Skip to content

Behoud Cultureel Erfgoed: Indeling op GIP lijst Vereniging Vrienden van Wassenaar februari 2020

Al tientallen jaren zetten de Vrienden zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed in Wassenaar.

De systematische en deskundige inventarisatie van cultuur-en architectuurhistorische waardevolle panden en objecten middels het Gemeentelijk Inventarisatie Project (GIP) heeft in 2009 geleid tot het rapport “Baden in weelde” met een lijst van ruim 800 panden / objecten. De Vrienden onderschrijven de criteria en de uitgangspunten van dit project ten volle omdat het gericht is op het behoud van waardevol cultureel erfgoed.
In een latere fase zijn deze panden en objecten na deskundig onderzoek ingedeeld in categorieën: potentieel Rijks-of Gemeentelijk monument ; zeer hoge waarde; hoge waarde; beperkte waarde en geen waarde, geen vermelding op de GIP lijst.
De panden/ objecten met een zeer hoge waarde die niet zijn aangewezen als Gemeentelijk monument en panden/objecten met een hoge waarde worden middels het paraplubestemmingsplan beschermd als beeldbepalend object. Dat wil zeggen dat bij een vergunningsaanvraag voor het wijzigen van het pand/object wordt getoetst aan artikel 6– en de daarbij behorende toelichting in bijlage 6 — van het paraplubestemmingsplan. In de redengevende omschrijving per pand/object zijn de waarden vastgelegd (bijlage 1 paraplubestemmingsplan).
Alle eigenaren van de panden/ objecten die op de oorspronkelijke GIP lijst stonden hebben in september 2009 een brief van de gemeente ontvangen waarin werd meegedeeld dat hun eigendom op de GIP lijst staat.
In februari 2014 zijn alle eigenaren van een pand/object van hoge en zeer hoge waarde geïnformeerd over het voorontwerp van het paraplubestemmingsplan. De eigenaren van Rijks- en Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden/objecten hebben in april 2017 een brief van de gemeente ontvangen waarin werd gevraagd naar hun erfgoed wensen.
De eigenaren van panden/objecten die geen status hebben gekregen in het paraplubestemmingsplan hebben echter nooit bericht gehad over de indeling van hun eigendom. De Vrienden hebben sinds juli 2016 bij herhaling gepleit voor informatie aan de eigenaren van deze panden / objecten over hun indeling op de GIP lijst. De gemeente heeft deze informatie tot op heden niet verstrekt.
In een recente bijeenkomst van de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed, waarin de Vrienden vertegenwoordigd zijn, heeft de wethouder laten weten dat de gemeente niet van plan is om ons verzoek te honoreren. Daarom hebben De Vrienden besloten haar leden nog een keer te wijzen op de beschikbare informatie.

Objecten/panden die wel op de GIP-lijst staan en niet zijn opgenomen in het paraplubestemmingsplan, maar wel vallen onder bestemmingsplan villawijken zijn nog via art.22 en 23 beschermd tegen (gedeeltelijke) sloop.
De Vrienden raden geïnteresseerde eigenaren daarom aan om de GIP lijst op de gemeentelijke website te raadplegen. ( www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/objecten met monumentale status) Als u uw adres niet kunt vinden betekent dit dat uw eigendom geen beeldbepalend object is en derhalve niet beschermd is krachtens het paraplubestemmingsplan.
De zienswijze van de Vrienden dd. juli 2016 op het “Ontwerp paraplu- bestemmingsplan cultureel erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed” geeft meer informatie. Zie elders op onze website www.vriendenwassenaar.nl
WT-februari 2020

Back To Top