Skip to content

2016 week 21 Geld moet rollen

Geld moet rollen, dat is goed voor de economie. Maar op het Europese toneel buitelen de experts en financiele analisten over elkaar heen om ons uit te leggen dat de Europese economie stokt.
De groei blijft te laag, de werkloosheid hoog en de bestedingen blijven achter.
Het geld wil maar niet rollen…….!

Ja en dan kijken we allemaal naar de ECB, de Europese Centrale Bank. Die moet de oplossing aandragen.
En inderdaad, meneer Draghi, de president van die bank, doet zijn best. Hij verlaagt de rente, hij koopt staats-obligaties op van met name de zwakkere landen en probeert zo weer lucht in de economie te pompen. Toch lukt het allemaal niet zo best en de nationale overheden bezuinigen eerder dan dat ze extra gaan investeren.
Tjonge wat een problemen!
Op lokaal, Wassenaars niveau, lijken we te kampen met volstrekt het omgekeerde probleem.
Hier, in ons dorp, zien we zeer gezonde gemeente-financien; een uitstekende vermogenspositie en een stevig weerstandsvermogen. Volop ruimte om te investeren.
 In de begroting voor 2016 is dan ook uitgegaan van een forse reductie van de zgn Bestemmingsreserve.
Deze greep in de reserve-pot heeft inmiddels wel geleid tot een hevig gekrakeel in de gelederen van de politieke partijen, met name aan de oppositie-zijde.
In publicaties wordt schande gesproken van dit pot-verteren en aangedrongen op “tering naar de nering”.
Helaas worden daar veelvuldig termen gebruikt en cijfers te berde gebracht die nou niet bepaald helderheid verschaffen.
Jammer dat onze, voormalige, inmiddels opgestapte wethouder van financien, hier geen licht over kan laten schijnen. Zij had immers in de meerjarenbegroting tot en met 2019 aangegeven hoe de financiele positie zich gaat ontwikkelen.
Een buitenkansje voor de nieuwe wethouder?
Hij mag in ieder geval starten met een positief saldo als uitkomst van de resultaten over 2015, zo begrijpen we.
Het lijkt de Vrienden van Wassenaar zinnig dat onze beleidsmakers straks met een concept-begroting voor 2017 en volgende  jaren komen, die helder en transparant aangeeft hoe Wassenaar de komende tijden met de Bestemmingsreserves omgaat en hoe wij de financien weer in balans brengen.
Een doorwrocht financieel bestek lijkt ons beter dan “Zwarte Pieten”- spellen ( zie DWK van dd 11 mei).
Want van Sinterklaas moeten we het niet hebben!
Of gelooft u nog wel?

Back To Top