Skip to content

Betreft: Bronovo | Wassenaar, 19 april 2021

Geacht College,

De door het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voorgenomen sluiting van het BRONOVO ziekenhuis baart veel inwoners van Wassenaar zorgen: waar kunnen we in de toekomst terecht voor welke zorg? Hoe zit het met de bereikbaarheid van het Westeinde ziekenhuis en de aanrijtijden voor spoedeisende hulp? Wat gebeurt er met ons gezondheidscentrum? Deze zorgen worden gedeeld door inwoners van het Benoordenhout, Scheveningen en andere omliggende buurten.

Op 28 maart 2019 organiseerden De Vrienden van Wassenaar een zeer goed bezochte bijeenkomst in de Warenar waar de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van het HMC, de heer Paul Doop, de plannen voor Bronovo heeft toegelicht. Wethouder Mevrouw I. Zweerts de Jong heeft toen ook gesproken. Na afloop waren de meer dan honderd aanwezigen zeker niet gerustgesteld over de plannen van het MCH.
In de zomer van 2019 is Bronovo een short stay ziekenhuis geworden en is de Spoed Eisende Hulp opgeheven. Volgens de plannen zal Bronovo in 2024 worden gesloten

Vervolgens hebben De Vrienden op 15 oktober 2019 een bijeenkomst georganiseerd met de besturen van de buurtverenigingen, tien Wassenaarse huisartsen en de directies van enkele zorginstellingen. In die bijeenkomst heeft het Comité “Park Bronovo” een plan toegelicht dat voorziet in de afbraak van het huidige gebouw, de bouw van een aantal appartementencomplexen in een parkachtige omgeving en een poliklinisch centrum met een groot aantal medische-en zorgfuncties. Namens de huisartsen gaf dhr. Bongers een toelichting op de ideeën voor uitbreiding van de gezondheidszorg in Wassenaar die aansluit bij de lokale behoefte.

Begin 2021 presenteerde de Wijkvereniging Benoordenhout een zorgvisie over de toekomst van Bronovo. Hierin wordt betoogd dat HMC-locatie Westeinde een top ziekenhuis is voor moeilijke en gecompliceerde medische zorg, die ondersteund wordt indien Bronovo een belangrijk deel van de patiëntenstroom voor basis-medische problemen en onderzoek opvangt. In de visie van de wijkvereniging komen de hulp- en zorgverleners onder één dak op (een deel) van het Bronovo terrein: de eerste lijnszorg, de poliklinieken van de medisch specialisten, ambulante zorg en (dag)behandelingen, een Spoed Eisende Hulp voor eenvoudige diagnostiek en behandeling overdag en de vroege avond, GGZ consultatie, verpleeghuis en revalidatie, verzorgingshuis, thuiszorg en maatschappelijk werk.

De Vrienden hebben op verzoek van de Wijkvereniging Benoordenhout deze visie onderschreven, net zoals een aantal wijkverenigingen in het verzorgingsgebied van Bronovo.

In januari 2021 is de Stichting Houd Bronovo Open opgericht. De stichting stelt zich tot doel om Bronovo als algemeen ziekenhuis te behouden en samen te werken met de heer Chris Oomen die geïnteresseerd is om Bronovo te kopen en een goede werkrelatie te onderhouden met het MCH. Eind maart jl. heeft de heer Oomen aan het MCH een bod van €30 miljoen heeft gedaan. Dit bod werd door de leiding van het MCH per ommegaande verworpen.

Uit het voorgaande blijkt, dat veel mensen – ook in Wassenaar – zich druk maken over de voorgenomen sluiting van BRONOVO, dat zij er weinig vertrouwen in hebben dat de gezondheidszorg voor de vergrijzende dorpen en wijken rondom BRONOVO voldoende toegankelijk en beschikbaar blijft en dat sommigen ook bereid zijn te investeren in oplossingen voor dit probleem. Helaas toont de leiding van het MCH zich hiervoor (nog) niet ontvankelijk.
Veel mensen vrezen dat financiële overwegingen van het MCH voorrang krijgen boven de gezondheidszorg en dat de gemeente Den Haag haar medewerking zal geven aan de hiervoor benodigde bestemmingswijziging van de locatie BRONOVO.

De Vrienden beschouwen het als een zeer positieve ontwikkeling voor de inwoners van Wassenaar indien Bronovo als algemeen ziekenhuis met een beperkte Spoed Eisende Hulp behouden zou kunnen blijven. Wij hopen dat de gemeente zich ervoor wil inzetten om BRONOVO open te houden of op zijn minst dat zij wil bevorderen dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van passende gezondheidszorg voor Wassenaar behouden blijft.
Hoe meer mensen en organisaties uiting geven aan hun steun hiervoor, des te groter is de kans dat het MCH en de gemeente Den Haag in deze richting willen bewegen.

In dat kader verzoeken wij uw college in overleg te treden met de directie van het MCH en het college van BenW van de gemeente Den Haag om het belang van de inwoners van Wassenaar, de huisartsen en de zorginstellingen bij het open houden van BRONOVO als algemeen ziekenhuis met beperkte Spoed Eisende Hulp te benadrukken en te wijzen op de positieve initiatieven zoals die van dhr. Oomen. Het MCH zou dit niet mogen negeren.
Daarnaast verzoeken wij u om een publieke steunbetuiging middels een publicatie in De Wassenaarse Krant om zodoende nog meer inwoners te betrekken bij het belang van de continuering van de medische zorg van BRONOVO.

Indien gewenst zijn wij gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

Afschrift van deze brief hebben wij gestuurd aan de (commissie)leden van de raad.

Met vriendelijke groeten,
namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

J. J. Bakker,
voorzitter

Back To Top