Skip to content

2021 week 46 | Petje Af voor Raadsleden

In deze column willen wij als Vrienden een keer een woord van oprechte waardering uitspreken richting onze Raadsleden. Het is een gigantische hoeveelheid werk die deze dorpsgenoten in –voor de meesten- hun vrije tijd moeten verzetten. De start van het politieke seizoen na het zomerreces met o.a.de begrotingsbehandeling en belangrijke beslissingen over inwonersparticipatie, kapvergunningenbeleid, energietransitie en inrichting van de groene zone, moet met name voor de kleinere fracties in onze Raad een zware belasting zijn. Van een Raadslid wordt in ons duale stelsel verwacht uit een onderwerp de politieke essentie te filteren en daar een mening over te poneren die de achterban aanspreekt en tegelijkertijd realistisch is en omgezet kan worden in daden. Daarbij worden ze kritisch gevolgd door belanghebbenden en door organisaties als de Vrienden. Dorpsgenoten die regelmatig de Raads- en Commissievergaderingen volgen zijn getuige van vaak de ‘worsteling’ die zij hiermee voeren, uitmondend in interventies die soms doorwrocht zijn, maar toch ook helaas wel eens minimaal.

Er zit ook wel een risico in de ‘belasting’ van de Raadsleden gevoegd bij de versplintering van de Raad. Wat zijn de gevolgen voor het democratisch proces? Een zwakke Raad die onvoldoende tegenspel biedt aan het College zou zeer onwenselijk zijn. Wij geloven niet dat we ons in Wassenaar daarover grote zorgen behoeven te maken, alhoewel bijvoorbeeld in een dossier als ‘vergunningverlening Ammonslaantje’ de Raad zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Maar daar staat tegenover dat bij de Gemeentewerf de Raad wel weer heeft doorgepakt.

Een sterke, energieke Raad is in het belang voor ons dorp en leidt tot betere besluitvorming. Dat kan onder meer worden bereikt door hulp van buiten. Sommige Raadsfracties laten zich bijstaan door dorpsgenoten met kennis van zaken die advies geven op specifieke onderwerpen. Dit komt een gedegen besluitvorming ten goede en versterkt de band tussen kiezer en gekozene. Daarnaast worden er door individuele burgers en belangenorganisaties zienswijzen en opinies ingediend, die de Raadsleden kunnen gebruiken voor een verantwoorde meningsvorming. De veelheid aan zienswijzen zegt ook iets over hoe een onderwerp leeft in de gemeenschap. De Raadsleden leggen helaas gemotiveerde en goed onderbouwde zienswijzen nog al eens terzijde en lijken onvoldoende te beseffen dat dit niet bevorderlijk is voor het vertrouwen in de politiek. De Raadsleden zouden gelet op het bovenstaande dankbaar moeten zijn voor iedere zienswijze die de besluitvorming kan verbeteren. Maar ondanks deze kritische noot: petje af of op z’n Wassenaars: Chapeau!

De Vrienden: respectvol kritisch

Back To Top