheden opnieuw worden geïnformeerd.

In de bijbehorende nota wordt ingegaan op de organisatie-inrichting, sturing en de te organiseren randvoorwaarden voor een sterk Sociaal team. Ook wordt een globaal tijdpad aangegeven dat erop is gericht het Sociaal team per 1 januari 2023 in te voeren

3 Naar aanleiding van vragen van Raadsleden wordt in de Commissie Mens en Maatschappij van 30 november door de wethouder en de kwartiermaker een presentatie gegeven van de stand van zaken en een tijdspad. In januari 2023 zal het Sociaal team worden gelanceerd voor inwoners en partners in de samenwerking. De daaropvolgende discussie in de vergadering van de Commissie op 12 december gaat voornamelijk over de rol van de SMOW in de nieuwe situatie.  Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of 1 januari als ingangsdatum niet te vroeg is, aangezien aan veel randvoorwaarden voor een sterk team nog niet is voldaan.

Naar aanleiding van de discussie in de Commissie wordt in de Raadsvergadering van 13 december een motie ingediend waarin het College wordt opgedragen positief en constructief met SMOW te overleggen en dat er in overeenstemming met elkaar afspraken worden gemaakt over de te verdelen taken en dat volledige duidelijkheid komt over de taken en diensten die de SMOW gaat doen ten behoeve van het Sociaal team Wassenaar.

In de ochtend van 13 december heeft het College van B&W besloten dat zal worden vastgehouden aan het inrichtingsplan, dat in juni 2022 door het College is vastgesteld, dat de SMOW zal worden geïnformeerd en dat de aansturing van diensten van het sociaal team door de gemeente noodzakelijk is en een voorwaarde voor de besluitvorming.

Back To Top