Skip to content

Artikel in De Wassenaarse Krant dd 11-11-2022 inzake Valkenhorst

Waar gaat het om bij Valkenhorst?

De Vrienden van Wassenaar organiseren op 16 november na hun Algemene Ledenvergadering een presentatie door wethouder Bart Boon over Valkenhorst en de gevolgen voor ons dorp; zie de uitnodiging elders in deze krant. In dit artikel willen wij als Vrienden, ter voorbereiding op deze bijeenkomst, enige achtergrondinformatie verstrekken over de invloed die de bebouwing van dit gebied zal hebben op Wassenaar. We doen dat door de beantwoording van 8 vragen.

1.Wat is Valkenhorst?

Met Valkenhorst wordt bedoeld een groot woningbouwproject door de gemeente Katwijk op de voormalige vliegbasis Valkenburg en omliggende terreinen. In totaal moeten daar 5600 woningen komen. Daarnaast is Katwijk van plan om het gebied Zijlhoek en de Woerd ook te gaan bebouwen, waardoor er in totaal sprake zou kunnen zijn van circa 7000 woningen. Het totale gebied ligt ruwweg tussen de noordelijke gemeentegrens van Wassenaar, de Katwijkse weg (N441), de N206 en het Valkenburgse meer. Start van de bouw is voorzien voor 2024 en afronding pas ongeveer 2040.

2.Betreft het alleen maar woningbouw?

Neen, er zal ook sprake zijn van enige bedrijvigheid. Het meest relevant daarbij is Unmanned Valley, a field lab for sensor technologies van de universiteit van Delft. Zij gebruiken dit gebied voor het testen van drones. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over de vliegroute van deze drones. Het is niet uitgesloten dat die uiteindelijk over Wassenaars grondgebied zal gaan en meer specifiek over de groene zone.

3.Wat is de groene zone?

Met de ‘groene zone’ wordt bedoeld het niet verder te bebouwen gebied tussen de noordelijke bebouwing van Wassenaar en het begin van de bebouwing van het project Valkenhorst. De zone omvat in de eerste plaats de huidige groene strook op Wassenaars grondgebied. Dus zeg maar het landelijk gebied ten noorden van de Hogeboomseweg, Oostdorperweg en Kokshoornlaan. Wassenaar wil echter dat de groene zone zich straks ook zal uitstrekken over een deel van het woningbouwgebied Valkenhorst en dus Katwijks grondgebied. Wassenaar streeft daarbij naar 1500 meter tussen onze bebouwing en het begin van bebouwing van Valkenhorst.

4.Waarom 1500 meter?

De deskundigen zijn van mening dat een groene zone van 1500 meter minimaal noodzakelijk is uit ecologisch en planologisch oogpunt bij een dergelijk omvangrijk woningbouwproject als Valkenhorst. Bij bebouwing dient een goede balans te worden gevonden tussen de noodzakelijke woningbouw en de leefbaarheid uit ecologisch oogpunt. Katwijk laat de balans echter doorslaan naar woningbouw en wil graag tot op de eigen gemeentegrens bouwen. Het gevolg zou zijn dat de groene zone zich dan nog slechts op Wassenaars grondgebied zou bevinden en 900 meter bedraagt. In het huidige coalitieakkoord wordt de 1500 meter uitdrukkelijk als inzet geformuleerd voor de groene zone.

5.Daar zal Katwijk niet blij mee zijn?

Katwijk geeft niet de indruk zich veel aan te trekken van wat Wassenaar vindt en heeft een bestemmingsplan aangenomen dat voorziet in bebouwing met hoogbouw aan de gemeentegrens. Tegelijkertijd probeert wethouder Boon in gesprek met Katwijk enige souplesse te bewerkstelligen. De inzet van Wassenaar daarbij is dat de inrichting van de gehele groene zone een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van Wassenaar en Katwijk. Dus samen aan tafel om tot een inrichtingsplan te komen. Wat Wassenaar daarbij absoluut niet wil is dat de Groene zone zich ontwikkelt tot een recreatiegebied voor Valkenhorst. Het huidige landelijke karakter moet bewaard blijven.

6.Wat wil Wassenaar nog meer bereiken?

Wassenaar heeft een paar verlangens. Vanwege de horizonvervuiling wenst Wassenaar geen hoogbouw aan de gemeentegrens. De voorkeur gaat uit naar een zachte en landschappelijke overgang van groene ruimte naar bebouwing. Om druk op het verkeersnet in ons dorp te voorkomen mag de ontsluiting van Valkenhorst voor gemotoriseerd verkeer niet plaatsvinden via de Katwijkse weg (N440). Eigenlijk wil Wassenaar samen met Katwijk komen tot een afwaardering van de Katwijkseweg. Ook wil Wassenaar geen drones boven de groene zone. En tot slot de plannen om bij het Valkenburgse grote windmolens te plaatsen vindt Wassenaar niet acceptabel.

7.Waarom sleept Wassenaar de gemeente Katwijk voor de rechter?

Nadat de gemeenteraad van Katwijk had ingestemd met het bestemmingsplan voor Valkenhorst heeft de gemeente Wassenaar daar tegen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat hebben overigens ook o.a. de Vrienden van Wassenaar, de Stichting Valkenhorst Groen en de Stichting Duinbehoud gedaan. Wassenaar wil juridische garanties dat de hele Groene Zone een open groen en landschappelijk karakter krijgt. De redenering is dat als nu geen beroep wordt ingediend in een later stadium er geen juridische mogelijkheden meer zijn om dit te bewerkstelligen. Ook biedt het huidige bestemmingsplan geen garanties tegen hoogbouw aan de grens met Katwijk. Bovendien houdt het bestemmingsplan geen rekening met de bouwplannen in Zijlhoek/de Woerd.

8.Biedt Valkenhorst ook kansen?

Als er straks inderdaad 7000 woningen zijn gebouwd dan betekent dat een woonwijk van circa 20.000 personen. Die mensen moeten allemaal hun boodschappen doen, uitgaan, sporten en recreëren. Het zou een economische impuls aan Wassenaar kunnen geven zolang ons dorp in staat is de verkeersstromen te managen en de natuur te ontzien.

 

 

Back To Top