Skip to content

2017 week 25 | Huize Den Deyl; een vervolgverhaal

HUIZE  DEN  DEIJL ;  EEN  VERVOLGVERHAAL

Op 19 juni jl. werd in een commissievergadering een zogenaamde Raadpleegbrief door het het college van B &W voorgelegd aan de leden van deze commissie.

Deze Raadpleegbrief betrof een keuzevoorstel aangaande Huize Den Deijl.

U kent dit dossier inmiddels allemaal. Trouwe lezers hebben in deze krant meerdere malen uitvoerig kunnen lezen over de bijzondere sprongen die gemaakt zijn van gemeentewege om tot een afronding te komen van deze affaire, namelijk een fraaie en acceptabele herinrichting van deze bijzondere locatie.

Eerst werd gekozen voor een strict formele aanbestedingsprocedure, die echter geen resultaat opleverde.

Met gegadigde partijen voor de herontwikkeling werd daarna informeel verder gesproken en plannen werden ingediend.

De door de gemeente uitgesproken voorkeur  voor een bepaalde planaanpak werd vervolgens in een  commissievergadering ( januari 2017) verworpen, en toen werd in een volgende ronde de buurt  betrokken bij het beslissingsproces.

En zo, aldus wordt in de Raadpleegbrief uitgelegd, kwam het college tot de slotsom 2 partijen te moeten voordragen met een duidelijke voorkeur voor één van de twee.

De commissieavond werd opgeluisterd met ettelijke insprekers waaronder de planindieners,

maar ook De Vrienden van Wassenaar.

De Vrienden vroegen zich af welke criteria nu bij het keuzeproces waren gehanteerd en in welke mate de ingediende businessplannen nu een garantie geven voor een duurzame en houdbare exploitatie op de lange termijn.

De uitvoerige discussie die volgde , leidde niet tot bevredigende antwoorden op de vele vragen van de commissieleden.

De wethouder trok dan ook de conclusie dat een verdere verdiepingsslag nodig is en zegde toe de twee proposities, plus een derde, opnieuw tegen het licht te houden, en met een heldere en transparante beoordelingsuitkomst terug te komen in een volgende commissievergadering.

De Vrienden zijn blij dat een snelle overhaaste beslissing is voorkomen, maar zijn ook bezorgd.

Bezorgd omdat het college aangeeft niet echt geïnteresseerd  te zijn in de financieel/economische planuitkomsten .

Men wil niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Uiteraard, dat  is ook nooit de bedoeling , maar inzage in het financiële plaatje is wel van groot belang.

Een ondernemer die reeds na enkele jaren er de brui aangeeft en failliet gaat , zadelt ons opnieuw op met problemen.

De Vrienden pleiten er dan ook voor om gedegen onderzoek te doen naar de achtergronden van de planindieners en zeker te stellen dat een gezonde bedrijfsvoering ten grondslag ligt aan de de propositie.

Wassenaar , let op uw saeck.     

Back To Top