Skip to content

2020 week 11 | Nieuwe Subsidienota: een goede start

In de Raad van 3 maart werd de startnotitie voor het subsidiebeleid 2021-2024 vastgesteld. Met de startnotitie worden de uitgangspunten voor het subsidiebeleid vastgelegd voordat de definitieve subsidienota naar de Raad komt.
In Wassenaar, met veel organisaties, stichtingen, verenigingen enz. , zijn subsidies belangrijk. Zij dragen bij aan de sociale cohesie en het eigen karakter van Wassenaar. Subsidies zijn een instrument om het, nu al hoge, voorzieningen niveau nog beter te maken.

De Vrienden van Wassenaar steunen dit voornemen. Vandaar dat ze hier goed naar kijken. Overigens moet het grootste deel van de subsidiepot verplicht naar jeugdzorg, WMO of GGD (door het Rijk overgehevelde taken naar de gemeente) of bijvoorbeeld naar de verplichte bijdrage aan de lokale omroep.
Voor veel Wassenaarders zijn de niet verplichte subsidies belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de Warenar, muziekverenigingen, ouderensoos, sportevenementen enz.

Verfrissend zijn enkele nieuwe uitgangspunten voor dit beleid. Wat is nieuw:
1. Subsidieaanvragen moeten samenhangend zijn. De verschillende subsidies worden zowel inhoudelijk als procesmatig op elkaar afgestemd zodat ze een samenhangend subsidiepakket opleveren. Samenhangend verwijst bovendien naar de (verplichte) samenwerking met en tussen organisaties. Dat maakt de uitvoering overzichtelijker, efficiënter en goedkoper. Aanvragers moeten die samenwerking aantonen. Die samenwerking vergt natuurlijk een “omdenken” van onafhankelijke besturen.
2. Historisch (scheef) gegroeide subsidiëring ( het zgn. subsidie automatisme) wordt aangepast of geschrapt. Dat is wel zo eerlijk.
3. De aanvraag moet actueel zijn: het beleid speelt in op maatschappelijke (gewenste) ontwikkelingen en rendement.

De raad heeft nog niet besloten over het voorstel gedaan in de Commissie Sociaal Domein om de afhandeling van kleine incidentele subsidies (zoals een bijdrage van een paar honderd euro voor een verbindende buurtactiviteit) over te dragen aan de particuliere stichting Gemeentefonds Wassenaar. Voordeel hiervan is de ontlasting van ambtelijke capaciteit.
Deze stichting handelt namens de gemeente. Het gaat hier tenslotte om het verstrekken van subsidies afkomstig uit publieke belastingmiddelen. Daarom zijn goede procesvoorwaarden (gemeentetoezicht, kosten behandeling, criteria en procedures) zeer belangrijk. Dat was tijdens de behandeling in de Commissie onduidelijk. De Stichting gaf ook aan geen bezwaarprocedure open te stellen. Maar dat is in strijd met de Algemene bestuurswet (Awb). “Jammer stichting, … een valse start” !

De Vrienden hechten veel waarde aan die locale subsidies omdat deze rechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van ons dorp. Het college heeft een goede start gemaakt. Nu de uitwerking !

Samen sterk voor een evenwichtig subsidie-beleid !

Back To Top