Skip to content

2021 week 26 | Oppakken of doorschuiven?

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad van ons dorp de voorjaarsnota in een commissievergadering. Deze is opgesteld door het college van B&W en op 13 juli a.s. volgt de besluitvorming in een raadsvergadering. Deze financiële nota is een tussenrapportage, halverwege een kalenderjaar. Wat valt financieel mee en wat valt tegen? Jaarlijks informeert het college hiermee de raad over de tussenstand. De raad kan vervolgens voor dit jaar nog voorstellen doen en kan adviezen geven voor het opstellen voor de a.s. begroting van 2022. Dus een belangrijk moment om wensen en bedenkingen te uiten door de raad, maar ook voor de bewoners van Wassenaar!

En hier is het waar het interessant wordt voor u als lezer. De afgelopen tijd publiceren de landelijke media veel over bouwen in Nederland. Een belangrijk onderwerp, wat dan ook terug te vinden is in de voorjaarsnota. De nota vermeldt verschillende locaties in ons dorp ( Havenkade 71, Poortlaan, Den Deijl school) waar nieuwe huizen zullen verrijzen. Een goede zaak dat de gemeente doorgaat met bouwen binnen de bestaande bebouwing (inbreiding). Door eigendom is de gemeente bij de locatie “den Deijl” verantwoordelijk voor bodemsaneringsonderzoeken.

Deze schrijver mist evenwel een andere inbreidlocatie waarvan de gemeente eigenaar is, namelijk de “Gemeentewerf”. Een lastig en complex dossier gezien de historie van deze locatie. Buurtbewoners maken zich zorgen en stellen vragen aan de gemeente om fundamentele stappen te zetten, maar ontvangen slechts scenario’s, waarbij een integrale saneringsvisie geheel ontbreekt. De voorjaarsnota meldt: “Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen en inwoners in de woningbouw”. Een mooi voornemen, maar doe dit dan wel met een grondige voorbereiding!

In het FD van 22 juni meldt Hoogleraar Johan Conijn : “Woningbouw vereist investeringen van vooral de gemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om het bouwrijp maken van de grond, maar ook investeringen in infrastructuur en bodemsanering.” Vooraf investeren in onderzoek naar de vervuiling van een van de ernstigst vervuilde locaties in Zuid Holland, middenin ons mooie groene dorp, is essentieel. Inclusief het creëren van voldoende financiële ruimte in de gemeentelijke begroting. Ik noem dat sparen met visie.

De bal ligt nu, en op vele momenten tot aan de verkiezingen in maart 2022, bij onze vertegenwoordigers in de raad. Zij kunnen o.a. op 13 juli B&W oproepen de éérste actieve en positieve stap te zetten. Dus maak geen plannen zonder vooronderzoek. Onderzoek eerst de huidige milieustatus van de gronden op en rond de gemeentewerf. Meten is…. Of wil je niet alles weten?

De Vrienden voor een grondige voorbereiding

Back To Top