Skip to content

2016 week 47 | Fact sheet AVALEX

   

Fact sheet AVALEX

BRON: DWK 

Op 26 oktober 2016 publiceerde Avalex in DWK een paginagrote advertentie waarin Het Nieuwe Inzamelen werd  aangekondigd en uitgelegd. De klanten werden met jij en jou aangesproken.[ nogal vlerkerig.]

Het Nieuwe Inzamelen is gericht op het vroegtijdig scheiden van recyclebare afvalstoffen.

Laagbouw (grondgebonden woning)

–1 container voor GFT , 1 container voor papier en 1 container voor PMD (plastic, metaal en drinkpakken), de voormalig grijze container verandert dus  van functie . 

–glas in glasbak ; textiel in container in de wijk 

–restafval naar ondergrondse container in de wijk

Hoogbouw (flats, appartementencomplex)

–Ondergrondse containers voor GFT, papier en PMD

–glas in glasbak; textiel in container in de wijk

–restafval in ondergrondse container in de wijk

Buitengebied

Krijgt een vierde container en wordt nader schriftelijk geïnformeerd.

Het Nieuwe Inzamelen is een project dat gefaseerd wordt ingevoerd over een periode van 5 jaar. Men ontvangt tijdig persoonlijk bericht als iets gaat veranderen in het ophalen van het afval.

Ophaal frequentie gehalveerd

–In de nabije toekomst (wanneer?) wordt de groene en de grijze container eenmaal per 14 dagen opgehaald. De blauwe container voor papier en karton wordt eenmaal per 4 weken  opgehaald;

–een kleine (groene en grijze? )  container mag je omruilen voor een grote container;

–de bezitters van groene en grijze minicontainers krijgen er een blauwe minicontainer bij.    Op verzoek wordt deze blauwe container na 6 maanden weer ingenomen.

Bron: De Telegraaf van 7 of 8 november 2016-11-12

Inwoners van randgemeenten van Den Haag die aangesloten zijn bij Avalex (Wasssenaar, Voorschoten, Liedschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Rijswijk) moeten te hoge afvalstoffen heffingen betalen omdat Avalex weer in financieel zwaar weer zit. De VVD in Leidschendam-Voorburg vind het vreemd dat de wethouders pochen over de prestaties van Avalex, maar niets doen aan de hoge tarieven. 

In de begroting voor 2016 wordt een winst opgevoerd van € 2,4 M, maar daar is nog maar €400.000 van over (volgens recente berichten van Wassenaarse Raadsleden is er begin november al een tekort van €2.4 M.) “Avalex blijft een ziek kind. Het wordt tijd  dat de gemeenschappelijke regeling wordt omgezet in een BV” zegt een Raadslid van Pijnacker-Nootdorp. En ze vervolgt “Wij kunnen in Pijnacker-Nootdorp nog zo ons best doen met het scheiden van afval, maar als Delft met de vele flats achter blijft, dan zijn onze inwoners de dupe”. 

Bron: brief van de Vrienden aan B en W  dd. 28 oktober 2016 ( In kopie verzonden aan alle buurtverenigingen, waarvan er 3 hebben gereageerd, 2 met dank).

Inspreken commissie Economie en Ruimte van de Gemeenteraad  7 nov. 2016

De Vrienden zijn positief over het Het Nieuwe Inzamelen, maar vragen aan B en W om een probleem inventarisatie per e-mail m.b.t. de invoering door inschakeling van de buurtverenigingen. Naar verwachting zullen meerdere buurtverenigingen met dezelfde problemen kampen, zodat er geclusterd kan worden. In een beperkt aantal bijeenkomsten zal dan gericht over de buurt-specifieke knelpunten kan worden gesproken en naar oplossingen kan worden gezocht. Er moet maatwerk geleverd worden. Ook wordt gepleit voor inspraak m.b.t. het plaatsen van de containers en bladkorven in de wijk.

Een heel concreet probleem voor de eigenaren van wat grotere tuinen is de voorgenomen  halvering van  de frequentie van het ophalen van de groencontainer. De voor de hand liggende oplossing is het op aanvraag gratis ter beschikking stellen van een tweede groencontainer.

Saskia Ettema-Walkate, secretaris van de Vrienden, heeft ingesproken. Ze heeft de brief aan B en W voorgelezen en er aan toegevoegd dat slechts in één andere gemeente van de 6 gemeentes die door Avalex bediend worden kosten in rekening worden gebracht voor een tweede groencontainer, namelijk € 100,08 per jaar in Midden-Delfland , terwijl die in Wassenaar € 231,24 per jaar kost. De informatie over de kosten voor een tweede container is ontleend aan de brief van Bewonersvereniging “de Kieviet”. Sakia heeft een uitvoerig verslag van die bijeenkomst gemaakt.

Bron: brief van de Bewonersvereniging “de Kieviet” aan B en W dd. 3 nov. 2016

In deze brief wordt om maatwerk gevraagd bij het invullen van nieuwe procedures m.b.t. het ophalen van afval. Het hoofdbezwaar is de gehalveerde frequentie van het ophalen van de groencontainer. Er wordt een gratis tweede groencontainer gevraagd en om inspraak bij het plaatsen van restafvalcontainers en bladkorven.

Bron:  de website van WatWassenaarWil

De WWW heeft zijn goedkeuring aan het plan voor Het Nieuwe Inzamelen afhankelijk gesteld van het vervullen van de voorwaarde dat er in wijken en buurten door Avalex maatwerk zou worden geleverd m.b.t de inzameling en het plaatsen van containers aan huis en in de wijk.

In de vergadering van de commissie Economie en Ruimte van 7 nov jl. is vastgesteld dat Avalex nog steeds geen contact heeft opgenomen met de wijken/buurten om maatwerk te gaan leveren, hoewel dat wel gepland was. De WWW heeft de wethouder opgeroepen passende maatregelen te nemen. In de volgende commissie vergadering gaat de discussie verder.

Bron: gesprek met wethouder Maat op 17 november 2016

Insteek: 

–inventarisatie van de problemen van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen door de buurtverenigingen te raadplegen;

–maatwerk oplossingen aanbieden, zoals o.a. op aanvraag een tweede gratis groencontainer.

Uitkomst: PM

Back To Top