Skip to content

2023 week 8 | Zo dus niet

In een brief aan de –toen nog- zes partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie, hebben de Vrienden hun zorg uitgesproken over de totstandkoming van het Sociaal Team Wassenaar. Die zorgen hebben betrekking op de gebrekkige besluitvorming in de gemeenteraad en het ontbreken van belangrijke randvoorwaarden voor een goed functionerend team. Waar gaat het om? Vorig jaar heeft het college besloten om de versnippering van het sociaal domein tegen te gaan door een sociaal kernteam op te richten dat zich richt op een versteviging van de samenwerking tussen alle loketten en organisaties en op het voor de burger eenvoudiger maken de weg te vinden in het sociaal domein naar de juiste instantie. Het sociaal team zal de toegang en aansturing bepalen van de diensten die worden uitgevoerd door organisaties als SMOW, Kwadraad, MEE, SAD, JGZ, GGD etc. Als ingangsdatum werd 1 januari 2023 genoemd. Een prima voorstel natuurlijk. Immers, het is voor de burger die een zorgvraag heeft lastig om de juiste instantie te vinden en bovendien kan de onderlinge samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders altijd beter. Waar het echter misging, is in de besluitvorming. Het betreft hier een fundamentele wijziging in ‘het sociaal domein’ waar veel dorpsgenoten (helaas) van afhankelijk zijn. Dus je zou verwachten uitgebreide debatten in de gemeenteraad. Dat viel tegen. Pas in november begon de gemeenteraad zich te roeren na berichten over het niet voldaan zijn aan randvoorwaarden voor een soepele invoering op 1 januari, zoals overleg met uitvoerende instanties als SMOW, het informeren van de dorpsbewoners, een samenwerkingsconvenant tussen de organisaties, beschrijving van werkprocessen etc. De gemeenteraad kreeg echter te horen dat ondanks alles per 1 januari het sociaal team van start zal gaan. In een motie riep de raad het college nog wel op om constructief te overleggen met SMOW en liet het daar verder bij. Er is dus nooit een formeel voorstel over de stelselwijziging door het college bij de gemeenteraad in stemming gebracht. Het zou kunnen dat dat, omdat het een uitvoeringsvraagstuk is, niet hoeft, maar dan nog zou de gemeenteraad een fundamenteel debat over aanleiding, gekozen oplossing, doelstellingen en betekenis voor de burger hebben moeten afdwingen. Inmiddels schijnt het sociaal team van start te zijn gegaan en tasten uitvoeringsorganisaties nog steeds in het duister over hun rol. Door de gang van zaken bestaat het risico dat de medewerkers in het sociaal domein de komende tijd meer met elkaar bezig zijn dan voor de burgers in Wassenaar.

Back To Top