Skip to content

2021 week 32 | Epicurisme

Weet u wat een ‘epicurist’ is? In onze samenleving wordt deze vaak geassocieerd met een zoeker naar opperst genot, een fijnproever, een Bourgondiër. Kortom, iemand die vooral van lekker eten houdt. De benaming epicurist is een eponiem, afgeleid van Epicurus (ca. 300 v.Chr.). Maar mocht u hieruit willen afleiden dat deze oer-Griek dus kennelijk een vraatzuchtige lekkerbek zou zijn geweest, dan hebt u het lelijk mis. Epicurus was een Grieks wijsgeer. Hij was weliswaar een genieter, maar verkondigde dat het onverstandig is om in opperste genotzucht overvloedig te schranzen. Dat leidt slechts tot ongemakkelijke buikpijn. Nee, de wijsgeer zelf leidde een sober leven. Hij was al tevreden met water en brood. Hij schreef eens: “Wanneer ik eens een waar feestmaal wil houden, zend mij dan wat kaas.” Hieruit kun je afleiden dat de man dus geenszins kan worden ingedeeld in de categorie ‘bekende historische smulpapen’.

Overigens, niet iedereen weet dat een van zijn belangrijke leerstellingen was: “Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.” En dat brengt ons tot de vraag hoe wij de vriendschap kunnen uitleggen die de vereniging Vrienden van Wassenaar jegens ons dorp koestert.

Maar laten wij ook eens nagaan wat vriendschap nu eigenlijk niet is. Welke zaken rijmen zich niet met het begrip ‘vriendschap’? Staan daar haaks op? Welnu: baatzucht, egoïsme, vernielzucht, inhaligheid, onoprechtheid, bemoeizucht. Zulke ondeugden verhinderen totstandkoming van vriendschappen. Ergo, u kunt zelf wel invullen wat goede vriendschap dan wel inhoudt. Onder andere: onbaatzuchtigheid, hulpvaardigheid, begaan zijn met. En dat is nu wat de Vrienden van Wassenaar bedoelen als zij het hebben over hun bijzondere vriendschap met ons dorp.

Hoe geven de Vrienden hieraan inhoud? Wij zijn begaan met het unieke karakter van ons dorp. Wij willen graag helpen dit unieke karakter te bewaren. Wij willen beleidsmakers van ons dorp graag met raad en daad terzijde staan. Wij doen dit onbaatzuchtig en belangeloos. Om dit te bereiken zijn wij alert op al datgene dat ons unieke dorpskarakter kan aantasten, zoals dreiging van fusie met omliggende gemeenten, dreiging van afbraak van markante gebouwen, dreiging van urbanisering van groene gebieden, dreigende verloedering van het straatbeeld.

Zijn de Vrienden dus conservatief, zoals sommigen beweren? Nee, niet conservatief, maar conserverend. Ofwel, om het in de geest van Epicurus te verwoorden: een vereniging van epicuristen die van hun dorp genieten. En dat zo willen houden. Bezoek onze site eens: www.vriendenvanwassenaar.nl. Bent u al lid?

De Vrienden: samen maken we het verschil.

Back To Top