Skip to content

2024 week 6 | Geslaagde participatie over Groene Zone

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het jaar 2024 een cruciaal jaar voor de inrichting van het gebied ten noorden van Wassenaar. De gemeente Katwijk wil bouwen tot aan onze gemeentegrens. Het beroep van de gemeente Wassenaar –en van de Vrienden- tegen deze plannen loopt. Een uitspraak van de Raad van State wordt dit jaar verwacht.

Ondertussen is de gemeente Wassenaar na jaren van stilstand gaan nadenken over de inrichting van het gebied aan onze kant, het gebied tussen de huidige bebouwing van Wassenaar en de grens met de gemeente Katwijk. Het vorige college kon of wilde hier geen geld voor vrijmaken, maar nu heeft de gemeente een externe procesregisseur aangetrokken om een participatieproces over de Groene Zone te leiden. Het resultaat van dit proces, een voorontwerp programma Groene Zone, is op de website van de gemeente te vinden, en staat ter informatie geagendeerd op de agenda van de raadsvergadering van 27 februari. Over deze stukken kan iedereen die dat wil zich de komende maanden uitspreken en ook de Vrienden van Wassenaar zullen het gemeentebestuur te zijner tijd weer van ongevraagd advies voorzien.

Voor nu zijn de Vrienden, die ook aan de participatie mochten deelnemen, er tevreden over. Er is veel energie gestoken in het samenbrengen en raadplegen van belanghebbenden die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de Groene Zone. In meer dan 25 werkateliers en bewonersbijeenkomsten is opgehaald wat er speelt en welke ambities, maar ook de zorgen die partijen hebben.

Opmerkelijk is dat initiatieven die in strijd zijn met het voorontwerp programma ook bij name genoemd worden. Dit betreft de woningbouw aan het Ammonslaantje, de uitbreiding van de Amerikaans school, en de verplaatsing van Avalex. Allemaal initiatieven die door de gemeente Wassenaar zelf worden gestart (Avalex), gesteund (Ammonslaantje) of niet duidelijk worden afgewezen (Amerikaanse school). En nog opmerkelijker dat de woningbouw aan het Ammonslaantje aanstaande maandag opnieuw op de agenda van de commissie fysieke leefomgeving staat.

Het is ook goed dat het participatieverslag vaststelt dat er teleurstelling is bij bewoners aan de noordrand over het gebrek aan bestuur dat de problemen aanpakt. Sinds de sluiting van het vliegveld Valkenburg is hier niets met resultaat gebeurd is de klacht.

Wat een participatieproces niet kan doen is beslissen welke wensen gehonoreerd worden. Dat moeten het college en de gemeenteraad doen. Dat betekent dat in de toekomst nog moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De vrienden hopen dat de opbrengst van dit geslaagde participatieproces daarbij behulpzaam kan zijn.

Back To Top