Skip to content

Aandachtspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aan de Besturen van de politieke partijen in Wassenaar

Geachte dames en heren,

In maart volgend jaar vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen in Wassenaar plaats. Dat is het moment om nieuwe wegen in te slaan, accenten te verleggen en beleid te continueren. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de samenstelling van de verkiezingsprogramma’s door de verschillende politieke partijen. Het moment dus om als zeer bij Wassenaar betrokken vereniging, met een groot draagvlak onder de buurtverenigingen en de inwoners, om onze standpunten en zienswijzen met betrekking tot een aantal belangrijke dossiers voor Wassenaar (nogmaals) onder uw aandacht brengen. We hopen van harte dat u hier in uw verkiezingsprogramma aandacht aan zult besteden.

Valkenhorst
Het is van het grootste belang dat het college en de Raad voorkomen dat bouwplannen van gemeentes om Wassenaar heen leiden tot een aantasting van de leefbaarheid in ons dorp. De overgang van nieuw te bouwen wijken richting onze gemeentegrens dient geleidelijk te gebeuren en groene buffers zijn daarvoor essentieel. Die groene buffers dienen ook werkelijk ‘groen’ te zijn en niet te worden overheerst door recreatieve activiteiten en drones. Tegelijkertijd dient de infrastructuur zo te worden ingericht dat doorgaande verkeersstromen buiten ons dorp worden gehouden en bestemmingsverkeer wordt gefaciliteerd.
Voor meer informatie zie het dossier Valkenhorst op onze website.

Verkeer
Ook in de volgende bestuursperiode zal het verkeer volop aandacht vragen. Sinds het huidige college aankondigde een nieuw Verkeersplan voor Wassenaar op te gaan stellen, zijn er geen èchte oplossingen gekomen voor de enorme overlast die het autoverkeer in meerdere buurten veroorzaakt. De maatregelen waarover nu wordt besloten bieden daarvoor geen soelaas.

De gemeente zal op twee fronten meer van zich moeten laten horen: 1. Bij de omringde gemeenten om samen in regionaal verband naar oplossingen te zoeken, zoals verbetering van het openbaar vervoer en 2. In politiek Den Haag om te pleiten voor het veranderen van de verkeersstromen op het hoofdverkeersnet zodat de N44 niet het overloop putje is van de verkeersdrukte op de A4 en de A44. De Vrienden pleiten daarnaast uitdrukkelijk voor snelle maatregelen om nù de zorgpunten aan te pakken zoals een doseerinstallatie op de Katwijkseweg en aanpassingen op het kruispunt Lange Kerkdam en bij het Rozenplein.

Verkeerstellingen op basis van kentekenregistratie moeten zo spoedig mogelijk de basis vormen voor maatregelen gebaseerd op werkelijke verkeersbewegingen (en niet op theoretische berekeningen en model algoritmen).

Parkeerproblemen
In meerdere wijken maken inwoners zich ernstig zorgen over parkeerproblemen als gevolg van nieuwe bouwprojecten en de verplaatsing van kantoren. Bijvoorbeeld rond De Paauw, rond De Warenar, rond de Vreeburghlaan en rond de nieuwbouw aan de Poortlaan/Ridderlaan. De buurtbewoners geven aan dat zij zich NIET gehoord voelen door de gemeente. De Vrienden hopen van harte dat alle politieke partijen dit signaal ter harte nemen en dat zij ervoor gaan zorgen dat de bestuurscultuur in Wassenaar op dit punt verbetert. De nieuwe Verordening Inwonersparticipatie biedt daarvoor goede handvatten, maar de regels moeten zich in de praktijk nog bewijzen. De partijen kunnen en moeten daar meer aandacht aan geven, want met de uitvoering van praktische zaken als het parkeerbeleid staat of valt het vertrouwen van de inwoners in de politiek.

Gemeentewerf
De gemeente komt voor de gemeentewerf tot nu toe met bouwplannen zonder dat het echte probleem – de bodemvervuiling – aandacht krijgt. Er zijn teveel geluiden over gevaarlijke stoffen en ziektegevallen om die te negeren. De buurt heeft nadrukkelijk gevraagd om een oplossing vóórdat er sprake is van nieuwbouw. De Vrienden steunen dit van harte en wij hopen dat de partijen bereid zijn om in hun programma op te nemen dat er voor dit probleem een goede oplossing komt en een aanpak van de gemeente waar de inwoners wèl op kunnen vertrouwen, wat nu geenszins het geval is.

Energietransitie
Ook Wassenaar zal de komende jaren moeten meewerken aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Het is van het grootste belang dat dit zorgvuldig en realistisch gebeurt. De maatregelen zullen een grote impact hebben op onze dorpsbewoners. Dat impliceert dat de inwoners bij alle stappen die gezet gaan worden moeten worden betrokken. Niet alleen bij het ontwikkelen van transitieplannen, maar ook bij de implementatie. Letterlijk en figuurlijk mag niemand in de kou worden gezet. Haalbaarheid staat boven dadendrang. Maakbaarheid en inventiviteit zouden de drijvende kracht moeten zijn.

Bronovo
De Vrienden zijn sinds het voorjaar van 2019 actief betrokken bij de toekomst van Bronovo. Er is nauw contact en samenwerking met de Wijkvereniging Benoordenhout en de Stichting Houd Bronovo Open, die Bronovo –mogelijk in aangepaste vorm- als algemeen ziekenhuis willen behouden.

Het is van groot belang voor de inwoners van Wassenaar, dat niet alleen De Vrienden, maar ook de politiek en het bestuur van Wassenaar, alles doen wat in hun macht ligt om Bronovo open te houden.

Immers het LUMC kan niet als alternatief functioneren en de locatie Westeinde van HMC is ver weg en moeilijk bereikbaar. Voor meer informatie zie het dossier Bronovo op onze website.

Zonnepanelen en cultureel erfgoed
De Vrienden hebben met succes geijverd voor een beleidsnota over het zonnepanelen beleid, die een balans verschaft tussen het aanbrengen van zonnepanelen en het behoud van het vele cultureel erfgoed in Wassenaar, dat door de provincie Zuid-Holland erkend is als kroonjuweel. Voor meer informatie, zie onze website. De inspraak is inmiddels afgerond en behandeling in de Raad volgt dit najaar.

De Vrienden verwachten van de politieke partijen dat zij ervoor zorgen dat de gemeente zorgt voor adequate handhaving en een goede implementatie van de nota.

Cultureel erfgoed
Het huidige college heeft hoegenaamd geen aandacht getoond voor het behoud van het cultureel erfgoed. Slechts het tegenhouden van het verval van Ivicke kan als positief punt worden genoemd. Geen geld, geen Zwitsers was verder het motto. Veel eigenaren van panden die in Wassenaar tot cultureel erfgoed gerekend mogen worden – ook al zijn het geen officiële monumenten – vragen zich af wat het beleid van de gemeente is en waar zij rekening mee mogen en moeten houden.

Graag vragen we aandacht voor een actiever beleid op het gebied van cultureel erfgoed. In de periode 2010 -2014 kreeg het behoud van het cultureel erfgoed, waartoe niet alleen panden, maar ook de landgoederen en inrichting van de openbare ruimte behoren, de nodige aandacht. Onder andere in de vorm van een erfgoednota. De Vrienden pleiten ervoor dat in de komende periode de erfgoednota wordt geactualiseerd en dat het beleid weer handen en voeten krijgt.

Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging van Vrienden van Wassenaar
w.g.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top