Skip to content

2023 week 42 | Een ‘keerpunt begroting’

Wethouder Laurens van Doeveren zal op 31 oktober zijn eerste begroting verdedigen in de gemeenteraad. In een paginagrote advertentie in de Wassenaarse Krant beschreef hij de uitgangspunten die aan de begroting ten grondslag liggen, te weten: een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025, investeren in het dorp zoals afgesproken in het coalitieakkoord en geen verhoging van de OZB en de toeristenbelasting anders dan voor inflatie. Het gevolg van deze keuzes is wel dat de liquiditeitspositie van ons dorp in de begrotingsjaren met zo’n €14 miljoen verslechtert. Dat betekent -populair gezegd- dat ons saldo op de bank afneemt tot nul en dat met het huidige ambitieuze investeringsprogramma Wassenaar dan mogelijk leningen zal moeten aangaan.

Zoals ook de begroting stelt is er überhaupt weinig structurele begrotingsruimte. Daar komt nog iets anders bij. Vanaf 2026 krijgen alle gemeentes te maken met een andere systematiek die ten grondslag ligt aan de uitkering uit het gemeentefonds; onze belangrijkste inkomstenbron. De gevolgen voor Wassenaar zouden aanzienlijk zijn.  De gemeentes lobbyen via de VNG hard bij de Rijksoverheid voor beleidsaanpassingen en daar zal een nieuw kabinet over moeten beslissen.  Mocht het resultaat voor Wassenaar niet goed uitvallen dan wordt het moeilijk om zonder pijnlijke ingrepen tot een sluitende begroting te komen. Het vooruitzicht van donkere financiële wolken aan de horizon baart de Vrienden zorg. Een fundamentele discussie hierover vinden wij essentieel.

Op zich behoeft het aangaan van schulden voor een rijke gemeente als Wassenaar geen taboe te zijn. Zolang je maar in staat bent ieder jaar de rente en aflossing te betalen. Alhoewel het natuurlijk wel zo is dat iedere Euro die je uitgeeft aan rente niet kunt gebruiken voor nuttige uitgaven. Daar staat tegenover dat – als het goed is – de leningen worden gebruikt voor investeringen in bijvoorbeeld betere scholen, veiligere wegen en woningbouw.  Er staat dus wel iets tegenover.

De centrale vraag die we hierbij hebben is dus eigenlijk of gelet op de financiële onzekerheden het ambitieuze investeringsprogramma niet nogmaals kritisch moet worden bekeken en misschien verder getemporiseerd moet worden.

Een verhoging van de OZB om tot een sluitende begroting in 2026 te komen, zou kunnen. Daar zijn wij echter als Vrienden geen voorstander van, want zoals we kunnen lezen in de begroting zijn de totale woonlasten in Wassenaar al hoger dan in de omringende gemeentes en ook hoger dan in bijvoorbeeld Bloemendaal. Wat resteert zijn dan minder uitgaven.

We zijn benieuwd naar wat de politieke partijen hierover denken.

Back To Top