Skip to content

2016 Week 27 | Vriendelijk nabuurschap

Begin juni stelde ons College van Burgemeester en Wethouders voor om opdracht te geven voor onderzoek naar de bouw van een nieuw gemeentekantoor. Een gemeentekantoor voor Wassenaar en Voorschoten samen. Daargelaten dat hier enige miljoenen mee gemoeid zouden zijn, lijkt dit weer een signaal dat de band met Voorschoten kennelijk verder moet worden verinnigd. Maar inmiddels is dit idee dankzij enige politieke partijen vooralsnog weer van tafel.
 
 
Twee weken geleden lazen wij in deze krant dat de Commissaris van de Koning een geslaagd werkbezoek aan Voorschoten had gebracht. Hij sprak met het Voorschotense maatschappelijk middenveld en de Voorschotense politici. Vanuit deze kringen kwam kennelijk de vraag of Voorschoten al of niet zelfstandig zou behoren te blijven. Hij adviseerde: “Durf over de schutting te kijken, over de eigen grenzen.” Ook erkende hij: “In een wereld waar grenzen vervagen stijgt het verlangen naar een eigen dorpsgeest.” Tot slot opperde hij: “Er kan dan mogelijk een middenweg gezocht worden, maar leidend moet zijn een ‘open mind’. Voer de discussie en verken alle alle mogelijkheden.” Overigens, de Commissaris van de Koning bezocht afgelopen vrijdag ons dorp. Van dit bezoek treft u elders in deze krant verslag.
 
Kortom, de Vrienden van Wassenaar kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat er wellicht weer van gedachte wordt gewisseld over verdere toenadering tussen Wassenaar en Voorschoten. Een toenadering die – wie weet – sluipenderwijs kan leiden tot de onvermijdelijkheid van een gemeentelijke fusie.
 
De Vrienden zijn beargumenteerd tegen fusie. Ook tegen een eventuele fusie met alleen maar Voorschoten. Omdat dit geen voordeel oplevert. Alle Wassenaarse politieke partijen zijn eveneens tegen fusie. Zo bleek tijdens het grote verkiezingsdebat dat de Vrienden indertijd op 5 maart 2014 in de Warenar organiseerden in verband met de toentertijd naderende gemeenteraadsverkiezingen. En tevens uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.
 
Er is ook wel eens gedacht aan een grotere bestuurlijke fusie, namelijk tussen Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam/Voorburg. Niet de grootte van het geografisch oppervlak blijkt bepalend te zijn voor het gemeentelijk beleid na zo’n fusie. Dat is het inwonertal. In zo’n samengesmolten fusiegemeente zou Leidschendam/Voorburg dan 60% van het totale inwonertal herbergen. Dan ligt het voor de hand dat een raadsmeerderheid uit Leidschendam/Voorburg over onze dorpse issues een bepalend oordeel kan hebben, bijvoorbeeld over woningbouw in het landelijke groen in Wassenaar. Ofwel: dan krijgt zij meer te zeggen over ons dorp.
 
De Vrienden hopen dat dit niet zo ver zal komen en dat vriendschappelijk maar zelfstandig nabuurschap zal zegevieren.
 
 
Back To Top