Skip to content

2021 week 42 | Over OZB en Afval

Twee weken geleden presenteerde het gemeentebestuur in deze krant de begroting voor 2022. Een te waarderen poging vanuit de Paauw om de informatievoorziening richting de burger te verbeteren. De Vrienden hebben met het oog op de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad op 26 oktober een zienswijze opgesteld, die kan worden geraadpleegd op onze website. Onze conclusie is dat we positief zijn over de cijfermatige weergave, maar dat er nog wel onvolledigheden zijn. In deze column willen we evenwel twee andere zaken aan de orde stellen die ons opvielen.

Ten eerste de OZB. Een paar jaar geleden heeft ons gemeentebestuur besloten om de afschaffing van de precario op kabels en leidingen te financieren uit een verhoging over drie jaar van de OZB met 20%. In 2022 zou dat betekenen een verhoging met 10%. Omdat het meerjarenbudget positief is wordt deze verhoging –voorlopig- beperkt tot 5%. Waar men echter geen rekening mee houdt is de forse stijging van de WOZ- waarde. Deze ontwikkeling gevoegd bij de 5% verhoging impliceert dat wij flink meer zullen gaan betalen voor ons woonrecht. Kassa voor de gemeente! Dit mag de gemeenteraad niet laten gebeuren.

Dan Avalex. De paarse kliko gaat verdwijnen en we mogen in 2022 alles weer in de grijze bak gooien. Wat een verspilling van geld is dit experiment geweest. Waar veel dorpsgenoten nog meer aanstoot aan zullen nemen is dat blijkbaar eerder dit jaar al is besloten om de GFT-kliko vanaf 1 januari, gedurende het hele jaar, nog maar iedere 2 weken op te halen. Dus heb je een tuin dan ben je verplicht een tweede bak te kopen. We verzoeken Gemeentebestuur en Raad om dit onzalige plan terug te draaien. De Vrienden hebben over de GFT-problematiek een brief geschreven aan het gemeentebestuur met een oproep om de situatie te laten zoals zij is. (te raadplegen op onze website).

Uit beide voorbeelden stijgt het beeld op van een gemeentebestuur dat de lasten voor de dorpsbewoners flink verhoogt en tegelijkertijd de dienstverlening beperkt; zo krijg je inderdaad een sluitende begroting. Het moet gezegd; toch wel moedig dat de politieke partijen met dit verhaal de verkiezingen in maart durven in te gaan.

Naast OZB en Afval bevat de begroting enkele ‘open’ thema’s die nog invulling behoeven zoals de toekomst van de N44, uitwerking van het verkeersplan, inwonersparticipatie, warmtetransitie en groene zone Valkenhorst. Interessante onderwerpen voor het door de Vrienden te organiseren verkiezingsdebat.

De Vrienden: voor evenwichtig bestuur

Back To Top