Skip to content

Aanvulling op de zienswijze inzake de conceptversie beperkte gebiedsvisie Groene Zone (Perzische tuin)

Aan het college van B&W van de Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: Aanvulling op de zienswijze inzake de conceptversie beperkte gebiedsvisie Groene Zone (Perzische tuin)

Geacht College,

Bij schrijven van 24 januari jl. ontving u een zienswijze van De Vrienden in het kader van het participatietraject betreffende de beperkte gebiedsvisie Groene Zone. Staat u ons toe uw aandacht te vragen voor een aanvulling op deze zienswijze die betrekking heeft op de (enige) toegang vanuit de Groene Zone tot de terreinen van In ’t Groene Hout waar de Perzische Tuin en uitspanning gerealiseerd zal gaan worden, evenals een aansluiting op het padennet.

In de afgelopen jaren hebben De Vrienden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de herplaatsing van de Perzische Tuin. Het is om cultuurhistorische redenen belangrijk dat dit bijzondere project behouden blijft voor Wassenaar. Omdat de inrichting van de Groene Zone nog in ontwikkeling was en dientengevolge de toegang vanuit de Groene Zone nog niet gerealiseerd kon worden is er vertraging bij de realisatie van dit project ontstaan.
Gezien het tijdsverloop willen wij bij deze graag herhalen dat wij nog steeds het herplaatsen van de Perzische Tuin op het terrein van In ’t Groene Hout, om de hierboven genoemde redenen, als wenselijk zien en van harte ondersteunen.

Wij verzoeken uw medewerking om op korte termijn de voorwaarden te scheppen die leiden tot het kunnen realiseren van deze toegang naar de Groene Zone en aansluiting op het padennetwerk voor onder meer wandelaars, fietsers en ruiters, voor bezoek aan de Perzische Tuin en de uitspanning.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,
w.g.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top