Skip to content

2021 week 34 | Koester het Kroonjuweel

Wassenaar is een van de zeven Kroonjuwelen Cultureel Erfgoed van de provincie Zuid-Holland. Deze gebieden zijn zo bijzonder, waardevol of kwetsbaar dat de instandhouding en mogelijk verdere ontwikkeling van de waarden die ze vertegenwoordigen voorrang heeft boven andere ontwikkelingen. Het is de vraag of men in 2014, toen daartoe werd besloten, al heeft voorzien dat we met een ingrijpende energietransitie te maken zouden krijgen die er onder meer toe geleid heeft dat van gemeentewege inwoners actief gestimuleerd zouden worden om op hun daken zonnepanelen te plaatsen. Sinds het voorjaar van 2020 ondersteunt de door de gemeente gefinancierde Stichting Buurkracht inwoners bij de plaatsing van zonnepanelen, waarbij de selectie van een leverancier t.b.v. de collectieve inkoop belangrijk was.

Idealiter zou de gemeente bij de aanvang van dit stimuleringstraject gezorgd hebben voor een passend beleidskader met welstandscriteria voor de plaatsing van zonnepanelen die de status van Kroonjuweel Cultureel Erfgoed zou respecteren. Dat is helaas niet gebeurd, zodat de Vrienden van Wassenaar zich genoodzaakt voelden om in juni 2020 de Gemeenteraad en in augustus 2020 de fractievoorzitters van de coalitiepartijen te verzoeken om een zonnepanelen en-collectoren beleid te ontwikkelen dat een goede balans biedt tussen de noodzaak van de energietransitie, waarin zonnepanelen een rol spelen, enerzijds en de bescherming van ons cultureel erfgoed anderzijds. Op 27 oktober 2020 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen waarin het College verzocht wordt om vóór 1 maart 2021 eenduidige spelregels en kaders op te stellen waar zonnepanelen wel of niet mogen worden geplaatst.

De Vrienden zijn verheugd dat de nota “Aanpassing welstandscriteria zonnepanelen en –collectoren” vrijgegeven is voor inspraak; al is de gewenste datum van 1 maart jl. voor oplevering ruimschoots overschreden. In de nota worden niet alleen criteria voor plaatsing op daken uitgewerkt, maar ook voor plaatsing in tuinen. Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen locaties binnen en buiten het beschermd dorpsgezicht en tussen wel of niet zichtbaar vanuit de openbare weg. De Vrienden onderschrijven de objectcriteria grotendeels en hebben in een gedetailleerde zienswijze nog een aantal suggesties voor aanvullingen en aanpassingen gedaan. Deze zienswijze is te lezen op onze website.

Vanaf medio mei 2020 tot augustus 2021 zijn 25 omgevingsvergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen afgegeven. In tenminste 7 gevallen is er sprake van ernstige visuele verstoring. Hopelijk zal toepassing van de nieuwe beleidsnota dit in de toekomst voorkomen.

De Vrienden: voor weloverwogen keuzes

 

Back To Top