Skip to content

2016 week 51 | Afscheid en communicatie

AFSCHEID EN COMMUNICATIE

Het kwam als een Sinterklaasverrassing. Met één enkele zin werd aangekondigd dat burgemeester Hoekema Wassenaar voortijdig moest verlaten. En daarna werd het stil. En inmiddels zijn we al op weg naar de Stille Nacht. Hoogste tijd dus om na te denken over deze stille periode. 

Wat is de situatie ?

In 2013 werd de heer Hoekema, na intensief overleg, welbewust herbenoemd voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad was tot in detail bekend met de sterke en zwakke punten van betrokkene. En zowel de heer Hoekema als wij als burgers mochten er dus van uit gaan dat hij de volle periode het ambt zou bekleden. Tenzij hij onverwacht een zodanig ernstige bestuurlijke crisis zou veroorzaken dat de gemeenteraad, unaniem, tot een ontslag-aanbeveling zou moeten besluiten. Het spreekt voor zich dat elke bestuurlijke crisis vraagt om zorgvuldige communicatie, zowel intern als extern. Daar heeft het tot op heden aan ontbroken. Vandaar dat de Vrienden van Wassenaar aan gemeenteraadsfracties hebben voorgesteld om op heldere, doch beknopte wijze inhoudelijk verantwoording af te leggen aan ons, als kiezers.   Want het voortduren van stilte kan maar twee dingen betekenen: óf de stilte van de doofpot óf de stilte voor de storm.  En beide zijn niet in het belang van de fragiele Wassenaarse democratie. Wassenaar is een dorp. En op dit moment worden wij als inwoners gevoed met roddel en achterklap. Dat is een ongezonde situatie waar de Wassenaarse politiek spoedig een einde aan moet maken. Natuurlijk zonder moddergooien naar personen.

Tijdige en verantwoorde communicatie is de basis voor het democratisch handelen. Dat geldt in de huidige situatie, maar evenzeer voor de nabije toekomst. We mogen immers verwachten dat de Commissaris van de Koning binnenkort een waarnemend burgemeester zal aanstellen. Hopelijk iemand die goed wil luisteren en die op basis van vertrouwen en respect de weg  kan opschonen naar een Kroonbenoemde burgemeester. Juist ook vanwege alle verhalen over nabuurgemeente Voorschoten is ook in zo’n situatie betrouwbare en heldere communicatie essentieel.

Wassenaar beschikt over deskundige ambtenaren, het wethoudersteam functioneert prima. Alle vertrouwen dus dat de bestuurskracht weer op peil kan komen. Zodat onze aantrekkelijke woongemeente ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. De Vrienden van Wassenaar proberen hier al 50 jaar aan bij te dragen.

Back To Top