Skip to content

2023 week 36 | Sociaal team Wassenaar: een eerste stap

Vrijdag 1 september heeft wethouder Ritske Bloemendaal het Sociaal Team Wassenaar gelanceerd met de ondertekening van een convenant. Het Sociaal Team is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de maatschappelijke organisaties op het gebied van ondersteuning, hulp en zorg zoals SMOW, Kwadraad, MEE, SAD JGZ en GGD. Er is nu één centraal loket met een telefoonnummer (088 – 654 9999) waar inwoners van Wassenaar terecht kunnen met hun vragen om ondersteuning, hulp of zorg. Denk hierbij aan uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening, opvoeding, ondersteuning in de huishouding, geestelijke gezondheidsklachten. U heeft waarschijnlijk de folder in uw brievenbus aangetroffen.

De Vrienden zijn blij dat deze stap is gezet. Het vloeit voort uit een besluit van het College in 2022 dat erop gericht was de samenwerking tussen instanties in het sociaal domein te verstevigen en het voor de burger eenvoudiger te maken de weg te vinden. Door de instelling van één loket en één telefoonnummer wordt het voor de inwoners van Wassenaar makkelijker de weg te vinden bij hulpvragen.

Het eenvoudiger de weg vinden is in de ogen van de Vrienden een eerste en ook belangrijke stap. We gaan er hierbij vanuit dat voorkomen wordt dat het Team als extra bureaucratische laag wordt ervaren voor de inwoners die om hulp vragen. De volgende en belangrijker stap van belang voor de burger is namelijk het daadwerkelijk en tijdig advies geven of hulpverlenen.

In februari hebben de Vrienden hun zorgen uitgesproken over het feit dat in de Gemeenteraad geen fundamenteel debat is geweest over aanleiding, gekozen oplossing, doelstelling en betekenis voor de burger. Dit betekent ook dat er geen duidelijkheid bestaat of en in hoeverre het Sociaal Team Wassenaar zal leiden tot daadwerkelijke en snellere hulpverlening en betere samenwerking tussen de maatschappelijke instanties. De vraag blijft dus wanneer is het  Sociaal Team Wassenaar een succes  en wie stelt dat vast.

Hier ligt in onze ogen een belangrijke rol voor de Gemeenteraad. De Raad zou in overleg met de verantwoordelijk wethouder nadere afspraken moeten maken en op basis daarvan  concrete doelstellingen vaststellen.  Deze doelstellingen zijn de basis voor een evaluatie over ongeveer jaar om vast te stellen of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn om de betrokken maatschappelijke organisaties nog effectiever te doen zijn.

Back To Top