Skip to content

2018 week 11 – BURGERPARTICIPATIE

BURGERPARTICIPATIE

Een nieuw modewoord heeft enige jaren geleden zijn opwachting gemaakt in de Nederlandse samenleving. Al sinds de Troonrede van 2013 zijn we namelijk officieel een participatiemaatschappij ! Op landelijk politiek niveau merk je daar echter weinig van.

De politici staan centraal en de burger komt nauwelijks aan bod , ja als kiezer en als klant.

Maar echt méé doen, méé beslissen, ho ……maar .

Het referendum wordt weer afgeschaft en de burger staat weer buitenspel.

Op lokaal niveau ligt het beeld genuanceerder. Daar spreken we wel over samenredzaamheid, over sociale cohesie en burgerkracht. De overheid is blij met deze inzet van burgers op lokale werkterreinen en voert zelfs studies uit om deze burgerbetrokkenheid te monitoren.

Er werd zelfs een Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners ( LSA ) opgericht.

Het blijkt dus de goede kant op te gaan. De representatieve democratie krijgt een aanvulling vanuit de initiatieven tot burgerparticipatie.

Toch is er ook kritiek. Gezaghebbende hoogleraren betitelen deze participatieve experimenten als een ondermijning van het gezag van de gemeenteraad.

Bovendien, zo zeggen ze, participeert niet iedereen in gelijke mate . Er is sprake van scheefgroei : “ alleen hoger opgeleiden doen mee, en dit creëert weer een onbedoelde discriminatie”.

Jammer dat door deze gekleurde uitlatingen de goedlopende ontwikkelingen van toenemende burgerparticipatie een negatief tintje krijgen, en ……volledig onterecht.

Laten we eens naar Wassenaar kijken. Hoe staat het met de burgerparticipatie in ons dorp ?

Enerzijds is sprake van een hoog peil aan vrijwilligerswerk, heel veel inzet van burgers om in collectief verband de handen uit de mouwen te steken en de “naaste” te helpen.

Dus we zijn vol lof over dìe vorm van participatie, dìe soort van van steun en ondersteuning van burgerzijde om zaken voor elkaar te krijgen.

De Vrienden van Wassenaar zijn zelf ook een warm pleitbezorger van al dit soort initiatieven.

Maar …….een kritisch geluid betreft die àndere vorm van burgerparticipatie.

Namelijk de rechtstreekse betrokkenheid bij ( de voorbereiding) van beleidsbeslissingen.

Daar ontbreekt het aan.

We bedoelen een vorm van geïnstitutionaliseerd overleg met het gemeentebestuur.

Overleg dat leidt tot inspraak en mèè-beslissen. Hierover lezen we niets in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Misschien een mooi onderwerp ter bespreking op het Grote Lijsttrekkersdebat op 14 maart.

Komt allen naar deze avond om mèè te beslissen over de toekomst van ons dorp.

Samen sterk voor Wassenaar.  

Back To Top